Giải thích từ mới passage ''The Carvers of Bukittinggi''

· Giải thích từ mới bài Reading

The Carvers of Bukittinggi

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The world is becoming increasingly familiar with the products of Indonesia's talented artists. The beautiful batik paintings from Java, the slender wood statues from Bali and the Local jewellery from Sulawasi can be found in shops in New York and Paris. Fortunately, the natural wealth and beauty of the area around the Minangkabau town of Bukittinggi allowed both time and inspiration for the development of crafts, especially weaving, silverwork and wood-carving. Although the wood-carvers of the Minangkabau may not be as well known as some other Indonesian artisans, their strong sense of tradition and of dedication to detail makes for a fascinating story.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thế giới ngày càng trở nên quen thuộc với các sản phẩm của các nghệ nhân tài năng của Indonesia. Những bức tranh batik tuyệt đẹp từ Java, những bức tượng gỗ mảnh mai từ Bali và đồ trang sức địa phương từ Sulawasi có thể được tìm thấy trong các cửa hàng ở New York và Paris. May mắn thay, sự giàu có và vẻ đẹp tự nhiên của khu vực xung quanh thị trấn Bukittinggi Minangkabau đã cho phép cả thời gian và nguồn cảm hứng cho sự phát triển của các ngành thủ công, đặc biệt là dệt, đồ bạc và chạm khắc gỗ. Mặc dù những người thợ chạm khắc gỗ ở Minangkabau có thể không nổi tiếng như một số nghệ nhân Indonesia khác, nhưng ý thức truyền thống và sự tận tâm đến từng chi tiết của họ đã tạo nên một câu chuyện hấp dẫn.

Nestled in a high valley between the two volcanic mountains of Merapi and Singgalang is the small village of Pandai Sikek, better known as the ''Wood Carving Village". The village is south of Bukittinggi, the cultural centre of the Minangkabau, and east of Padang, the capital of west Sumatra. The terraced rice fields, lush tropical vegetation, cool breezes and abundant water of the Anal Valley have made it an ideal spot for creativity and an inspiration for centuries of wood-carvers. The neighbouring forest provides an abundance of the wood called suriyan, a hard but workable medium for the carvers. Today, more than one hundred carvers claim Pandai Sikek as their home, though only a few can be found at work in the village. Many are away on contract assignments in Malaysia and in major Indonesian cities.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ẩn mình trong một thung lũng cao giữa hai ngọn núi lửa Merapi và Singgalang là ngôi làng nhỏ Pandai Sikek, hay còn được gọi là ''Làng điêu khắc gỗ". Ngôi làng nằm ở phía nam của Bukittinggi, trung tâm văn hóa của Minangkabau, và phía đông của Padang, thủ phủ của phía tây Sumatra. Những ruộng lúa bậc thang, thảm thực vật nhiệt đới tươi tốt, gió mát và nguồn nước dồi dào của Thung lũng Anal đã khiến nơi đây trở thành một địa điểm lý tưởng cho sự sáng tạo và là nguồn cảm hứng cho những người thợ điêu khắc gỗ trong nhiều thế kỷ. Khu rừng lân cận cung cấp rất nhiều suriyan, một loại gỗ cứng nhưng hữu ích đối với thợ điêu khắc. Ngày nay, hơn một trăm thợ chạm khắc Pandai Sikek là nhà của họ, mặc dù chỉ có thể tìm thấy một số ít tại nơi làm việc trong làng. Nhiều thợ điêu khắc đang đi làm theo hợp đồng ở Malaysia và ở các thành phố lớn của Indonesia.

In the village, carvers knee-deep in wood shavings work in little huts along the roadside. Many have two or three apprentices carving repetitive patterns on small items to supplement their incomes. Cigarette boxes, jewellery boxes, ashtrays, bookholders - all can be purchased for sums that seem very modest in relation to the skill involved in making them. Most large items, such as chairs, tables and bed frames, are done on a custom-order basis, and all the shops were busy filling girders, evidence of both the continual need for their craft and the appreciation of their handiwork.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong làng, những người thợ đẽo dăm gỗ làm việc trong những túp lều nhỏ ven đường. Nhiều người có 2 đến 3 thợ học nghề chạm khắc hoa văn lặp đi lặp lại trên các vật dụng nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Hộp thuốc lá, hộp trang sức, gạt tàn, hộp đựng sách - tất cả đều có thể được mua với số tiền có vẻ rất khiêm tốn so với kỹ năng làm ra chúng. Hầu hết các mặt hàng lớn, chẳng hạn như ghế, bàn và khung giường, được thực hiện theo đơn đặt hàng riêng, và tất cả các cửa hàng đều bận rộn với việc lấp đầy các mặt hàng, bằng chứng cho thấy nhu cầu liên tục đối với nghề thủ công và sự đánh giá cao của các sản phẩm thủ công của họ.

The village's Handicraft Centre is a large framed hall whose outside and inside walls display a wide variety of the wood-carvers' work. The hall is also used as a centre to train future wood-carvers: Recently, 19 students from Sekolah Menengah Seni Rupa, a fine-arts school in Padang, were being instructed, carving the letters of the alphabet and the numbers one to nine. Each student first stencilled a number or letter on a block of wood which he or she then chiselled, carved and sanded to a finished product. The village craftsmen took turns inspecting, advising and encouraging the trainees.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trung tâm Thủ công mỹ nghệ của làng là một hội trường lớn có khung bao quanh với các bức tường bên ngoài và bên trong trưng bày rất nhiều tác phẩm của những người thợ điêu khắc gỗ. Hội trường cũng được sử dụng như một trung tâm để đào tạo những người thợ điêu khắc gỗ trong tương lai: Gần đây, 19 học sinh từ Sekolah Menengah Seni Rupa, một trường mỹ thuật ở Padang, đã được hướng dẫn khắc các chữ cái trong bảng chữ cái và các số từ một đến chín. Đầu tiên, mỗi học sinh sẽ khắc một con số hoặc chữ cái trên một khối gỗ, sau đó họ sẽ đục đẽo, chạm khắc và chà nhám để thành phẩm. Những người thợ trong làng thay nhau kiểm tra, tư vấn và động viên các học viên.

"Pandai" translates as "clever" and Sikek, according to one of several local traditions, is a contraction of Si Ikek, the name of a culture hero who introduced wood-carving in the area centuries ago. There are many "pandai" carvers in the village of Pandai Sikek today, such as one known as Bapak (Father or Uncle) Fauzi. His skill was developed through 20 years of memorizing, manipulating and mastering the styles and motifs his uncle taught him. As a young boy, Fauzi would intently watch his uncle's hands as they felt, touched, explored and worked the block of wood until an ornately carved treasure was created. Several years ago, Fauzi was chosen along with many of the other village carvers to work on the Minangkabau Palace of Pagaruyung. It was to be an exact replica of the royal palace destroyed by fire during the early days of Dutch colonial rule, and would be used as a museum to recall the wealth and artistry of the Minangkabau at the peak of their power. Fauzi jumped at the opportunity, because he would be able to see, learn and recreate many of the historical patterns used in wood-carving.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • "Pandai" được dịch là "thông minh" và Sikek, theo một trong những truyền thống địa phương, là tên gọi tắt của Si Ikek, tên của một anh hùng văn hóa đã giới thiệu nghề chạm khắc gỗ trong khu vực từ nhiều thế kỷ trước. Có rất nhiều thợ điêu khắc "pandai" ở làng Pandai Sikek ngày nay, chẳng hạn như một người được gọi là Bapak (Cha hoặc Bác) Fauzi. Kỹ năng của anh đã được phát triển qua 20 năm ghi nhớ, vận dụng và thành thạo các kiểu dáng và họa tiết mà chú của anh đã dạy cho anh. Khi còn là một cậu bé, Fauzi sẽ chăm chú quan sát bàn tay của chú mình khi họ sờ, chạm, khám phá và làm việc khối gỗ cho đến khi một kho báu được chạm khắc tinh xảo được tạo ra. Vài năm trước, Fauzi đã được chọn cùng với nhiều thợ điêu khắc khác trong làng để làm việc tại Cung điện Pagaruyung của Minangkabau. Nó là một bản sao chính xác của cung điện hoàng gia bị lửa thiêu rụi trong những ngày đầu của chế độ thực dân Hà Lan, và sẽ được sử dụng như một bảo tàng để nhớ lại sự giàu có và nghệ thuật của Minangkabau ở thời kỳ đỉnh cao quyền lực của họ. Fauzi đã chớp lấy cơ hội, bởi vì anh ta sẽ có thể nhìn thấy, học hỏi và tái tạo nhiều mẫu lịch sử được sử dụng trong chạm khắc gỗ.

The patterns used on many Minangkabau wood carvings are believed by anthropologists to have been adapted from stone carvings found scattered about the Anai Valley. The original settlers of the valley, probably Hindus, believed strongly in ancestral and natural spirits, and portrayed these beliefs on the stones. Other patterns came from the artistic interpretation of the carvers as they observed the local flora and fauna. The designs taken from nature, such as the bamboo shoot, fern tendrils and sirih leaf, have been passed down from generation to generation, and have symbolic social and cultural meanings for the Minangkabau.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các hoa văn được sử dụng trên nhiều tác phẩm chạm khắc trên gỗ Minangkabau được các nhà nhân chủng học tin rằng đã được phỏng theo các bức chạm khắc trên đá được tìm thấy rải rác ở Thung lũng Anai. Những người định cư ban đầu của thung lũng, có lẽ là người theo đạo Hindu, tin tưởng mạnh mẽ vào linh hồn tổ tiên và tự nhiên, và khắc họa những niềm tin này trên đá. Các mẫu khác đến từ cách diễn giải nghệ thuật của những người thợ chạm khắc khi họ quan sát hệ động thực vật địa phương. Các thiết kế lấy từ thiên nhiên như búp măng, tua cuốn dương xỉ và lá sirih, đã được truyền từ đời này sang đời khác, mang ý nghĩa văn hóa và xã hội mang tính biểu tượng cho Minangkabau.

The early inhabitants arrived in elaborately carved boats, so it was to be expected that they would also carve their houses, and indeed the gables on each end of the roof are decorated with intricately carved wood panels. On these panels adorning the inside walls of their traditional houses, the bamboo-shoot motif is usually placed on the border and is representative of the three male leaders in the Minangkabau culture: the clan chief, the religious leader and the intellectual leader. The fern tendril is thought to represent man as the Father and Uncle, symbolically signifying flexibility to turn inward and outward in dealing with the family unit. The sirih leaf is symbolic of male fertility. The traditional colours painted on the wood carvings of Minangkabau houses also have significance in the culture: Red symbolizes life, black stands for independence and yellow for wisdom.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Những cư dân đầu tiên đến trên những chiếc thuyền được chạm khắc công phu, vì vậy người ta mong đợi rằng họ cũng sẽ chạm khắc những ngôi nhà của họ, và thực sự các đầu hồi trên mỗi đầu của mái nhà đều được trang trí bằng những tấm gỗ chạm khắc tinh xảo. Trên các bức tường trang trí bên trong ngôi nhà truyền thống của họ, mô típ măng tre thường được đặt trên đường viền và đại diện cho ba thủ lĩnh nam giới trong văn hóa Minangkabau: trưởng tộc, thủ lĩnh tôn giáo và thủ lĩnh trí thức. Gân dương xỉ được cho là đại diện cho con người với tư cách là Cha và Chú, biểu thị một cách tượng trưng cho sự linh hoạt hướng nội và hướng ngoại trong giao tiếp với gia đình. Lá sirih tượng trưng cho khả năng sinh sản của nam giới. Màu sắc truyền thống được sơn trên các bản khắc gỗ của những ngôi nhà ở Minangkabau cũng có ý nghĩa trong văn hóa: Màu đỏ tượng trưng cho cuộc sống, màu đen tượng trưng cho sự độc lập và màu vàng tượng trưng cho trí tuệ.

The Minangkabau can be proud of their past and look forward to new generations of master craftsmen following in the footsteps of present-day masters. Bapak Fauzi and his fellow carvers now have the responsibility to pass on to the younger generation the traditions and skills they were taught by their elders.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Minangkabau có thể tự hào về quá khứ của họ và mong đợi những thế hệ thợ thủ công bậc thầy mới tiếp bước các bậc thầy ngày nay. Bapak Fauzi và những người thợ điêu khắc đồng nghiệp của mình giờ đây có trách nhiệm truyền lại cho thế hệ trẻ những truyền thống và kỹ năng mà họ đã được những người lớn tuổi truyền dạy.

Questions 27-32

Look at the article on the previous pages.

Do the following statements agree with the information given in the text? Write:
TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

27. Indonesia is famous for its wood-carvers.

28. Wood is hard to find near the village.

29. The majority of the wood-carvers work away from their village.

30. It is difficult to become an apprentice.

31. Smaller items are cheap in relation to the skill involved in making them.

32. Craftsmen make some items to suit the requirements of customers.

Questions 33-36
Complete the notes below.
Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

The Handicraft Centre also functions as a training centre for aspiring 33..............

Students are given feedback on their work by 34............

Pandai Sikek gets its name from the word 'clever' and the name of a 35.........

Working on an exact copy of a royal palace enabled Fauzi to learn a number of the 36......... used by carvers in the past.

Questions 37-40
Choose the correct letter, A, B, C or D.

37. Wood carvings

A. were originally found all over the Anai Valley.

B. are based on images found on ancient stone carvings.

C. are made out of respect for local spirits.

D. are the same as those found on stone carvings.

38. Designs featuring local plants and wildlife

A. appear in carvings created by several generations of craftsmen.

B. have less symbolic significance than in the past.

C. are interpreted in unusual ways by the wood-carvers.

D. are painted by local artists.

39. The carvings in the houses

A. are copies of designs that originally appeared on boats.

B. feature leaders of the community.

C. are in the form of wall panels.

D. are made from recycled panels from old boats.

40. The fern and sirih leaves

A. represent particular qualities.

B. are painted in different colours.

C. are worn by men who feature in the carvings.

D. only serve a decorative purpose.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking