Giải thích từ mới passage ''SETTING UP IN BUSINESS''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR giải thích từ mới passage ''Setting up in business''.

SETTING UP IN BUSINESS

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. It takes a considerable commitment to set up and run a small business. Owners must be able to do all the tasks necessary to run the business or have sufficient funds to buy in appropriate external help, and even then they must be able to check the quality of the service they are receiving.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Cần có một cam kết để thành lập và điều hành một doanh nghiệp nhỏ. Chủ sở hữu phải có khả năng thực hiện tất cả các nhiệm vụ cần thiết để vận hành doanh nghiệp hoặc có đủ tiền để nhờ sự trợ giúp thích hợp từ bên ngoài, và thậm chí sau đó họ phải có khả năng kiểm tra chất lượng dịch vụ mà họ đang nhận.

B. Anyone planning to start a business must be realistic about what can be achieved, and in what time frame. Entrepreneurs often work extremely long hours, not just during 'trading' hours, but also after hours doing all the associated paperwork. If entrepreneurs overwork, they will find it difficult to make good decisions and will lack the energy to analyse and evaluate marketing and finance data. If an entrepreneur becomes over tired and over anxious, they can undermine their businesses by giving the impression that things are bad and the business is just about to close down.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Bất kỳ ai dự định bắt đầu kinh doanh đều phải nhìn nhận thực tế về những gì có thể đạt được, và trong khung thời gian nào. Các doanh nhân thường làm việc rất nhiều giờ, không chỉ trong giờ 'giao dịch' mà còn sau giờ làm tất cả các thủ tục giấy tờ liên quan. Nếu các doanh nhân làm việc quá sức, họ sẽ khó đưa ra quyết định đúng đắn và sẽ thiếu năng lượng để phân tích và đánh giá dữ liệu tiếp thị và tài chính. Nếu một doanh nhân trở nên mệt mỏi và lo lắng quá mức, họ có thể phá hoại doanh nghiệp của mình bằng cách tạo ấn tượng rằng mọi thứ đang tồi tệ và doanh nghiệp sắp đóng cửa.

C. Many organizations provide support networks for entrepreneurs running small businesses. These networks provide training and access to experienced business mentors for little or no charge. The Business Link network, funded by Department of Trade and Industry, is one source of this kind of support. If entrepreneurs are under 30 years of age, the Prince's Trust also provides training and mentoring for business start-ups. There are various other privately run business networking groups which can be both fun and mutually supportive.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nhiều tổ chức cung cấp mạng lưới hỗ trợ cho các doanh nhân điều hành các doanh nghiệp nhỏ. Các mạng này cung cấp đào tạo và tiếp cận các cố vấn kinh doanh có kinh nghiệm với mức phí thấp hoặc miễn phí. Mạng lưới Liên kết Doanh nghiệp, do Sở Thương mại và Công nghiệp tài trợ, là một trong những nguồn hỗ trợ này. Nếu các doanh nhân dưới 30 tuổi, Prince's Trust cũng cung cấp dịch vụ đào tạo và cố vấn cho các doanh nghiệp mới thành lập. Có nhiều nhóm mạng kinh doanh do tư nhân điều hành khác có thể vừa vui vẻ vừa hỗ trợ lẫn nhau.

D. Owners need to consider four key issues: training, leadership and team development, delegation and management systems.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Chủ sở hữu cần xem xét bốn vấn đề chính: đào tạo, lãnh đạo và phát triển đội ngũ, ủy quyền và hệ thống quản lý.

E. Investment in training is necessary to ensure that staff have the skills to do their jobs efficiently and they can meet the requirements of current legislation such as health and safety. Staff may also need training to develop skills to meet internationally recognized quality standards for products and service delivery. Research shows that small and medium-sized firms often find it very difficult to organize effective training.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Đầu tư vào đào tạo là cần thiết để đảm bảo rằng nhân viên có các kỹ năng để thực hiện công việc một cách hiệu quả và họ có thể đáp ứng các yêu cầu của pháp luật hiện hành như sức khỏe và an toàn. Nhân viên cũng có thể cần được đào tạo để phát triển các kỹ năng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng được quốc tế công nhận về cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường rất khó tổ chức đào tạo hiệu quả.

F. Ideally, workplace teams should be happy, creative working groups of individuals who support each other, work to each other's strengths and work towards the business's goals. This might require the owners to undertake self-assessment and target-setting reviews to ensure that the business is staying focused on its objectives. Team development can be fostered by organizing events such as team lunches and days out walking together.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tốt nhất, các nhóm làm việc tại nơi làm việc nên là các nhóm làm việc vui vẻ, sáng tạo của các cá nhân hỗ trợ lẫn nhau, phát huy thế mạnh của nhau và hướng tới mục tiêu của doanh nghiệp. Điều này có thể yêu cầu chủ sở hữu thực hiện các đánh giá tự đánh giá và thiết lập mục tiêu để đảm bảo rằng doanh nghiệp luôn tập trung vào các mục tiêu của mình. Sự phát triển của nhóm có thể được bồi dưỡng bằng cách tổ chức các sự kiện như bữa ăn trưa của nhóm và những ngày đi dạo cùng nhau.

G. Owners should delegate and employ appropriate people to do the tasks that they cannot do or do not have time to do. By freeing themselves from some of the easier day-to-day tasks of the business, owners can spend their time monitoring the overall business and thinking about where the business should be going. Certainly if the owners are passionate about the business, they need time to step back and focus on the long-term goals and vision of the organization. They also need time to network, to build up sales leads and to explore further investment opportunities for the business.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Chủ sở hữu nên ủy quyền và thuê những người thích hợp để làm những công việc mà họ không thể làm hoặc không có thời gian để làm. Bằng cách giải phóng mình khỏi một số công việc hàng ngày dễ dàng hơn của doanh nghiệp, chủ sở hữu có thể dành thời gian theo dõi hoạt động kinh doanh tổng thể và suy nghĩ xem doanh nghiệp sẽ đi đến đâu. Chắc chắn nếu các chủ sở hữu đam mê kinh doanh, họ cần thời gian để lùi lại và tập trung vào các mục tiêu và tầm nhìn dài hạn của tổ chức. Họ cũng cần thời gian để kết nối mạng lưới, xây dựng mối quan hệ bán hàng và khám phá nhiều cơ hội đầu tư khác cho doanh nghiệp.

H. In time, owners need to be able to let go of control of some aspects of the business and to develop more formal management systems. This is probably the most difficult task for any entrepreneur. Many entrepreneurs find it very difficult to trust paid employees to run their businesses.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Theo thời gian, chủ sở hữu cần có khả năng buông bỏ quyền kiểm soát một số khía cạnh của doanh nghiệp và phát triển các hệ thống quản lý chính thức hơn. Đây có lẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất đối với bất kỳ doanh nhân nào. Nhiều doanh nhân cảm thấy rất khó tin tưởng vào những nhân viên được trả lương để điều hành doanh nghiệp của họ.

I. At this stage in their development, without outside help and guidance, many businesses simply reach their 'natural' capacity and they do not develop or grow any further. Entrepreneurs need to decide whether they want to keep their business small - so that they retain control of all decisions - or whether they want to go on growing their business and therefore accept that this will necessarily change their role in the business.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ở giai đoạn phát triển này, nếu không có sự trợ giúp và hướng dẫn từ bên ngoài, nhiều doanh nghiệp chỉ đơn giản là đạt đến năng lực 'tự nhiên' của mình và họ không phát triển hoặc tăng trưởng thêm được nữa. Các doanh nhân cần phải quyết định xem họ muốn giữ doanh nghiệp của mình ở quy mô nhỏ - để họ giữ quyền kiểm soát mọi quyết định - hay liệu họ muốn tiếp tục phát triển doanh nghiệp của mình và do đó chấp nhận rằng điều này nhất thiết sẽ thay đổi vai trò của họ trong doanh nghiệp.

Questions 1-6

The passage below has nine paragraphs A-l. Which paragraphs mention the following information? You may use any letter more than once.

 1. physical and mental problems that a business owner can face…………..
 2. leadership and team improvement ideas..........
 3. the advantage of not expanding in business...........
 4. individuals and larger groups that are available to help people who are new to business
 5. the reasons why the more basic jobs in a small company should not be carried out by employers...........
 6. external reasons why companies should try to keep their employees' knowledge and expertise up-to-date...........

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking