Giải thích từ mới passage ''Sunset Tours'' và ''Easy Listening''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh hướng dẫn Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''Sunset Tours'' và ''Easy Listening''.

Sunset Tours

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

BOOKINGS

A deposit of $150 each is payable on booking and the balance is payable 30 days prior to tour departure. Feel free to contact us for further information:

Office Hours: 8 am-4 pm Monday—Friday

Phone 5500 0881

Fax 5501 0881

Email: info@sunsettours.co

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • ĐẶT CHỖ
  • Khoản đặt cọc 150 USD cho mỗi người phải được thanh toán khi đặt phòng và số tiền còn lại phải được thanh toán 30 ngày trước khi khởi hành chuyến du lịch. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin:
   • Giờ làm việc: 8 giờ sáng - 4 giờ chiều Thứ Hai — Thứ Sáu
   • Điện thoại: 5500 0881
   • Fax: 5501 0881
   • Email: info@sunsettours.co

CONDITIONS
The cost is subject to a minimum of 25 passengers travelling and we reserve the right to cancel if this number is not reached. Should the tour be cancelled, you are entitled to a full refund.

NB: The itinerary is given as a guide only and is subject to alteration if weather conditions are unfavourable or in any other unforeseen circumstances.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • ĐIỀU KIỆN
  • Chi phí áp dụng cho tối thiểu 25 hành khách và chúng tôi có quyền hủy nếu không đạt đến con số này. Nếu chuyến du lịch bị hủy, bạn được hoàn lại toàn bộ tiền.
  • NB: Hành trình chỉ được cung cấp như một hướng dẫn và có thể thay đổi nếu điều kiện thời tiết không thuận lợi hoặc trong bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào khác.

LUGGAGE
Each passenger is entitled to bring a cabin bag and one item of checked luggage no heavier than 20 kg as per industry requirements. Couples travelling together are requested to use individual suitcases. Your suitcase should be of a size and weight you yourself can manage as tour leaders may not be readily available to handle your luggage.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • HÀNH LÝ
  • Mỗi hành khách được mang theo một túi hành lý và một hành lý ký gửi không nặng quá 20 kg theo yêu cầu của từng ngành. Các cặp đôi đi du lịch cùng nhau được yêu cầu sử dụng vali cá nhân. Vali của bạn phải có kích thước và trọng lượng mà bạn có thể tự quản lý vì các trưởng đoàn du lịch có thể không sẵn sàng để xử lý hành lý của bạn.

CANCELLATION & REFUNDS
It is obligatory that you have a travel insurance policy to cover sudden illness or accident. Even so an administration fee is retained for notice of more than 30 days prior to departure but, should cancellation occur through unforeseen circumstances not covered by travel insurance, 10% of the fare is retained for 15-30 days' notice, 20% for 4-14 days and 50% is held for less than 4 days' notice. There will be no refund for notice of one day or on the day of departure.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • HỦY BỎ & HOÀN LẠI TIỀN
  • Bạn bắt buộc phải có hợp đồng bảo hiểm du lịch để chi trả cho bệnh tật hoặc tai nạn đột ngột. Mặc dù vậy, phí quản lý vẫn được giữ lại khi thông báo trước hơn 30 ngày so với ngày khởi hành, nhưng nếu việc hủy chuyến xảy ra do các trường hợp bất khả kháng không được bảo hiểm du lịch, 10% giá vé được giữ lại khi thông báo trước 15-30 ngày, 20% khi thông báo trước 4 -14 ngày và 50% được giữ trong thời gian báo trước dưới 4 ngày. Sẽ không được hoàn lại tiền nếu thông báo trước một ngày hoặc vào ngày khởi hành.

RESPONSIBILITY

Although every endeavour is made by Sunset Tours to ensure your holiday goes according to plan, we act purely as an agent for the various accommodation and other services provided.

Sunset Tours shall not be liable for any accident, injury, delay, irregularity, loss or damage caused by or arising out of the provision of or failure to provide any such service.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • TRÁCH NHIỆM
  • Mặc dù Sunset Tours đã nỗ lực hết sức để đảm bảo kỳ nghỉ của bạn diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng chúng tôi hoàn toàn hoạt động như một đại lý cung cấp các dịch vụ lưu trú và các dịch vụ khác.
  • Sunset Tours sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tai nạn, thương tích, chậm trễ, bất thường, mất mát hoặc thiệt hại do hoặc phát sinh ngoài việc cung cấp hoặc không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào như vậy.

Questions 1–9

Do the following statements agree with the information given in the passage?

In boxes 1-9 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

1. The full cost of the tour must be paid at the time the booking is made.

2. If there are not enough bookings, the tour will not go ahead.

3. If travel plans are disrupted because of unexpected problems, tourists can get their money back.

4. There is no weight limit on the traveller's cabin luggage.

5. The tour leader is not allowed to help passengers with their baggage.

6. Tourists must insure against sickness and injury.

7. An insured traveller who cancels due to illness more than a month before departure gets a full refund.

8. Sunset Tours only give a partial refund to passengers who cancel the day before the tour leaves.

9. Sunset Tours are not responsible for the state of hotel rooms.

IELTS TUTOR lưu ý:

Easy Listening

Broadcasting Association

26/7/11

You Are Invited...

Dear Listener

We wish to express our sincere thanks for your support during our last successful fund-raising endeavour. Your annual donation makes it possible for us to improve the station in every way for your interest and pleasure.

We would like to extend to you an invitation to join us at the station on Wednesday, 16th August at 3.00 pm for afternoon tea and to discuss station programming. Your input will be a great help to us. It will enable us to continue programming to suit your requirements. Together we will be discussing future ideas for 5ZBG and whether frequent news broadcasts should be included in our agenda. There has also been a proposal to make the mainstay of our programming a talkback format. Any changes to programming would have to be finalised by September 1st.

We hope you can join us and we look forward to sharing time with you. If you are able to join us, please be kind enough to phone, and let us know. If you are unable to attend on this day, please phone and we will arrange a suitable date for you.

Your sincerely

Tobias Rank

Programming Coordinator

RSVP by 5/8/11

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Kính gửi thính giả
  • Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến sự hỗ trợ của bạn trong nỗ lực gây quỹ thành công vừa qua của chúng tôi. Khoản đóng góp hàng năm của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện đài theo mọi cách vì sự quan tâm và vui vẻ của bạn.
  • Chúng tôi muốn gửi tới bạn lời mời tham gia với chúng tôi tại đài vào Thứ Tư, ngày 16 tháng 8 lúc 3 giờ chiều để uống trà chiều và thảo luận về chương trình của đài. Thông tin đầu vào của bạn sẽ là một trợ giúp đắc lực cho chúng tôi. Nó sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục soạn ra chương trình phù hợp với yêu cầu của bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về các ý tưởng trong tương lai cho 5ZBG và liệu các chương trình phát sóng tin tức thường xuyên có nên được đưa vào chương trình nghị sự hay không. Cũng đã có một đề xuất là làm nền tảng chính trong chương trình theo định dạng talkback (sự đàm thoại). Mọi thay đổi đối với chương trình sẽ phải được hoàn thành trước ngày 1 tháng 9.
  • Chúng tôi hy vọng bạn có thể tham gia với chúng tôi và chúng tôi mong muốn được chia sẻ thời gian với bạn. Nếu bạn có thể tham gia với chúng tôi, xin hãy vui lòng gọi điện thoại và cho chúng tôi biết. Nếu bạn không thể tham dự vào ngày này, vui lòng điện thoại và chúng tôi sẽ sắp xếp một ngày phù hợp cho bạn.
 • Thân ái
 • Tobias Rank
 • Người điều phối chương trình

Questions 10-13

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write your answers in boxes 10-13 on your answer sheet.

10. 5ZBG primarily

A. relays news broadcasts.

B. focuses on talkback shows.

C. plays listeners requests.

D. plays soothing music.

11. The listener is being thanked for

A. listening to 5ZBG.

B. giving money to the station.

C. attending afternoon tea.

D. providing his input.

12. The listener is being invited to an event where he will

A. participate in a programme.

B. raise money.

C. have refreshments.

D. talk about improvements.

13. The listener should reply to the letter by

A. August 5th.

B. July 26th.

C. August 16th.

D. September 1st.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR