Giải thích từ mới passage "The Peacemakers"

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS SPEAKING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passsage The Peacemakers.

The Peacemakers

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A non-human example of the cultural transmission of social norms

Is aggressive behaviour innate or learned? In baboons, it seems, it is learned. A surprising natural experiment, reported in Public Library Of Science Biology, an online journal, suggests that the level of violence in baboon society is culturally determined.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một ví dụ phi nhân bản về sự truyền tải văn hóa của các chuẩn mực xã hội
  • Hành vi hung hăng là bẩm sinh hay học được? Ở khỉ đầu chó, có vẻ như, nó đã được học. Một thí nghiệm tự nhiên đáng ngạc nhiên, được báo cáo trên tạp chí trực tuyến Public Library Of Science Biology, cho thấy mức độ bạo lực trong xã hội khỉ đầu chó được xác định về mặt văn hóa.

The story begins in 1983, in the Masai Mara Reserve in Kenya. Robert Sapolslcy, a primatologist at Stanford University, was five years into a study of the reserve's olive baboon population when one of the troops he had been observing suffered an outbreak of tuberculosis which killed half of its males. Since the source of the infection was a garbage dump being used as a food supply, and control of this dump was contested with another troop, the males who became infected and died were the more aggressive individuals in the troop — i.e. those best fitted to the task of fighting for food. The result was that the level of aggressive behaviour within the troop dropped off markedly.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Câu chuyện bắt đầu vào năm 1983, tại Khu bảo tồn Masai Mara ở Kenya. Robert Sapolslcy, một nhà linh trưởng học tại Đại học Stanford, đã 5 năm nghiên cứu về quần thể khỉ đầu chó của khu bảo tồn khi một trong những đội quân mà ông đang quan sát bị bùng phát bệnh lao khiến một nửa số con đực thiệt mạng. Vì nguồn lây nhiễm là một bãi rác được sử dụng làm nguồn cung cấp thực phẩm, và việc kiểm soát bãi rác này được tranh chấp với một đội quân khác, những con đực bị nhiễm bệnh và chết là những cá thể hung hãn hơn trong đội quân - tức là những con được trang bị tốt nhất cho nhiệm vụ tranh giành thức ăn. Kết quả là mức độ hành vi hung hăng giảm xuống rõ rệt.

Dr. Sapolsky was understandably upset by what had happened and decided to start again with another troop — one with a more normal sex ratio and social structure. So he turned his attention to a troop 50km away until 1993, when he wanted to show his new colleague (and wife) Lisa Share his original research site. To his surprise, ten years after the natural cull of aggressive individuals had started, the behaviour of the troop's males was still pacific. The reason for that surprise was that every male who had been in the troop in 1983 — not just the ones who had died of tuberculosis — had gone. All of the troop's males were incomers. (Male olive baboons seek their fortunes in troops other than the ones they have been born into.)

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tiến sĩ Sapolsky rất buồn trước những gì đã xảy ra và quyết định bắt đầu lại với một đội quân khác - một đội quân có tỷ lệ giới tính và cấu trúc xã hội bình thường hơn. Vì vậy, ông chuyển sự chú ý sang một đội quân cách đó 50km cho đến năm 1993, khi anh ấy muốn cho đồng nghiệp mới của mình (và vợ) Lisa Share địa điểm nghiên cứu ban đầu. Trước sự ngạc nhiên của ông, mười năm sau cuộc tiêu diệt tự nhiên của những cá thể hung hãn bắt đầu, hành vi của những con đực vẫn ở mức bình thường. Lý do của sự ngạc nhiên đó là tất cả những con đực mới đến năm 1983 - không chỉ những cá thể đã chết vì bệnh lao - đều đã ra đi. (Khỉ đầu chó đực tìm kiếm vận may của mình trong các đội khác với đội mà chúng đã được sinh ra.)

Dr. Sapolsky and Dr. Share decided to investigate further. They began to observe Forest Troop (as Dr. Sapolsky dubbed his original subjects) in detail. They compared the troop's behaviour both to what it had been before the outbreak, and to that of the other troops they had been studying.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tiến sĩ Sapolsky và Tiến sĩ Share quyết định điều tra thêm. Họ bắt đầu quan sát chi tiết Đội quân rừng (như Tiến sĩ Sapolsky mệnh danh là đội quân ban đầu của ông). Họ so sánh hành vi của đội quân với cả hành vi của nó trước khi bùng phát và với những dội quânkhác mà họ đã nghiên cứu.

Some things had not changed. Top-rank males in all groups stayed boss for roughly the same length of time — a year. So-called approach-avoidance interactions between males, in which a high-ranking male displaces a lower-ranking one without any overt violence, happened about as often in one group as in another. But the detailed pattern of these interactions was different. In the new Forest Troop, males tend to 'pick on individuals their own size', attempting to displace those of adjacent rank, whereas in more traditional groups, top monkeys tend to bully those at least two ranks below them — animals that have no chance of fighting back. The new Forest males are also less likely to launch attacks on females.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một số điều đã không thay đổi. Những con đực có thứ hạng cao nhất trong tất cả các nhóm đều giữ chức sếp trong khoảng thời gian gần như nhau - một năm. Cái gọi là tương tác tránh tiếp cận giữa nam giới, trong đó nam giới cấp cao thay thế một nam giới cấp thấp hơn mà không có bất kỳ bạo lực công khai nào, xảy ra thường xuyên ở nhóm này cũng như ở nhóm khác. Nhưng mô hình chi tiết của những tương tác này là khác nhau. Trong Đội quân rừng mới, những con đực có xu hướng 'chọn những cá thể có kích thước của riêng mình', cố gắng thay thế những cá thể có cấp bậc liền kề, trong khi trong những nhóm truyền thống hơn, những con khỉ hàng đầu có xu hướng bắt nạt những con có ít nhất hai cấp bậc dưới chúng - những cá thể không có cơ hội chống trả. Những con đực mới cũng ít có khả năng tấn công những con cái hơn.

Subordinate males in the new Forest Troop are under less physiological stress, too. When Dr. Sapolsky had sampled blood in the pre-outbreak Forest Troop, he had found high levels of hormones called glucocorticoids, which are released in response to stress. Not so in the new Forest Troop. Glucocorticoid levels in its members are low. In fact, even the act of sampling blood had differentiated high — from low-ranking males in the old days. Dominant males suffered no altered behaviour, whereas sub-ordinates scratched themselves, shook their heads incessantly and ground their teeth. No longer.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Những con đực cấp dưới trong Đội quân rừng mới cũng ít bị căng thẳng về sinh lý hơn. Khi Tiến sĩ Sapolsky lấy mẫu máu trong Đội quân rừng trước khi bùng phát dịch bệnh, ông đã tìm thấy lượng hormone glucocorticoid cao, được giải phóng để phản ứng với căng thẳng. Trong Đội quân rừng mới thì không như vậy. Mức glucocorticoid trong các thành viên của nó thấp. Trên thực tế, ngay cả hành động lấy mẫu máu cũng đã phân biệt tính đực cao - thấp trong ngày xưa. Những con đực thống trị không bị thay đổi hành vi nào, trong khi những con cái con tự gãi, lắc đầu liên tục và nghiến răng. 

Cultural transmission of behaviour has been seen in many animals besides humans. But until now, it has concerned what foodstuffs are good to eat, how to make and use tools, and how to communicate (many bird songs, for example, have learned regional dialects). Cultural transmission of, for want of a better word, manners, has never before been observed outside HOMO SAPIENS.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Sự truyền bá văn hóa về hành vi đã được nhìn thấy ở nhiều loài động vật ngoài con người. Nhưng cho đến nay, người ta vẫn quan tâm đến việc ăn thực phẩm gì tốt, cách chế tạo và sử dụng các công cụ, và cách giao tiếp (ví dụ như nhiều tiếng hót của loài chim đã học được phương ngữ vùng miền). Việc truyền tải văn hóa, vì muốn có một từ ngữ tốt hơn, cách cư xử, chưa bao giờ được quan sát thấy bên ngoài HOMO SAPIENS trước đây.

How it came about is still a bit of a mystery, though when Dr. Sapolsky and Dr. Share weighed the evidence, they felt it supported the idea that males new to the troop somehow picked up on how they were expected to behave by watching what I was going on, and then found life easier if they did likewise. It also seemed to have a lot more to do with how the Forest females treated newcomers, than their treatment by existing Forest males. The females, it seems, like the new arrangement and are keen to preserve it.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nó ra đời như thế nào vẫn còn là một điều bí ẩn, mặc dù khi Tiến sĩ Sapolsky và Tiến sĩ Share cân nhắc bằng chứng, họ ủng hộ ý tưởng rằng những con đực mới gia nhập đội quân bằng cách nào đó đã biết được cách chúng được mong đợi sẽ cư xử bằng cách xem những gì. Tôi đã tiếp tục, và sau đó thấy cuộc sống dễ dàng hơn nếu họ làm như vậy. Nó dường như cũng liên quan nhiều đến cách những con cái đối xử với những người mới đến, hơn là cách đối xử với những con đực hiện có. Những con cái, có vẻ như, thích sự sắp xếp mới và rất muốn giữ gìn nó.

However, such pacific behaviour is unusual in baboon troops, which suggests it is an unstable arrangement. In particular, it might be overthrown if several males with different ideas arrived at the same time. Dr. Sapolsky and Dr. Share are therefore watching the troop intently, to see what, if anything, causes its males to revert to the tried and tested macho methods of normal baboon life. (779 words)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tuy nhiên, hành vi hòa bình như vậy là không bình thường trong đội quân khỉ đầu chó, điều này cho thấy đó là một sự sắp xếp không ổn định. Đặc biệt, nó có thể bị lật đổ nếu một số con đực với những ý tưởng khác nhau đến cùng một lúc. Do đó, Tiến sĩ Sapolsky và Tiến sĩ Share đang chăm chú theo dõi đoàn quân, để xem điều gì, nếu có, khiến những con đực của nó quay trở lại với những phương pháp nam nhi đã được thử nghiệm và thử nghiệm của cuộc sống khỉ đầu chó bình thường.

Questions 1-7
Do the following statements agree with the views of the writer in the reading passage? In questions 11-17 in your booklet, write:
YES if the statement agrees with the writer's view;

NO if the statement contradicts the writer's view;

NOT GIVEN if the statement does not reflect the writer's view.

1. Baboons are born to be violent by nature.

Answer:.............................................
2. More aggressive baboons die because of fighting for food.

Answer:.............................................
3. Incomers of a baboon troop are generally peaceful in their behaviour.

Answer:.............................................
4. Comparison is the best possible way to study baboon troops.

Answer:.............................................
5. There is a uniform peaceful transformation of power within a baboon community.

Answer:.............................................

6. Cultural transmission of a baboon family follows a pre-determined pattern.

Answer:.............................................
7. Any social norm of a baboon community is very weak and fragile.

Answer:.............................................

Questions 8-12

Complete the following summary by using NO MORE THAN THREE WORDS from the passage. Write your answers in the spaces provided.

The cultural transmission of a baboon community is revealed by a (8)............, which shows that the (19)........... will decrease when the aggressive baboons die. The scientists compared two groups of baboon troops and found that high-ranking and low-ranking baboons generally interact in the absence of (10).............Even though it is still mysterious, the scientists believe that the newcomers' behaviour is (11).......... by watching others. However, this peaceful life is only (12)......... if several male baboons want to overthrow it.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking