Giải thích từ mới passage ''Prosecuting Corporate Fraud''

· Giải thích từ mới bài Reading

Prosecuting Corporate Fraud

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The celebrity ex-bosses will put up a good fight in court.

After the humiliating 'perk walks' and charges of corruption and fraud, it may be surprising that America's celebrity ex-bosses have much light left in them. But as Dennis Kozlowski, Tyco's ex-boss, and Frank Quattrone, a former star banker, arrived at separate New York courts this week to begin their trials, it became clear that, for all their tribulations, they are not about to accept their fate meekly.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các sếp cũ của những người nổi tiếng sẽ chiến đấu tốt trước tòa.
  • Sau những 'cuộc dạo chơi' nhục nhã và những cáo buộc tham nhũng và gian lận, có thể ngạc nhiên khi những ông chủ cũ nổi tiếng của Mỹ đã để lại nhiều ánh sáng cho họ. Nhưng khi Dennis Kozlowski, sếp cũ của Tyco và Frank Quattrone, cựu nhân viên nổi tiếng ở ngân hàng, đến các tòa án riêng biệt ở New York trong tuần này để bắt đầu phiên tòa, rõ ràng rằng, đối với tất cả những khó khăn của họ, họ không định chấp nhận số phận của mình. 

Outside court, Mr. Kozlowski chatted with reporters about his daughter's wedding at the weekend. Mr. Quattrone strode confidently into court with John Keker, his defence lawyer, who drew attention not just to the charges — that Mr. Quattrone had obstructed a federal investigation into the IPO share-allocation practices of his former employer, CSFB — but to why prosecutors might have brought them. 'You're sitting in judgment of a man, not a symbol,' said Mr. Keker, as he warned the jury that it would probably be hearing about Mr. Quattrone's famously lavish pay.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Bên ngoài tòa án, ông Kozlowski trò chuyện với các phóng viên về đám cưới của con gái mình vào cuối tuần. Ông Quattrone tự tin sải bước ra tòa với John Keker, luật sư bào chữa của ông, người đã thu hút sự chú ý không chỉ về các cáo buộc - rằng ông Quattrone đã cản trở cuộc điều tra liên bang về các hoạt động phân bổ cổ phiếu IPO của người sử dụng lao động cũ của mình, CSFB - mà là lý do tại sao các công tố viên có thể đã đưa họ. Ông Keker nói: “Bạn đang ngồi phán xét một người đàn ông, không phải một biểu tượng", khi ông cảnh báo bồi thẩm đoàn rằng có thể họ sẽ nghe về mức lương nổi tiếng xa hoa của ông Quattrone.

Other legal talents will soon echo Mr. Keker's theme. The Kozlowski and Quattrone trials mark the start of a clutch of white-collar cases featuring former business stars from the late 1990s. Defence lawyers in most of these will claim that overzealous prosecutors, under pressure to slake the public's thirst for blood, picked on their clients as expedient symbols of greed and excess — but their clients did not commit any crime. ln April, John Rigas, the former boss of Adelphia, a bust cable-TV firm, made an emotional plea in the NEW YORK TIMES, claiming that the charges of looting filed against him and his two sons were a 'misrepresentation, a big PR effort'. Facing charges that she obstructed an insider-trading investigation and defrauded her own shareholders, Martha Stewart, ex-boss of the eponymous home-furnishing empire, has also fought bad. 'Why has the government, after nearly a year and a half, chosen to file these charges?' asked Robert Morvillo, her defence lawyer, in June. 'Is it for publicity purposes because Martha Stewart is a celebrity?'

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các tài năng pháp lý khác sẽ sớm lặp lại chủ đề của ông Keker. Các phiên xét xử Kozlowski và Quattrone đánh dấu sự khởi đầu của một loạt các trường hợp cấp quản lý và nhân viên văn phòng có các cựu ngôi sao doanh nhân từ cuối những năm 1990. Các luật sư bào chữa trong hầu hết các trường hợp này sẽ tuyên bố rằng các công tố viên quá khích, dưới áp lực làm giảm cơn khát máu của công chúng, đã chọn thân chủ của họ như biểu tượng rõ ràng của sự tham lam và thái quá - nhưng thân chủ của họ không phạm tội gì. Vào tháng 4, John Rigas, ông chủ cũ của Adelphia, một công ty truyền hình cáp phá sản, đã đưa ra lời cầu xin đầy xúc động trong NEW YORK TIMES, tuyên bố rằng các cáo buộc cướp bóc chống lại anh ta và hai con trai của anh ta là một 'xuyên tạc, một chiêu trò PR lớn'. Đối mặt với cáo buộc cản trở cuộc điều tra giao dịch nội gián và lừa gạt các cổ đông của chính mình, Martha Stewart, sếp cũ của đế chế trang trí nội thất cùng tên, cũng đã đấu tranh rất tệ. 'Tại sao chính phủ, sau gần một năm rưỡi, lại chọn đưa ra những cáo buộc này? "Robert Morvillo, luật sư bào chữa của cô, đã hỏi vào tháng Sáu. 'Đó có phải là vì mục đích công khai vì Martha Stewart là một người nổi tiếng?"

Of all the ex-bosses, she may have the best shot with this defence. The securities fraud charge is a legal innovation. The government's apparent intention to force Ms. Stewart's own lawyers, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, to testify against her is raising eyebrows. Should her case go to trial, the jury may find these tactics aggressive and unfair. The risk for the prosecution, says Daniel Horwitz of Carter, Ledyard & Milburn, a law firm, is that the jury will throw out the obstruction-of-justice charges along with everything else.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong tất cả các sếp cũ, cô ấy có thể có lời biện hộ tốt nhất. Phí gian lận chứng khoán là một sự đổi mới về mặt pháp lý. Ý định rõ ràng của chính phủ là buộc các luật sư riêng của bà Stewart, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, ra làm chứng chống lại cô đang khiến họ nhướng mày. Nếu trường hợp của cô ấy được đưa ra xét xử, bồi thẩm đoàn có thể thấy những thủ đoạn này là hung hãn và không công bằng. Theo Daniel Horwitz của công ty luật Carter, Ledyard & Milburn, rủi ro đối với việc truy tố là bồi thẩm đoàn sẽ đưa ra các cáo buộc cản trở công lý cùng với mọi thứ khác.

Then there is the evidence. Mr. Quattrone's case involves a series of e-mails. One, from a colleague, forwarded by Mr. Quattrone only two days after he heard about possible subpoenas from federal investigators, urges staff to 'clean up those flies'. Mr. Keker claimed this week that the forwarded e-mail only addressed, in a general way, the wisdom of enforcing the bank's document-retention policy. The prosecution will rely on testimony from David Brodsky, the bank's former general counsel, that he had only just made Mr. Quattrone aware of the feds' interest.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Sau đó là bằng chứng. Trường hợp của ông Quattrone liên quan đến một loạt e-mail. Một, từ một đồng nghiệp, được ông Quattrone chuyển đến chỉ hai ngày sau khi ông nghe tin có thể có trát đòi hầu tòa từ các nhà điều tra liên bang, kêu gọi nhân viên 'dọn sạch những hồ sơ đó'. Ông Keker tuyên bố trong tuần này rằng e-mail được chuyển tiếp chỉ đề cập đến, một cách tổng quát, sự khôn ngoan trong việc thực thi chính sách lưu giữ tài liệu của ngân hàng. Việc truy tố sẽ dựa vào lời khai của David Brodsky, cựu tổng cố vấn của ngân hàng, rằng ông ta chỉ mới làm cho ông Quattrone biết về mối quan tâm của liên bang.

The trial of Mr. Kozlowski, who is accused of looting Tyco of hundreds of millions of dollars, will last up to four months, the judge told astonished jurors this week. Stephen Kaufman, Mr. Kozlowski's lawyer, will point out that his client did not hide anything, that the firm's auditor at Price Waterhouse Coopers was informed about all the disputed transactions (many of which involved using an executive loan scheme to buy property), and that the auditor talked regularly with the board.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Phiên tòa xét xử ông Kozlowski, người bị buộc tội cướp hàng trăm triệu đô la của Tyco, sẽ kéo dài đến 4 tháng, thẩm phán vừa nói với các bồi thẩm viên trong tuần này khiến họ kinh ngạc. Stephen Kaufman, luật sư của Kozlowski, sẽ chỉ ra rằng khách hàng của ông không giấu giếm bất cứ điều gì, rằng kiểm toán viên của công ty tại Price Waterhouse Coopers đã được thông báo về tất cả các giao dịch tranh chấp (nhiều giao dịch liên quan đến việc sử dụng kế hoạch cho vay điều hành để mua tài sản), và kiểm toán viên đã trao đổi thường xuyên với hội đồng quản trị.

Prosecutors will emphasise that the board did not explicitly authorise many of the transactions, that Mr. Kozlowski had bought board loyalty, and that the auditor has since been barred for life. Prosecutors will also hope that the sheer volume of evidence eventually weighs on the jury. The indictment of Mr. Kozlowski and his chief financial officer, Mark Swartz, lists 15 separate charges of grand larceny and 67 charges of falsifying business records.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các công tố viên sẽ nhấn mạnh rằng hội đồng quản trị đã không ủy quyền rõ ràng cho nhiều giao dịch, rằng ông Kozlowski đã mua sự trung thành của hội đồng quản trị, và kiểm toán viên kể từ đó đã bị cấm suốt đời. Các công tố viên cũng sẽ hy vọng rằng khối lượng bằng chứng tuyệt đối cuối cùng sẽ đè nặng lên bồi thẩm đoàn. Bản cáo trạng của ông Kozlowski và giám đốc tài chính của ông, Mark Swartz, liệt kê 15 tội danh trộm cắp riêng biệt và 67 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh.

The trial of Mr. Rigas, scheduled for January, is likely to involve a similar exploration of what the board, auditor and outside counsel knew of and approved, and the intent of Mr. Rigas when he authorised borrowings by private family companies partly secured (and undisclosed to shareholders) by Adelphia's assets.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Phiên tòa xét xử ông Rigas, dự kiến vào tháng Giêng, có khả năng sẽ liên quan đến việc thăm dò tương tự về những gì mà hội đồng quản trị, kiểm toán viên và cố vấn bên ngoài đã biết và chấp thuận, cũng như ý định của ông Rigas khi cho phép các khoản vay của các công ty gia đình tư nhân được đảm bảo một phần (và không được tiết lộ cho các cổ đông) bằng tài sản của Adelphia.

Do the ex-bosses have a point? It is true that prosecuting corporate fraud became a top political priority last year. It is also true that what has really animated the public — obscene executive pay — seems mostly to have been a social pathology, not a crime. And with the emphasis they place on a few 'rotten apples', celebrity trials could detract from the broader task of reforming governance and regulation. But the charges mostly look well-investigated. No criminal charges, meanwhile, have yet been brought against the former chief executives of HealthSouth or Enron, two of the biggest scandal-hit firms, although Enron's former finance chief, Andrew Fastow is due to stand trial next year. (836 words)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các sếp cũ có lý không? Đúng là năm ngoái, việc truy tố hành vi gian lận của công ty đã trở thành ưu tiên chính trị hàng đầu. Cũng đúng là những gì đã thực sự làm động lòng công chúng - trả lương cho người điều hành một cách ghê tởm - dường như hầu hết là một bệnh lý xã hội, không phải tội phạm. Và với sự nhấn mạnh của họ về một vài 'quả táo thối', các phiên tòa xét xử người nổi tiếng có thể làm giảm nhiệm vụ rộng lớn hơn là cải cách quản trị và quy định. Nhưng các cáo buộc hầu hết đều được điều tra kỹ lưỡng. Trong khi đó, vẫn chưa có cáo buộc hình sự nào chống lại các cựu giám đốc điều hành của HealthSouth hoặc Enron, hai trong số những công ty dính bê bối lớn nhất, mặc dù cựu giám đốc tài chính của Enron, Andrew Fastow sẽ phải hầu tòa vào năm tới. (836 từ)

Questions 1-8

Read the information given in the previous passage and decide whether the following statements are true, false or not given. In your booklet, write:
TRUE if the statement agrees with the information in the passage;

FALSE if the statement disagrees with the information in the passage;

NOT GIVEN if the statement contains no information in the passage.

1. Dennis Kozlowski and Frank Quattrone are in jail waiting for the prosecution.

Answer: .....................................................................
2. 1999's business stars are now viewed by some as the symbols of greed and excess.

Answer: .....................................................................
3. John Rigas, the former boss of a TV firm, was accused of insider-trading.
Answer: .....................................................................
4. In the Martha Stewart case, the jury will reject the obstruction-of-justice charges along with everything else.

Answer: .....................................................................
5. Mr. Keker claimed that it is part of the bank's computer operation command to clean up files.

Answer: .....................................................................
6. Dennis Kozlowski and Mark Swartz are mainly charged with stealing the company's properties.

Answer: .....................................................................
7. Tyco's board is also involved in the many of the corporate crimes as claimed by the prosecutors.

Answer: .....................................................................
8. The author thinks too much focus on celebrities' crime will weaken the attempt to reform the corporate governance. Answer: .....................................................................

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Lý do chọn IELTS TUTOR