Giải thích từ mới passage ''A HOME FROM HOME AT MELBOROUGH UNIVERSITY!''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage A home from home at Melborough University.

Questions 21-26

The text below has seven sections, A-G.

Choose the correct heading for sections B-G from the list of headings below.

Write the correct number, i-ix, next to Questions 21-26.
List of Headings

i. Our guarantee to you

ii. The application process

iii. A wide choice

iv. Having friends to stay

v. On arrival

vi. A warm welcome from Melborough

vii. Sources of information

viii. Meeting our representatives

ix. Family applicants

Example Answer

Section A vi

21. Section B

22. Section C

23. Section D

24. Section E

25. Section F

26. Section G

IELTS TUTOR lưu ý:

A HOME FROM HOME AT MELBOROUGH UNIVERSITY!

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. Our relationship with Bechamp Logistics has been a long and fruitful one and we continue to welcome its employees to Melborough University for an education that is second to none. Whether you are about to start a full-time MBA or joining one of our part-time courses, we look forward to welcoming you to the university. We appreciate how important it is that you quickly and easily find somewhere to live during your time here. This leaflet will outline how we work with you to choose the right accommodation.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Mối quan hệ của chúng tôi với Bechamp Logistics là một mối quan hệ lâu dài và tốt đẹp và chúng tôi tiếp tục chào đón nhân viên của mình đến với Đại học Melborough để có một nền giáo dục không ai sánh kịp. Cho dù bạn sắp bắt đầu học MBA toàn thời gian hay tham gia một trong các khóa học bán thời gian, chúng tôi mong được chào đón bạn đến với trường đại học. Chúng tôi đánh giá cao tầm quan trọng của việc bạn nhanh chóng và dễ dàng tìm thấy một nơi nào đó để sống trong thời gian ở đây. Tờ rơi này sẽ trình bày cách chúng tôi làm việc với bạn để chọn chỗ ở phù hợp.

B. Obtaining suitable accommodation is a priority for those who are leaving their friends, colleagues and family to spend a period of time away from home. For this reason we promise that all Bechamp Logistics employees who have been accepted on a course with us will receive help with accommodation should they need it.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Có được chỗ ở thích hợp là ưu tiên của những người sắp phải xa nhà, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Vì lý do này, chúng tôi cam kết rằng tất cả nhân viên Bechamp Logistics đã được nhận vào một khóa học với chúng tôi sẽ nhận được sự giúp đỡ về chỗ ở nếu họ cần.

C. If you are planning on relocating during your studies or just renting during the week, we recommend you live on campus as experience has shown this will help you settle into your studies more quickly. We have economy single rooms in our halls of residence, or for those looking for a little more luxury we have Soho House, our dedicated hall for company-sponsored students. Should you prefer to live off campus we can offer you a single-room apartment or rooms in a shared house in the city centre or suburbs.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nếu bạn định chuyển chỗ ở trong quá trình học hoặc chỉ thuê trong tuần, chúng tôi khuyên bạn nên sống trong khuôn viên trường vì kinh nghiệm cho thấy điều này sẽ giúp bạn ổn định việc học của mình nhanh chóng hơn. Chúng tôi có các phòng đơn hạng tiết kiệm trong ký túc xá của chúng tôi, hoặc đối với những người tìm kiếm sự sang trọng hơn một chút, chúng tôi có Soho House, hội trường dành riêng cho sinh viên do công ty tài trợ. Nếu bạn thích sống ngoài khuôn viên trường, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một căn hộ một phòng hoặc các phòng trong một ngôi nhà chung ở trung tâm thành phố hoặc vùng ngoại ô.

D. To help you make your choice you will find extensive information on our website with detailed descriptions of all our accommodation including photos and video tours of rooms and halls. You will also find a full price list for the various accommodation types. For people who are able to visit the university before the application deadline, you are welcome to contact our accommodation office for help with viewing places.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Để giúp bạn đưa ra lựa chọn của mình, bạn sẽ tìm thấy thông tin phong phú trên trang web của chúng tôi với các mô tả chi tiết về tất cả các chỗ ở bao gồm hình ảnh và video tham quan các phòng và hội trường. Bạn cũng sẽ tìm thấy một bảng giá đầy đủ cho các loại chỗ ở khác nhau. Đối với những người có thể đến thăm trường đại học trước thời hạn nộp đơn, bạn có thể liên hệ với văn phòng lưu trú của chúng tôi để được trợ giúp về địa điểm.

E. Students with dependent children can apply for accommodation in any of our dedicated family-friendly halls. There are limited spaces available and you will need to contact us quickly to be sure of obtaining a place on campus. Should these not be available we are always able to help with accommodation off campus. You should go through the application process as usual and be sure to complete the section marked 'dependents'. This will alert our staff to your requirements so they can prioritise your application.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Sinh viên có con có thể đăng ký chỗ ở tại ký túc xá dành riêng cho gia đình. Số lượng chỗ trống có hạn và bạn cần nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để chắc chắn có được một chỗ trong khuôn viên trường. Nếu những thứ này không có sẵn, chúng tôi luôn có thể giúp đỡ về chỗ ở ngoài khuôn viên trường. Bạn nên thực hiện quy trình đăng ký như bình thường và đảm bảo hoàn thành phần được đánh dấu 'người phụ thuộc'. Điều này sẽ thông báo cho nhân viên của chúng tôi về các yêu cầu của bạn để họ có thể ưu tiên ứng dụng của bạn.

F. Once you have been offered a place at the university you are advised to apply for accommodation immediately. All applications are made online. Once we have received your application we will arrange a time for you to be called by our accommodation office where we will talk to you about your options. Following this conversation, we will either reserve your campus accommodation or represent you should you be looking for a place to live off campus in private accommodation. You will receive written confirmation of your residence no later than two weeks before the start of term.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một khi bạn đã được cung cấp một chỗ tại trường đại học, bạn nên đăng ký chỗ ở ngay lập tức. Tất cả các ứng dụng được thực hiện trực tuyến. Khi chúng tôi đã nhận được đơn đăng ký của bạn, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để văn phòng lưu trú gọi cho bạn, nơi chúng ta sẽ nói chuyện về các lựa chọn của bạn. Sau cuộc trò chuyện này, chúng tôi sẽ đặt chỗ ở trong khuôn viên trường hoặc đại diện cho bạn nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để sống ngoài khuôn viên trường với một chỗ ở riêng. Bạn sẽ nhận được văn bản xác nhận về nơi cư trú của mình không muộn hơn hai tuần trước khi bắt đầu học kỳ.

G. Our accommodation office will be pleased to answer any questions you may have when you arrive at university. Before handing over the keys we ask you to sign a contract outlining your responsibilities. Please note that included in these terms is a commitment to pay for your accommodation for the full academic year.

Please visit the accommodation section of our website for further details.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Văn phòng lưu trú của chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn khi bạn đến trường đại học. Trước khi bàn giao chìa khóa, chúng tôi yêu cầu bạn ký hợp đồng nêu rõ trách nhiệm của bạn. Xin lưu ý rằng bao gồm trong các điều khoản này là cam kết trả tiền chỗ ở cho cả năm học.
  • Vui lòng truy cập phần chỗ ở trên trang web của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking