Giải thích từ mới passage ''SINKING CITIES''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh 【HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC】CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage Sinking Cities.

SINKING CITIES

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Looking across the Bund towards Pudong across the Huangpu River in Shanghai, you will see an array of modern world-beating skyscrapers. In contrast, behind you are the magnificent buildings from the nineteenth century. Standing on the high tourist promenade that runs the length of the waterfront, you may also notice that the level of the river is quite a bit higher than that of the buildings on the Bund. It isn't because the river has risen higher than usual due to rainfall; no - Shanghai is sinking. It is an unfortunate problem that Shanghai shares with several other major financial and industrial centres and it is caused by factors most of the cities have in common. Included in the list are New York, Bangkok, Houston and Mexico City, all either built on shaky foundations or low-lying land that is now threatened by rising sea levels.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nhìn qua Bến Thượng Hải về phía Phố Đông qua sông Hoàng Phố ở Thượng Hải, bạn sẽ thấy một loạt các tòa nhà chọc trời hiện đại. Ngược lại, phía sau bạn là những công trình kiến trúc nguy nga từ thế kỷ XIX. Đứng trên con đường du lịch trên cao chạy dọc theo bờ sông, bạn cũng có thể nhận thấy mực nước sông cao hơn một chút so với mực nước của các toà nhà trên Bến Thượng Hải. Không phải vì nước sông dâng cao hơn bình thường do lượng mưa; không - Thượng Hải đang chìm. Có một vấn đề đáng tiếc là Thượng Hải nằm chung với một số trung tâm tài chính và công nghiệp lớn khác và nó gây ra bởi các yếu tố chung của hầu hết các thành phố. Nằm trong danh sách này còn có New York, Bangkok, Houston và Mexico City, tất cả đều được xây dựng trên nền móng lung lay hoặc vùng đất trũng hiện đang bị đe dọa bởi mực nước biển dâng cao.

New York and Bangkok are victims of bad luck. The effect of global warming on the sea levels means that these cities may drown in the oceans that brought them such importance and prosperity. Scientists believe that sea levels in the New York area are expected to rise about twice as quickly as in the rest of the world. The position of the city — situated where the Hudson River flows into the Atlantic Ocean — already puts America's most densely populated city at a higher risk of flooding. But the impact of tropical storms and rising tides poses more dangers than just flooding. Beaches in the area will be swept away followed by the surrounding wetlands eventually becoming part of the sea; surrounding river estuaries will see an increase in the salt levels in the fresh water. All of this will affect the ecosystems in New York's immediate area and damage developments along the coast. Bangkok too will fall victim to rising sea levels. Also situated on swamplands next to a river, the Chao Phraya, the city is about 50 kilometres north of the Gulf of Thailand. The city is likely to face increasingly severe tropical storms crossing from the Bay as well as threats from coastal erosion and shifting clay soil. It seems unlikely that Bangkok will save itself from drowning under the waters of the Pacific, which are predicted to rise by between 19 and 29 cm by 2050.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • New York và Bangkok là nạn nhân của vận đen. Ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu đối với mực nước biển có nghĩa là các thành phố này có thể bị chết chìm trong các đại dương đã mang lại cho họ sự thịnh vượng. Các nhà khoa học tin rằng mực nước biển ở khu vực New York dự kiến ​​sẽ tăng nhanh hơn khoảng hai lần so với phần còn lại của thế giới. Vị trí của thành phố - nằm ở nơi sông Hudson đổ ra Đại Tây Dương - đã khiến thành phố đông dân nhất của Mỹ có nguy cơ ngập lụt cao hơn. Nhưng tác động của các cơn bão nhiệt đới và thủy triều dâng cao gây ra nhiều nguy hiểm hơn là chỉ lũ lụt. Các bãi biển trong khu vực sẽ bị cuốn trôi theo sau đó là các vùng đất ngập nước xung quanh cuối cùng trở thành một phần của biển; các cửa sông xung quanh sẽ thấy sự gia tăng nồng độ muối trong nước ngọt. Tất cả những điều này sẽ ảnh hưởng ngay lập tức đến các hệ sinh thái trong khu vực của New York và gây thiệt hại cho các sự phát triển dọc theo bờ biển. Bangkok cũng sẽ trở thành nạn nhân của mực nước biển dâng cao. Cũng nằm trên vùng đầm lầy bên cạnh một con sông, Chao Phraya, thành phố cách Vịnh Thái Lan khoảng 50 km về phía bắc, có khả năng phải đối mặt với các cơn bão nhiệt đới ngày càng nghiêm trọng đi qua Vịnh cũng như các mối đe dọa từ xói mòn bờ biển và đất sét chuyển dịch. Có vẻ như Bangkok không thể tự cứu mình khỏi việc bị nhấn chìm ở Thái Bình Dương, được dự đoán sẽ tăng từ 19 đến 29 cm vào năm 2050.

Other cities are sinking due to bad planning rather than bad luck. The fourth largest city in America is Houston but it has been built on shaky foundations — and these are now giving way. Houston was literally built on a foundation of sand up to several kilometres deep and loosely packed clay from river deposits formed from the erosion of the Rocky Mountains. In addition to poor foundation materials, Houston has an estimated 300 fault lines running through it. Using GPS data from 24 measuring points throughout the country between 1995 to 2005 a research team were able to monitor the area of subsidence and found an area of Houston measuring 30 kilometres squared was sinking very fast — up to 5 centimetres per year. The reason for the subsidence is quite straightforward: the withdrawal of water from deep beneath the surface. Areas of Houston where water extraction has been stopped have stopped sinking. Similarly, parts of Mexico City are subsiding rapidly due to poor foundations — some areas of the city are sinking up to 20 centimetres a year. The city is built on a dry lake bed in the valley of Mexico, and the council has condemned fifty structures since 2006 because of leaning, and approximately 5,000 homes and buildings are unstable. Some of the heaviest buildings, like the Palace of Fine Arts, have sunk more than three metres over the past one hundred years and its original ground floor is now the basement. Again the reason is the depletion of the water reserve lying under the city. But in this case there is a complicating factor: a vast complex of drains was built under the city to protect it from flooding by water running from the surrounding mountains. As the city sinks, so do the drains and the wastewater they were supposed to carry away is finding its way back to the city. And it's not only water mains and drains that have been affected; as the city sinks the subway network is subsiding with it.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các thành phố đang chìm xuống do quy hoạch tồi tệ hơn là do xui xẻo. Thành phố lớn thứ tư ở Mỹ là Houston được xây dựng trên nền cát sâu tới vài km và đất sét lỏng lẻo từ trầm tích sông hình thành từ sự xói mòn của dãy núi Rocky. Ngoài vật liệu nền kém, Houston ước tính có khoảng 300 đường đứt gãy chạy qua. Sử dụng dữ liệu GPS từ 24 điểm đo trên khắp đất nước từ năm 1995 đến 2005, một nhóm nghiên cứu đã có thể theo dõi khu vực sụt lún và nhận thấy một khu vực ở Houston có diện tích 30 km vuông đang chìm rất nhanh - lên đến 5 cm mỗi năm. Lý do của sự sụt lún khá đơn giản: sự rút nước từ sâu bên dưới bề mặt. Các khu vực ở Houston, nơi đã ngừng khai thác nước đã ngừng chìm. Tương tự như vậy, các khu vực của Thành phố Mexico đang sụt lún nhanh chóng do nền móng kém - một số khu vực của thành phố sụt lún tới 20 cm mỗi năm. Thành phố được xây dựng trên lòng hồ khô ở thung lũng Mexico, và hội đồng đã lên án 50 cấu trúc kể từ năm 2006 vì bị nghiêng, và khoảng 5.000 ngôi nhà và công trình không ổn định. Một số tòa nhà nặng nhất, như Cung điện Mỹ thuật, đã chìm hơn ba mét trong một trăm năm qua và tầng trệt ban đầu của nó giờ là tầng hầm. Một lần nữa lý do là sự cạn kiệt của nguồn dự trữ nước nằm dưới thành phố. Nhưng trong trường hợp này có một yếu tố phức tạp: một quần thể cống rãnh rộng lớn được xây dựng bên dưới thành phố để bảo vệ thành phố khỏi lũ lụt do nước chảy từ những ngọn núi xung quanh. Khi thành phố chìm xuống, hệ thống thoát nước cũng như nước thải mà chúng được cho là mang đi đang tìm đường trở lại thành phố. Và không chỉ hệ thống đường ống dẫn nước và cống rãnh mới bị ảnh hưởng; khi thành phố chìm xuống, mạng lưới tàu điện ngầm đang dần sụt giảm theo.

Back in Shanghai, the same problem is causing the city of 13 million people and ultra-modern skyline to sink beneath the waterline of the Huang Pu River. Originally a small fishing village built on swamplands surrounding the mouth of the Yangtze River, Shanghai's population has swollen to around 13 million people. The expansion has been sustained by taking water from wells drilled into the aquifer under the city and by constructing massive skyscrapers. According to China Central Television, Shanghai has sunk up to three metres since the early 1990s mainly due to depletion of underground water but also because of the weight of high-rise buildings situated on areas with soft soil. As a partial solution to the problem, Shanghai is trying to reverse the sinking by pumping 5.2 billion gallons of water a year into the water table with some success — so far the city has risen by almost 11.5 cm.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trở lại Thượng Hải, vấn đề tương tự đang khiến thành phố 13 triệu dân và đường chân trời cực kỳ hiện đại chìm dưới mực nước sông Huang Pu. Ban đầu là một làng chài nhỏ được xây dựng trên vùng đầm lầy bao quanh cửa sông Dương Tử, dân số Thượng Hải đã tăng lên khoảng 13 triệu người. Việc mở rộng đã được duy trì bằng cách lấy nước từ các giếng khoan vào tầng chứa nước dưới thành phố và bằng cách xây dựng các tòa nhà chọc trời lớn. Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Thượng Hải đã chìm sâu tới 3 mét kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu do cạn kiệt nguồn nước ngầm mà còn do sức nặng của các tòa nhà cao tầng nằm trên khu vực có đất yếu. Để giải quyết một phần vấn đề, Thượng Hải đang cố gắng đảo ngược tình trạng chìm bằng cách bơm 5,2 tỷ gallon nước mỗi năm vào mực nước ngầm với một số thành công - cho đến nay thành phố đã tăng gần 11,5 cm.

Questions 28-35

Complete the table below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in spaces 28-35.

24 bài đọc thi thử IELTS Reading

Questions 36-40
Choose the correct letter, A, B, C or D.

36. The thing that may strike you when you are standing on Shanghai's tourist promenade is

A. the contrasting styles of the buildings.

B. its height.

C. that the river is higher than the buildings behind the promenade.

D. that it runs the length of the waterfront.

37. Which of the following is NOT a predicted effect on New York?

A. wetlands becoming part of the ocean

B. beaches being lost

C. developments along the coastline

D. the increasing saltiness of river mouths

38. Houston has been built on

A. shallow sand.

B. material from the Rocky Mountains.

C. volcanic fault lines.

D. accurate GPS measurements.

39. The sinking in Houston

A. affects the whole city equally.

B. is due to water use and the weight of the buildings.

C. has completely stopped.

D. was measured using historical data.

40. Which of the following is NOT true of Mexico City's drains?

A. They were built to defend the city from flooding.

B. They run back to the surrounding mountains.

C. They are sinking with the city.

D. They are carrying wastewater back to the city instead of away from it.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking