Giải thích từ mới passage "Team-based Learning"

· Giải thích từ mới bài Reading

Team-based Learning

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

With the globalisation of information technology (IT) and worldwide access to the Internet, people from all areas of learning are finding themselves using some form of information technology in the workplace. The corporate world has seen a boom in the use of IT tools, but conversely not enough people with IT skills can enter the workplace and be productive with minimal on-the-job training.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Với sự toàn cầu hóa của công nghệ thông tin (CNTT) và truy cập Internet trên toàn thế giới, mọi người từ mọi lĩnh vực học tập đều nhận thấy mình đang sử dụng một số hình thức công nghệ thông tin tại nơi làm việc. Thế giới doanh nghiệp đã chứng kiến sự bùng nổ trong việc sử dụng các công cụ CNTT, nhưng ngược lại, không đủ người có kỹ năng CNTT để có thể làm việc hiệu quả với mức đào tạo tại chỗ tối thiểu.

A recent issue of the New York Times reports that many companies are looking for smart students who may have a budding interest in IT. Some companies, trying to encourage students to attend interviews, provide good salary package and challenging work environments. For example, one American IT consulting company offers high salaries, annual bonuses, and immediate stock options to potential recruits. It also brings in 25 to 40 prospective applicants at a time for a two-day visit to the company. This time includes interviews, team exercises and social events. The idea behind the team exercises is that the applicants get to see that they will be working with other smart people doing really interesting things, rather than sitting alone writing code.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một số báo gần đây của New York Times báo cáo rằng nhiều công ty đang tìm kiếm những sinh viên thông minh có thể có hứng thú với CNTT. Một số công ty cố gắng khuyến khích sinh viên tham dự các cuộc phỏng vấn, cung cấp mức lương tốt và môi trường làm việc đầy thử thách. Ví dụ, một công ty tư vấn CNTT của Mỹ đưa ra mức lương cao, tiền thưởng hàng năm và quyền chọn cổ phiếu ngay lập tức cho những người mới tiềm năng. Nó cũng thu hút từ 25 đến 40 ứng viên tiềm năng cùng một lúc cho chuyến thăm hai ngày đến công ty. Thời gian này bao gồm các cuộc phỏng vấn, bài tập nhóm và các sự kiện xã hội. Ý tưởng đằng sau các bài tập nhóm là các ứng viên sẽ thấy rằng họ sẽ làm việc với những người thông minh khác làm những điều thực sự thú vị, thay vì ngồi viết mã một mình.

In the past 10 years, employers have seen marked benefits from collaborative projects in product development. Apart from the work environment, there is also a similar body of research indicating that small team-based instruction can lead to different kinds of desirable educational results. In order to prepare IT graduates to meet these workplace requirements, colleges and universities are also beginning to include team-based educational models.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong 10 năm qua, các nhà tuyển dụng đã nhận thấy những lợi ích rõ rệt từ các dự án hợp tác trong việc phát triển sản phẩm. Ngoài môi trường làm việc, cũng có một nhóm nghiên cứu tương tự chỉ ra rằng hướng dẫn dựa trên nhóm nhỏ có thể dẫn đến các loại kết quả giáo dục mong muốn khác nhau. Để chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp CNTT đáp ứng các yêu cầu tại nơi làm việc này, các trường cao đẳng và đại học cũng đang bắt đầu đưa vào các mô hình giáo dục dựa trên nhóm.

One of the leaders in promoting team-based education is the American Intercontinental University (AIU), which has campuses worldwide. AIU offers programmes in IT with a major portion of the curriculum based on team projects. AIU has a large body of international students and students from different educational backgrounds. This team-based learning gives students a sense of social and technical support within a group, and allows students first-hand experience of both potential successes and of inherent problems encouraged when working with others.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một trong những trường đi đầu trong việc thúc đẩy giáo dục dựa trên nhóm là Đại học Liên lục địa Hoa Kỳ (AIU), có các cơ sở trên toàn thế giới. AIU cung cấp các chương trình về CNTT với một phần chính của chương trình học dựa trên các dự án nhóm. AIU có một lượng lớn sinh viên quốc tế và sinh viên từ các nền giáo dục khác nhau. Học tập dựa trên nhóm này mang lại cho sinh viên cảm giác được hỗ trợ xã hội và kỹ thuật trong một nhóm, đồng thời cho phép sinh viên trải nghiệm trực tiếp cả những thành công tiềm năng và những vấn đề cố hữu được khuyến khích khi làm việc với những người khác.

Team-oriented instruction has not been the common mode of delivery in traditional college settings. However, since most college graduates who choose to go into an IT work environment will encounter some form of teamwork at work, it is to their advantage that they are educated using collaborative learning and that they are taught the tools needed to work with different people in achieving common goals or objectives.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Hướng dẫn theo định hướng nhóm không phải là phương thức phổ biến trong các môi trường đại học truyền thống. Tuy nhiên, vì hầu hết sinh viên tốt nghiệp đại học chọn vào môi trường làm việc CNTT sẽ gặp phải một số hình thức làm việc theo nhóm tại nơi làm việc, lợi thế của họ là họ được đào tạo bằng cách sử dụng phương pháp học hợp tác và họ được dạy các công cụ cần thiết để làm việc với những người khác nhau nhằm đạt được mục tiêu chung.

In team-based learning, students spend a large part of their in-class time working in permanent and heterogeneous teams. Most teams are made up of individuals with different socio-cultural backgrounds and varying skill levels. Team activities concentrate on using rather than just learning concepts, whilst students' grades are a combination of overall team performance and peer evaluation of individual team members.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong học tập dựa trên nhóm, sinh viên dành phần lớn thời gian trên lớp để làm việc trong các nhóm cố định và không đồng nhất. Hầu hết các đội được tạo thành từ các cá nhân có nền tảng văn hóa xã hội khác nhau và trình độ kỹ năng khác nhau. Các hoạt động nhóm tập trung vào việc sử dụng thay vì chỉ học các khái niệm, trong khi điểm số của học sinh là sự kết hợp giữa thành tích tổng thể của nhóm và đánh giá ngang hàng của từng thành viên trong nhóm.

In a team-based environment, the teacher takes on the role of a facilitator and manager of learning, instead of just providing information to passive students. The facilitator / teacher also guides the team in identifying their goals and establishing standards of team performance. Team exercises then help the students to improve their problem-solving skills by applying theory to simulated real-world situations. Working as a team allows students to adopt new rules and empowers them to control their own learning. Students in teams are taught to use each other as resources and accept the responsibility of managing tasks.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong môi trường làm việc theo nhóm, giáo viên đảm nhận vai trò của người điều khiển và quản lý việc học, thay vì chỉ cung cấp thông tin cho học sinh một cách thụ động. Người điều hành / giáo viên cũng hướng dẫn nhóm xác định mục tiêu của họ và thiết lập các tiêu chuẩn về hoạt động của nhóm. Sau đó, các bài tập nhóm sẽ giúp học sinh nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề bằng cách áp dụng lý thuyết vào các tình huống thực tế mô phỏng. Làm việc theo nhóm cho phép sinh viên áp dụng các quy tắc mới và trao quyền cho họ kiểm soát việc học của mình. Sinh viên trong các đội được dạy để sử dụng lẫn nhau như các nguồn lực và chấp nhận trách nhiệm quản lý các nhiệm vụ.

Team members must also study assigned material individually to ensure their preparation for classes. There are individual assessment tests to measure if students have not only read the assigned material, but also understand the concepts of the module, and can apply them to given problems. Additional team assessment tests present a problem for discussion and require consensus, helping students learn critical communication skills. This also enables them to deal with conflicts between members before they escalate to crisis. Team presentations (written or verbal) allow the team to focus and build cohesion, with team members sharing the responsibility for presenting and persuading the audience to accept their viewpoint. Feedback on how the team is functioning with task management, team dynamics and overall work is given by the facilitator. Team exercises that are application-oriented help students experience the practical application of concepts and learn from other students' perspectives.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các thành viên trong nhóm cũng phải nghiên cứu tài liệu được giao một cách riêng lẻ để đảm bảo chuẩn bị cho các lớp học. Có các bài kiểm tra đánh giá cá nhân để đánh giá xem sinh viên có hiểu các khái niệm của mô-đun và áp dụng chúng vào các vấn đề đã cho hay không. Các bài kiểm tra đánh giá nhóm bổ sung đưa ra một vấn đề để thảo luận và yêu cầu sự đồng thuận, giúp sinh viên học các kỹ năng giao tiếp phản biện. Điều này cũng giúp họ giải quyết các xung đột giữa các thành viên trước khi xảy ra khủng hoảng. Các bài thuyết trình của nhóm (bằng văn bản hoặc bằng lời nói) cho phép nhóm tập trung và xây dựng sự gắn kết, với các thành viên trong nhóm chia sẻ trách nhiệm trình bày và thuyết phục khán giả chấp nhận quan điểm của họ. Người điều hành đưa ra phản hồi về cách thức hoạt động của nhóm với việc quản lý nhiệm vụ, sự năng động của nhóm và công việc tổng thể. Các bài tập nhóm theo định hướng ứng dụng giúp sinh viên trải nghiệm ứng dụng thực tế của các khái niệm và học hỏi từ quan điểm của các sinh viên khác.

Team-based classrooms are especially beneficial in colleges with international students. Since this type of learning encourages people to listen and communicate with others, share problems, resolve personal conflicts, and manage their time and resources, it is a great environment for students who are in a new social situation. Since social interaction plays an important role during teamwork, team-based learning has an added advantage for students who are not comfortable in traditional classroom settings. It allows students from different cultures to understand their differences and use them productively. This type of learning environment also allows students to express themselves freely in a team context, rather than feeling singled out as when answering questions in a traditional classroom.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Lớp học theo nhóm đặc biệt có lợi trong các trường cao đẳng có sinh viên quốc tế. Vì loại hình học tập này khuyến khích mọi người lắng nghe và giao tiếp với người khác, chia sẻ vấn đề, giải quyết xung đột cá nhân và quản lý thời gian và nguồn lực của họ, nên đây là một môi trường tuyệt vời cho những sinh viên đang trong hoàn cảnh xã hội mới. Vì tương tác xã hội đóng một vai trò quan trọng trong quá trình làm việc nhóm, học tập dựa trên nhóm có thêm một lợi thế cho những sinh viên không cảm thấy thoải mái trong môi trường lớp học truyền thống. Nó cho phép sinh viên từ các nền văn hóa khác nhau hiểu được sự khác biệt của họ và sử dụng chúng một cách hiệu quả. Loại môi trường học tập này cũng cho phép sinh viên tự do thể hiện bản thân trong bối cảnh nhóm, thay vì cảm thấy đơn lẻ như khi trả lời các câu hỏi trong một lớp học truyền thống.

This learning model was designed to better prepare students for today's global work-place. Students are encouraged to explore ideas together, to build communication skills and achieve superior results. It is likely that employers will increasingly seek out students with these skills as we move into the future. (863 words)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Mô hình học tập này được thiết kế để chuẩn bị tốt hơn cho sinh viên cho môi trường làm việc toàn cầu ngày nay. Sinh viên được khuyến khích khám phá các ý tưởng cùng nhau, để xây dựng kỹ năng giao tiếp và đạt được kết quả vượt trội. Có khả năng là các nhà tuyển dụng sẽ ngày càng tìm kiếm những sinh viên có những kỹ năng này trong tương lai. 

Questions 13-17
Do the following statements reflect the views of the writer in the reading passage? Write your answers in the spaces provided. Choose:
YES if the statement agrees with the writer's view

NO if the statement contradicts the writer's view

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

13. The American Intercontinental University includes team-based learning in all its courses on all its campuses.

Answer:................................
14. The composition of teams is changed regularly.
Answer:...............................
15. Theoretical problems are the most important team activity.
Answer:................................
16. The team members participate in assessment of other team members.
Answer:................................
17. International students prefer traditional classroom learning to team-based learning.

Answer:................................

Questions 18-20
Choose one phrase from the list of phrases (A-H) on the next page to complete each of the following sentences. There are more phrases than sentences, so you will not use all of them.

18. Students' work is assessed.

19. The team makes a joint presentation.

20. The need to achieve consensus assists.

List of Phrases

A. to complete with other teams as judged by the facilities

B. by individual tests and exams

C. to see who has the strongest point of view in the group

D. individually, by their peers and as a team

E. in the development of the communication skills

F. to practice working in a group while putting theory into practice

G. to assist intercontinental and non-traditional students

H. in getting to know new friends and colleagues

Questions 21-28

Complete the following summary below. Choose your answers from the box below the summary. There are more words than you will need to fill the gaps. Write your answers in the blanks in your booklet.

Although IT is one of the leading career (21)............... made by graduates today, the industry's demand for qualified applicants (22)............ the supply of skilled IT personnel. Despite the (23)........... widespread use of computer technology in all areas of life, (24)........... face difficulties recruiting people whose education has equipped them to commence working productively without further training. Several business organisations now offer income and other (25)............... inducements to potential employees. They also include group (26)................ in their selection procedures, often inviting up to forty (27)..............to their company for the two-day visit. In this way, the company can demonstrate the reality of the working (28)............. which is more likely to invite challenging co-operative projects than individualised tasks.

List of Words
exceeds

previous

environment

employees

admiration

employers

candidates
regularity

advantages

choices

employment

current

extracts

financial

activities

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking