Giải thích từ mới passage ''Raining ice''

· Giải thích từ mới bài Reading

RAINING ICE

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

In May 2012, disaster struck a mountainous region of China's Gansu province. 40 people were killed and 29,300 people evacuated when a brief but extremely violent hailstone storm swept across Min County. Houses collapsed, roads were blocked and crops were destroyed. The extreme weather also affected the power supply and communications in the region. When you consider that hailstones can reach sizeable proportions, the damage they can cause is understandable. The world's largest hailstone was found after a storm in South Dakota and measured 20.5 cm in diameter with a 47 cm circumference - this was after melting caused it to lose 5 cm from its original size. Apart from China and the US, other parts of the world that frequently suffer from hailstorm damage include Russia, India and northern Italy.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Vào tháng 5 năm 2012, thảm họa đã xảy ra ở một vùng núi thuộc tỉnh Cam Túc của Trung Quốc. 40 người thiệt mạng và 29.300 người phải sơ tán khi một cơn bão mưa đá ngắn nhưng cực kỳ dữ dội quét qua Quận Min. Nhà cửa bị sập, đường sá bị phong tỏa và mùa màng bị tàn phá. Thời tiết khắc nghiệt cũng ảnh hưởng đến việc cung cấp điện và thông tin liên lạc trong khu vực. Khi bạn cho rằng mưa đá khá lớn, thì thiệt hại mà chúng có thể gây ra là điều dễ hiểu. Mưa đá lớn nhất thế giới được tìm thấy sau một cơn bão ở Nam Dakota và có đường kính 20,5 cm với chu vi 47 cm - đó là sau khi tan chảy khiến nó mất đi 5 cm so với kích thước ban đầu. Ngoài Trung Quốc và Mỹ, các khu vực khác trên thế giới thường xuyên hứng chịu thiệt hại do mưa đá gây ra bao gồm Nga, Ấn Độ và miền bắc Italy.

Hail is a form of solid precipitation created within cumulonimbus clouds. Cumulonimbus clouds are caused by heating from below and cooling from above. As the earth is heated during the day by the sun, air close to the ground becomes warmer. Hot air is less dense than cold air and therefore lighter so it rises and, as it does so, it becomes cooler. The warm air reaches a cold point called the condensation level where the water vapor condenses and turns back to a liquid form. As the warm air rises to the condensation level, it becomes less able to keep its moisture and condenses into large clouds, which are often called thunderheads. The process of condensation releases heat into the surrounding air making the air rise even faster and release more moisture. These huge clouds are complex systems in their own right, containing large amounts of energy resulting in updrafts and downdrafts - vertical winds that can reach speeds over 176 km per hour and help in the formation of hail.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Mưa đá là một dạng kết tủa rắn được tạo ra trong các đám mây vũ tích. Mây tích là do sự nóng lên từ bên dưới và làm lạnh từ bên trên. Khi mặt trời đốt nóng trái đất vào ban ngày, không khí gần mặt đất trở nên ấm hơn. Không khí nóng ít đặc hơn không khí lạnh và do đó nhẹ hơn nên nó bốc lên và khi làm như vậy, nó trở nên mát hơn. Không khí ấm đạt đến một điểm lạnh được gọi là mức ngưng tụ, nơi hơi nước ngưng tụ và chuyển trở lại dạng lỏng. Khi không khí ấm tăng lên đến mức ngưng tụ, nó trở nên kém khả năng giữ ẩm và ngưng tụ thành những đám mây lớn, thường được gọi là các đầu sấm sét. Quá trình ngưng tụ sẽ giải phóng nhiệt ra không khí xung quanh làm cho không khí bay lên nhanh hơn và thải ra nhiều hơi ẩm hơn. Những đám mây khổng lồ này là những hệ thống phức tạp theo đúng nghĩa của chúng, chứa một lượng lớn năng lượng dẫn đến các luồng gió thổi thẳng và thổi xuống - những cơn gió thẳng đứng có thể đạt tốc độ trên 176 km một giờ và hình thành mưa đá.

Hail grows in the thunderhead's main updraft where most of the cloud is 'supercooled' water: water that is still liquid even though its temperature is below 0°C. This water will stay in liquid form until it encounters something on which to freeze. There are other particles within the cloud - small frozen raindrops or soft ice particles - called graupel. When the supercooled water hits the graupel, it freezes around it, creating a hailstone. However, this is just the start of the hailstone's journey. A hailstone's eventual size depends upon the intensity of the storm in which it is born. To form a golf ball-sized hailstone requires over ten billion supercooled drops of water and a time span of between five and 10 minutes. This accumulation of additional ice is a process called accretion and takes place in areas of the cloud rich in supercooled water. Accretion takes place in two ways, resulting in two distinguishable kinds of hailstone. In the first process, strong updrafts, which lift the top of the cloud into part of the atmosphere known as the troposphere, take the hailstone through the supercooled layer where it accretes ice, making it heavy enough to fall back through the cloud. On falling, it encounters other strong updrafts, which take it back though the supercooled layer where it grows and falls again. An updraft of 35-55 km per hour will form small hailstones; hailstones that are 5 cm in diameter require updrafts of 88 kph and hailstones that are 12 cm in diameter need updrafts of 160 kph to grow. The other process involves the hailstone falling slowly through a layer of the cloud rich in supercooled water.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Mưa đá phát triển trong luồng gió chính của đầu sấm sét nơi phần lớn đám mây là nước 'siêu lạnh': nước vẫn ở thể lỏng mặc dù nhiệt độ của nó dưới 0°C. Nước này sẽ ở dạng lỏng cho đến khi gặp thứ gì đó đóng băng. Có những hạt khác trong đám mây - những hạt mưa nhỏ đóng băng hoặc những hạt băng mềm - được gọi là graupel. Khi nước siêu lạnh chạm vào graupel, nó sẽ đóng băng xung quanh, tạo ra mưa đá. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu cho cuộc hành trình của viên mưa đá. Kích thước cuối cùng của mưa đá phụ thuộc vào cường độ của cơn bão mà nó sinh ra. Để tạo thành một hạt mưa đá có kích thước bằng một quả bóng gôn cần hơn mười tỷ giọt nước siêu lạnh và thời gian kéo dài từ năm đến 10 phút. Quá trình tích tụ thêm băng này được gọi là quá trình bồi tụ và diễn ra trong các khu vực của đám mây giàu nước siêu lạnh. Quá trình bồi tụ diễn ra theo hai cách, dẫn đến hai loại mưa đá có thể phân biệt được. Trong quá trình đầu tiên, các dòng nước mạnh nâng đỉnh của đám mây lên thành một phần của khí quyển được gọi là tầng đối lưu, đưa mưa đá xuyên qua lớp siêu lạnh nơi nó tích tụ băng, khiến nó đủ nặng để rơi trở lại qua đám mây. Khi rơi xuống, nó gặp phải các dòng nước mạnh khác, đưa nó trở lại thông qua lớp siêu lạnh, nơi nó phát triển và rơi xuống một lần nữa. Một luồng gió với tốc độ 35-55 km mỗi giờ sẽ tạo thành những trận mưa đá nhỏ; những hạt mưa đá có đường kính 5 cm cần tốc độ cao 88 km/h và những hạt mưa đá có đường kính 12 cm cần tốc độ cập nhật 160 km/h để phát triển. Quá trình khác liên quan đến việc mưa đá rơi từ từ qua một lớp mây giàu nước siêu lạnh.

The first process results in hailstones with concentric layers usually alternating between clear and cloudy ice, indicating how it was produced. The opaque layer forms when supercooled water drops freeze quickly onto the growing hailstone and trap tiny air bubbles inside the ice giving it a milky appearance. The next layer - the transparent layer - forms when larger drops of supercooled liquid water hit the hailstone. Here the freezing process is slower, allowing air bubbles to escape and clear ice to form. Hailstones showing little of this layering may have been subject to the second process of formation. Instead of being pushed up through the cumulonimbus by updrafts and pulled back through by gravity several times, these hailstones simply fall slowly through the cloud gathering mass as they drop.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Quá trình đầu tiên tạo ra mưa đá với các lớp đồng tâm thường xen kẽ giữa băng trong và đục, cho thấy nó được tạo ra như thế nào. Lớp mờ đục hình thành khi những giọt nước siêu lạnh đóng băng nhanh chóng trên hạt mưa đá đang phát triển và bẫy các bọt khí nhỏ bên trong đá khiến nó có màu trắng đục. Lớp tiếp theo - lớp trong suốt - hình thành khi những giọt nước lỏng siêu lạnh lớn hơn va vào hạt mưa đá. Tại đây, quá trình đóng băng diễn ra chậm hơn, cho phép các bọt khí thoát ra và hình thành nước đá trong. Những hạt mưa đá cho thấy lớp này có thể là đối tượng của quá trình hình thành thứ hai. Thay vì bị đẩy lên qua vũ tích bởi các dòng chảy và bị lực hấp dẫn kéo ngược lại nhiều lần, những hạt mưa đá này chỉ đơn giản rơi từ từ qua khối mây tụ lại khi chúng rơi xuống.

The interior of a cumulonimbus cloud is a place of extreme violence. As the hailstones rise and fall, they collide with each other. The result of this can be their breaking up or the formation of large irregular shaped hailstones. Hailstones are categorised according to their size. The Tornado and Storm Research Organisation classifies hailstorms according to their destructive power, ranging from HO - hard hail composed of hailstones of 5 mm in diameter, which do not cause damage - through H5 storms, destructive enough to damage glass, roofs and injure people, to the most severe - H10 or 'super hailstorms', which cause extensive structural damage and can fatally injure people caught out in the open.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Bên trong đám mây vũ tích là một nơi cực kỳ dữ dội. Khi mưa đá bay lên và rơi xuống, chúng va chạm vào nhau. Kết quả của việc này có thể là sự vỡ ra của chúng hoặc hình thành những hạt mưa đá lớn có hình dạng bất thường. Mưa đá được phân loại theo kích thước của chúng. Tổ chức Nghiên cứu Lốc xoáy và Bão phân loại mưa đá theo sức tàn phá của chúng, từ HO - mưa đá cứng bao gồm các hạt mưa đá có đường kính 5 mm, không gây thiệt hại - cho đến bão H5, đủ sức phá hủy kính, mái nhà và làm bị thương người, cho đến mức độ nghiêm trọng nhất - H10 hoặc 'siêu bão', gây ra thiệt hại về cấu trúc trên diện rộng và có thể gây tử vong cho những người ở ngoài trời.

The rate at which they fall varies but can be faster than 160 kph for larger hailstones as they become too heavy for the updraft to support or if a downdraft catches them and blows them violently back to earth. It is estimated that between 40 and 70% of hailstones never reach the earth, melting instead inside the cloud, colliding with and smashing into smaller pieces on their way through the air, or melting in the atmosphere to fall as rain.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tốc độ rơi của chúng thay đổi nhưng có thể nhanh hơn 160 km/h đối với những hạt mưa đá lớn hơn vì chúng trở nên quá nặng để hệ thống nâng cấp có thể hỗ trợ hoặc nếu một quả bom rơi xuống bắt chúng và thổi chúng trở lại trái đất một cách dữ dội. Người ta ước tính rằng từ 40 đến 70% lượng mưa đá không bao giờ đến được trái đất, thay vào đó sẽ tan chảy bên trong đám mây, va chạm và đập thành những mảnh nhỏ hơn trên đường bay qua không khí hoặc tan chảy trong khí quyển để thành mưa.

Questions 1-8
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1? Write:
TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

1. Hailstone storms last a long time and cause considerable damage.

2. The world's largest hailstone had lost volume before it was found.

3. Cumulonimbus clouds hold significant quantities of energy.

4. Cumulonimbus clouds are called 'thunderheads' because they are the cause of thunder and lightening storms.

5. Water always turns to ice when it is under 0°C.

6. A slow freezing rate creates clear ice.

7. Hailstones are classified according to their destructive power.

8. Many hailstones stay within the cloud and do not reach the ground.

Questions 9-16

Label the diagram below using words from the box.

Write the correct letter, A-H, in spaces 9-16.
A. graupel
B. updraft

C. condensation level

D. accretion

E. heat released into atmosphere

F. downdraft

G. warm air

H. supercooled area

IELTS TUTOR lưu ý:

The formation of hailstones in a cloud

24 bài đọc thi thử IELTS Reading

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking