Giải thích từ mới passage ''Speed Reading''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''Speed Reading''.

SPEED READING

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

What is speed reading, and why do we need it?

A. Speed reading is not just about reading fast. It is also about how much information you can remember when you have finished reading. The World Championship Speed-Reading Competition says that its top competitors average between 1,000 and 2,000 words a minute. But they must remember at least 50 percent of this in order to qualify for the competition.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tốc độ đọc là gì và tại sao chúng ta cần đọc cấp tốc?
 • Đọc cấp tốc không chỉ đơn thuần là đọc nhanh. Nó bao gồm cả việc làm thế nào bạn có thể nhớ hết được những thông tin mà bạn đã đọc qua. Cuộc thi Tìm kiếm Quán quân Đọc nhanh nhất Thế giới nói rằng những người thi đấu có tốc độ đọc trung bình khoảng 1000 và 2000 từ trong một phút. Nhưng họ phải nhớ tối thiểu 50% những gì họ đã đọc thì mới đủ điều kiện dự thi.

B. Nowadays, speed reading has become an essential skill in any environment where people have to master a large volume of information. Professional workers need reading skills to help them get through many documents every day, while students under pressure to deal with assignments may feel they have to read more and read faster all the time.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ngày nay, đọc cấp tốc đã trở thành một yếu tố cần thiết trong nhiều hoàn cảnh khi mà con người phải am hiểu một số lượng lớn thông tin. Những người làm việc cần có kỹ năng đọc để giúp họ nắm được nhiều tư liệu mỗi ngày. Trong khi đó nhiều sinh viên phải chịu áp lực với nhiều bài tập, khi đó họ phải đọc nhiều và nhanh hơn trong suốt thời gian học tập.

C. Although there are various methods to increase reading speed, the trick is deciding what information you want first. For example, if you only want a rough outline of an issue, then you can skim the material quickly and extract the key facts. However, if you need to understand every detail in a document, then you must read it slowly enough to understand this.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Mặc dù có nhiều phương pháp đọc nhanh khác nhau nhằm tăng tốc độ đọc, bí quyết được quyết định bởi thông tin bạn muốn biết trước. Ví dụ: nếu bạn chỉ muốn hiểu những nội dung chính của vấn đề, bạn chỉ cần đọc lướt qua nội dung cần thiết thật nhanh và nắm một số vấn đề trọng tâm. Tuy nhiên, nếu bạn muốn hiểu nội dung chi tiết của tư liệu, bạn phải đọc thật chậm đủ để hiểu rõ chúng.

D. Even when you know how to ignore irrelevant detail, there are other improvements you can make to your reading style which will increase your speed. For example, most people can read much faster if they read silently. Reading each word aloud takes time for the information to make a complete circuit in your brain before being pronounced. Some researchers believe that as long as the first and last letters are in place, the brain can still understand the arrangement of the other letters in the word because it logically puts each piece into place.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Khi bạn biết bắt đầu biết làm thế nào để lờ đi những chi tiết không cần thiết là bạn đã tiến bộ trong cách đọc, điều đó sẽ làm tăng tốc độ đọc của bạn. Ví dụ: hầu hết con người có thể đọc nhanh hơn nếu họ đọc nhẩm. Đọc to từng từ đương nhiên sẽ mất nhiều thời gian hơn khi thông tin phải "chạy" một vòng từ não đến khi bạn phát âm ra từ đó. Một số nhà nghiên cứu tin rằng ký tự đầu và ký tự cuối nằm cùng một nơi, não bộ có thể hiểu và sắp xếp những ký tự khác nhau trong một từ bởi vì chúng chỉ tạo ra nghĩa khi ở cùng một nơi.

E. Chunking is another important method. Most people learn to read either letter by letter or word by word. As you improve, this changes. You will probably find that you are fixing your eyes on a block of words, then moving your eyes to the next block of words, and so on. You are reading blocks of words at a time, not individual words one by one. You may also notice that you do not always go from one block to the next: sometimes you may move back to a previous block if you are unsure about something.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Chunking cũng là một phương pháp quan trọng khác. Hầu hết mọi nguời đều học cách đọc từng ký tự một hoặc từng từ một. Khi bạn cải thiện được điều đó sẽ tạo ra sự thay đổi. Bạn chắc chắn sẽ tìm và điều chỉnh đôi mắt vào cụm từ, khi di chuyển mắt bạn sẽ nhìn vào cụm từ tiếp theo và tiếp theo sau nữa. Bạn sẽ đọc cụm từ một lúc chứ không phải đọc từng từ một riêng lẻ. Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng bạn luôn luôn không đọc những cụm từ tiếp theo, thỉnh thoảng bạn có thể đọc lại cụm từ trước nếu không thực sự hiểu.

F. A skilled reader will read a lot of words in each block. He or she will only look at each block for an instant and will then move on. Only rarely will the reader’s eyes skip back to a previous block of words. This reduces the amount of work that the reader’s eyes have to do. It also increases the volume of information that can be taken in over a given period of time.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Một người đọc thành thạo sẽ nắm rõ nhiều từ trong mỗi cụm mà họ vừa đọc qua. Họ chỉ cần nhìn mỗi cụm từ trong phút chốc rồi di chuyển ngay qua cụm khác. Rất hiếm khi họ đọc lại những cụm từ đã đọc qua phía trước. Nếu vậy sẽ làm giảm số lượng từ mà mắt mọi người phải nhìn qua. Nó cũng làm tăng khối lượng thông tin trong cùng một khoảng thời gian. 

G. On the other hand, a slow reader will spend a lot of time reading small blocks of words. He or she will skip back often, losing the flow and structure of the text, and muddling their overall understanding of the subject. This irregular eye movement quickly makes the reader tired. Poor readers tend to dislike reading because they feel it is difficult to concentrate and comprehend written information.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Mặt khác, người đọc chậm sử dụng nhiều thời gian để đọc những cụm từ nhỏ. Họ sẽ phải đọc lại những từ vừa đọc phía trước và điều này làm mất đi mạch văn và cấu trúc của bài đọc và họ cũng có thể bị rối loạn ý nghĩa của bài đọc đó. Sự di chuyển hỗn loạn của mắt làm người đọc cảm thấy mệt mỏi. Những người đọc không có kỹ năng thường có xu hướng không thích đọc bởi vì họ cảm thấy khó mà tập trung và hiểu được những thông tin được viết. 

H. The best tip anyone can have to improve their reading speed is to practise. In order to do this effectively, a person must be engaged in the material and want to know more. If you find yourself constantly having to re-read the same paragraph, you may want to switch to reading material that grabs your attention. If you enjoy what you are reading, you will make quicker progress.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Lời khuyên tốt nhất dành cho mọi người để có thể cải thiện tốc độ đọc là phải thực hành. Để làm điều này một cách hiệu quả, chúng ta cần phải đọc nhiều và hiểu biết nhiều hơn nữa. Nếu bạn luôn phải đọc lại những bài học giống nhau bạn có thể chuyển sang đọc những vấn đề thiết thực hơn, những vấn đề mà bạn quan tâm. Nếu bạn thích những gì mình đọc, bạn sẽ đọc nhanh hơn.

Questions 1-6

The reading passage has seven paragraphs, A-H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-H.

NB You may use any letter more than once.

 1. the types of people who need to read more quickly
 2. the fastest reading speeds
 3. how a reader can become confused
 4. why reading material should be interesting
 5. a definition of speed reading
 6. what you should consider before you start reading

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking