Giải thích từ mới passage 9 của 24 bài đọc thi thử IELTS Reading

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage 9 của 24 bài đọc thi thử IELTS Reading.

Questions 28-32

Passage 3 has six paragraphs, A-F.

Choose the correct heading for paragraphs B-F from the list below.

Write the correct number, i-ix, next to Questions 28-32.

List of Headings

i. The collapse of the Neanderthal population

ii. The origin of modern humans

iii. Humanity's prehistoric mother

iv. Routes out of Africa

v. Attributes of humans and Neanderthals

vi. The human migration

vii. What did Neanderthals look like?

viii. The diversity of African populations

ix. Tracing back our DNA

Example Answer

Paragraph A ii

28. Paragraph B

29. Paragraph C

30. Paragraph D

31. Paragraph E

32. Paragraph F

IELTS TUTOR lưu ý:

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. Among prehistoric archeologists, Ksar Aqil has an almost mythical status, but the site is little known outside professional circles. The migration of modern humans out of Africa and the Near East's position as a bridge between continents and cultures, as well as nearly a century of scientific research, are all woven into the story of Ksar Aqil. Current perspectives on human evolution and mankind's colonization of the globe are based upon fossil evidence, as well as excavated artifacts and biogenetic data. These lines of inquiry indicate a relatively recent evolution of modern humans, Homo sapiens sapiens, in Africa about 200,000 years ago.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ksar Aqil là địa điểm ít được biết đến ngoài giới chuyên môn. Sự di cư của con người hiện đại ra khỏi châu Phi và vị trí Cận Đông như một cầu nối giữa các lục địa và các nền văn hóa, cũng như gần một thế kỷ nghiên cứu khoa học, tất cả đều được thêu dệt nên câu chuyện về Ksar Aqil. Các quan điểm hiện tại về sự tiến hóa của con người và sự xâm chiếm địa cầu của loài người dựa trên bằng chứng hóa thạch, cũng như các hiện vật khai quật được và dữ liệu di truyền sinh học. Những dòng điều tra này chỉ ra một sự tiến hóa tương đối gần đây của loài người hiện đại, Homo sapiens sapiens, ở châu Phi khoảng 200.000 năm trước.

B. The latest, and arguably most powerful, analytical tool available to those investigating human origins comes from molecular biology. Geneticists have found that examination of the DNA from tiny structures inside the cell, called mitochondria, provided a means to measure human biogenetic relationships on a time scale spanning hundreds of thousands of years. Mitochondria, also known as the powerhouse of the cell because they generate chemical energy, possess their own genome, and mitochondria! DNA (mtDNA) is inherited exclusively from the mother. Dramatic results released in 1987 by researchers at the University of California at Berkley indicated that all mtDNA present in people today stems from a single female who lived about 200,000 years ago in Africa. This woman was called "Mitochondria! Eve," the genetic mother of all of earth's present-day population.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Công cụ phân tích mới nhất và được cho là mạnh nhất dành cho những người điều tra nguồn gốc con người đến từ sinh học phân tử. Các nhà di truyền học đã phát hiện ra rằng việc kiểm tra DNA từ các cấu trúc nhỏ bên trong tế bào, được gọi là ti thể, đã cung cấp một phương tiện để đo lường các mối quan hệ di truyền sinh học của con người trên quy mô thời gian kéo dài hàng trăm nghìn năm. Ti thể, còn được gọi là nhà máy năng lượng của tế bào vì chúng tạo ra năng lượng hóa học, sở hữu bộ gen và ti thể của riêng chúng! DNA (mtDNA) được thừa kế hoàn toàn từ mẹ. Các kết quả ấn tượng được công bố vào năm 1987 bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học California ở Berkley chỉ ra rằng tất cả mtDNA hiện diện ở người ngày nay đều bắt nguồn từ một phụ nữ sống cách đây khoảng 200.000 năm ở Châu Phi. Người phụ nữ này được gọi là "Mitochondria! Eve," mẹ của tất cả dân số trên trái đất ngày nay.

C. Tens of thousands of years before Beirut became a meeting place of East and West, the Levantine coastal strip and the Arabian Peninsula to the south were corridors through which our common ancestors moved out of Africa and into Asia, Europe, Australia and, lastly, the Americas. The region also has the distinction of being a place where Neanderthals (Homo sapiens neanderthalensis) and our immediate ancestors co-existed and indeed interbred. Although the evolutionary split between Neanderthals and the ancestors of modern humans occurred sometime between 440,000 and 270,000 years ago, according to research, a little Neanderthal DNA, between one and four percent, exists in all peoples alive today, except for those in Africa. It is probable that our Neanderthal heritage resulted from interbreeding that happened in the Near East sometime between 80,000 and 45,000 years ago.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Hàng chục nghìn năm trước khi Beirut trở thành nơi gặp gỡ của Đông và Tây, dải ven biển Levantine và bán đảo Ả Rập ở phía nam là những hành lang mà tổ tiên chung của chúng ta di chuyển ra khỏi châu Phi và sang châu Á, châu Âu, châu Úc và cuối cùng là Châu Mỹ. Khu vực này cũng có sự khác biệt là nơi mà người Neanderthal (Homo sapiens neanderthalensis) và tổ tiên trực tiếp của chúng ta cùng tồn tại và giao hợp. Mặc dù sự phân chia tiến hóa giữa người Neanderthal và tổ tiên của người hiện đại xảy ra vào khoảng 440.000 đến 270.000 năm trước, nhưng theo nghiên cứu, một chút DNA của người Neanderthal, từ 1 đến 4%, tồn tại ở tất cả các dân tộc còn sống ngày nay, ngoại trừ những người ở châu Phi. Có khả năng di sản người Neanderthal của chúng ta là kết quả của việc lai tạo giữa các loài đã xảy ra ở Cận Đông vào khoảng 80.000 đến 45.000 năm trước.

D. According to proponents of the "out of Africa" theory, the exodus of anatomically modem humans probably occurred in waves. One early migration into the Near East occurred prior to 130,000 years ago, and an examination of a modern map of the Horn of Africa and adjacent parts of Arabia shows there are two obvious routes this migration could have taken. One involves crossing from northern Egypt into the Sinai Peninsula, the other crosses the Bab el-Mandab strait to reach modern-day Yemen, perhaps by watercraft. It is likely that both these routes were taken at different times, as they were navigable, presented no significant hazards and were frequented by the animals our early ancestors tracked and hunted. Given the geographic position of the Near East as a bridge between Europe and Asia, this region formed the trunk through which our family tree branched out from its African roots, both geographically and genetically. When modern humans entered the area over 130,000 years ago, the Neanderthals were in residence, and it seems they curtailed the extent of the newcomers' settlement for a while. When another wave of modern humans began migrating from Africa about 50,000 years ago, perhaps due to population pressure on resources and territory, our ancestors ultimately became the sole inhabitants of places like Ksar Aqil.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Theo những người ủng hộ thuyết "ra khỏi châu Phi", cuộc di cư của loài người hiện đại về mặt giải phẫu có thể xảy ra theo từng đợt. Một cuộc di cư đầu tiên vào Cận Đông đã xảy ra trước 130.000 năm trước, và việc kiểm tra bản đồ hiện đại của vùng Horn ở châu Phi và các vùng lân cận của Ả Rập cho thấy có hai con đường rõ ràng mà cuộc di cư này có thể thực hiện. Một liên quan đến việc vượt từ phía bắc Ai Cập vào Bán đảo Sinai, chuyến còn lại vượt qua eo biển Bab el-Mandab để đến Yemen ngày nay, có lẽ bằng tàu thủy. Có khả năng là cả hai tuyến đường này đều được thực hiện vào những thời điểm khác nhau, vì chúng có thể điều hướng được, không có nguy cơ đáng kể và được các loài động vật tổ tiên chúng ta theo dõi và săn bắn thường xuyên. Với vị trí địa lý của Cận Đông là cầu nối giữa Châu Âu và Châu Á, khu vực này đã hình thành thân cây mà qua đó cây họ của chúng ta phân nhánh từ nguồn gốc Châu Phi của nó, cả về mặt địa lý và di truyền. Khi con người hiện đại vào khu vực này hơn 130.000 năm trước, người Neanderthal đã cư trú, và có vẻ như họ đã hạn chế phạm vi định cư của những người mới đến trong một thời gian. Khi một làn sóng người hiện đại khác bắt đầu di cư từ châu Phi khoảng 50.000 năm trước, có lẽ do áp lực dân số lên tài nguyên và lãnh thổ, tổ tiên của chúng ta cuối cùng đã trở thành cư dân duy nhất của những nơi như Ksar Aqil.

E. If this contest had been based on physical strength alone, the Neanderthals would have won hands down. Modern humans, however, had developed cognitive, physical and cultural abilities that provided an advantage, ultimately leading to the Neanderthals being relegated to geographically marginalized refugees. Neanderthals differed from modern humans in a number of ways, perhaps most noticeably in their skull anatomy, which featured a sloped forehead, a large projection at the back of the skull called an occipital bun, pronounced eyebrow ridges, and no chin. Physically robust and more powerfully built than our ancestors, their massive but relatively short stature was more efficient in cold climates like Europe's. In common with modern humans, they possessed a gene essential for language development, and some paleoanthropologists believe they were capable of complex speech patterns. The Neanderthals apparently were not suited to activities like long-distance running. The energy cost of locomotion was apparently 32 per cent higher in Neanderthals, resulting in a daily dietary requirement between 100 and 350 calories greater than that of modern humans living in similar environmental settings. Our ancestors may, therefore, have had a competitive edge simply by being more fuel-efficient.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nếu chỉ dựa trên sức mạnh thể chất, thì người Neanderthal chắc chắn sẽ thắng. Tuy nhiên, con người hiện đại đã phát triển khả năng nhận thức, thể chất và văn hóa mang lại lợi thế, cuối cùng dẫn đến việc người Neanderthal phải chuyển sang những người tị nạn bị cách ly về mặt địa lý. Người Neanderthal khác với người hiện đại ở một số điểm, có lẽ đáng chú ý nhất là ở giải phẫu hộp sọ của họ, đặc trưng là trán dốc, hình chiếu lớn ở phía sau hộp sọ được gọi là búi chẩm, lông mày rõ nét và không có cằm. Về thể chất mạnh mẽ hơn tổ tiên của chúng ta, tầm vóc to lớn nhưng tương đối thấp của họ hoạt động hiệu quả hơn ở những vùng khí hậu lạnh giá như châu Âu. Điểm chung với con người hiện đại, họ sở hữu một gen cần thiết cho sự phát triển ngôn ngữ, và một số nhà khảo cổ học tin rằng họ có khả năng tạo ra các mẫu giọng nói phức tạp. Người Neanderthal rõ ràng không thích hợp với các hoạt động như chạy đường dài. Năng lượng cho việc vận động dường như cao hơn 32% ở người Neanderthal, dẫn đến nhu cầu chế độ ăn uống hàng ngày lớn hơn từ 100 đến 350 calo so với người hiện đại sống trong môi trường tương tự. Do đó, tổ tiên của chúng ta có thể đã có lợi thế cạnh tranh chỉ đơn giản là tiết kiệm nhiên liệu hơn.

F. What exactly happened to the Neanderthals no one knows. Modern peoples migrating into Southwest Asia and on to Europe may have displaced them. Undoubtedly, contact led to a variety of interactions, some clearly resulting in opportunities for interbreeding, others involving physical conflict and competition for resources. The Neanderthals' demise may also have been linked to rapid climatic swings between 50,000 and 30,000 years ago, which created further pressure on their already divided and isolated populations.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Chính xác thì điều gì đã xảy ra với người Neanderthal không ai biết. Các dân tộc hiện đại di cư vào Tây Nam Á và sang châu Âu có thể đã thay thế họ. Không nghi ngờ gì nữa, sự tiếp xúc dẫn đến nhiều loại tương tác, một số rõ ràng dẫn đến cơ hội giao phối giữa các loài, số khác liên quan đến xung đột thể chất và cạnh tranh về nguồn lực. Sự diệt vong của người Neanderthal cũng có thể liên quan đến sự thay đổi khí hậu nhanh chóng từ 50.000 đến 30.000 năm trước, điều này tạo thêm áp lực lên các quần thể vốn đã bị chia cắt và cô lập của họ.

Questions 33-39
Classify the following as typical of
A. Neanderthals

B. humans

C. both
Write the correct letter, A, B or C, next to Questions 33-39.

33. the ability to develop language

34. the absence of one particular facial feature

35. the ability to run long distances

36. needing to consume lots of calories

37. greater physical strength

38. being small in height

39. making up at least 96% of our genes

Question 40

What is the best title for Reading Passage 3?

Choose the correct letter, A, B or C.
A. The decline of Neanderthal man

B. The site where humans and Neanderthals met and mixed

C. The migration of humans into Europe

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking