Giải thích từ mới Passage "Recycling Britain"

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích từ mới Passage "Recycling Britain"

Recycling Britain

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

 

1. By 2000, half of the recoverable material in Britain's dustbins will be recycled — that, at least, was the target set last November by Chris Pattern, Secretary of State for the Environment. But he gave no clues as to how we should go about achieving it. While recycling enthusiasts debate the relative merits of different collection systems, it will largely be new technology, and the opening up of new markets, that makes Pattern's target attainable: a recycling scheme is successful only if manufacturers use the recovered materials in new products that people want to buy.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Give no clues: không đưa ra ý tưởng nào. IELTS TUTOR lưu ý, đối với danh từ đếm được, người ta thường dùng no + dạng số nhiều của danh từ đó. Tuy nhiên, trong trường hợp người nói muốn nhấn mạnh chỉ có một kết quả được chấp nhận, thì sẽ dùng no + dạng số ít, ví dụ: he has no wife ( ở đây wife là danh từ đếm được, nhưng trong trường hợp này pháp luật chỉ thừa nhận 1 người vợ duy nhất)

 • As to (phrase): cách dùng như about (mang nghĩa: về), nhưng formal hơn. IELTS TUTOR cũng lưu ý thêm cách dùng as trong tiếng Anh

 • Go about doing something (phrasal verb): làm (= deal)

 • Enthusiast (noun): người đam mê (cái gì)

 • Debate (verb): tranh luận. IELTS TUTOR lưu ý cách dùng động từ Debate trong tiếng Anh

 • Relative merit (phrase): Giá trị tương quan (của những lựa chọn đối nghịch nhau). IELTS TUTOR lưu ý cách dùng từ merit trong tiếng Anh

 • Scheme (noun) (British Eng): kế hoạch

 • Only if: Thông thường, chúng ta hay dùng S+only+V+if+..., cách dùng này mang nghĩa tương tự (dùng only ngay trước if)

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Đến năm 2000, một nửa vật liệu có thể tái tạo trong những thùng rác ở Anh sẽ được tái chế - Điều đó ít nhất là mục tiêu được đặt ra vào tháng 11 vừa rồi bởi Chris Pattern, Bộ trưởng môi trường. Nhưng ông ấy đã không đưa ra ý tưởng nào về việc chúng ta nên làm thế nào để đạt được điều đó. Trong khi những người đam mê tái chế tranh luận về giá trị tương quan của hai hệ thống thu gom khác nhau, phần lớn là công nghệ mới, và việc mở ra những thị trường mới khiến cho những mục tiêu của Pattern có thể đạt được: Một kế hoạch tái chế thành công chỉ thành công khi những nhà sản xuất sử dụng vật liệu tái chế trong những sản phẩm mới mà người ta muốn mua.

2. About half, by weight, of the contents of the typical British dustbin is made up of combustible materials. These materials comprise 33 per cent paper, 7 percent plastics (a growing proportion), 4 percent textiles and 8 percent miscellaneous combustibles.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Khoảng một nửa khối lượng của những thứ trong một thùng rác điển hình ở Anh được làm từ những vật liệu bắt lửa. Những vật liệu này bao gồm 33% giấy, 7% nhựa ( tỷ lệ ngày càng tăng), 4% hàng dệt và 8% những chất dễ cháy khác.

3. Of the rest, hard non-combustibles (metals and glass) each make up another 10 per cent, and 'putrescibles', such as potato peelings and cabbage stalks, account for 20 percent, although this proportion is decreasing as people eat more pre-prepared foods. The final fraction is fines — nameless dust. This mixture is useless to industry, and in Britain most of it is disposed of in landfill sites — suitable holes, such as worked-out quarries, in which the waste is buried under layers of soil and clay. That still leaves about 40 percent of the mixture - glass containers, plastics, and some paper and metal containers — as relatively clean when discarded. This clean element is the main target for Britain's recyclers.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Ở đây, thay vì dùng the rest ở cuối trong câu, người viết đưa lên đầu câu, và từ of trong cấu trúc “make up of (something)” được đưa theo cùng

 • Putrescible (noun) (từ chuyên ngành): đá dẻo

 • Peel (verb): gọt (vỏ). Peelings: vỏ

 • Stalk (noun): thân (cây)

 • Pre-prepared food: thức ăn chế biến sẵn

 • Fraction (noun): phần nhỏ. IELTS TUTOR lưu ý Phân biệt fraction & proportion tiếng anh

 • Dispose of (phrasal verb): vứt bỏ hoặc xử lý

 • Landfill site (noun): bãi rác

 • Quarry (noun): mỏ đá

 • Relatively (adv): tương đối

 • Discard (verb): bỏ đi

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trong số còn lại, các chất cứng không cháy (kim loại và thủy tinh) chiếm 10% khác, và putrescible, như là vỏ khoai tây và thân bắp cải, chiếm 20%, mặc dù tỷ lệ này đang giảm dần khi mọi người dần ăn thức ăn chế biến sẵn. Phần nhỏ cuối cùng là những hạt bụi vô danh. Hỗn hợp này vô dụng trong công nghiệp, và ở Anh phần lớn hỗn hợp này bị vứt ở bãi rác-những hố thích hợp, chẳng hạn như mỏ đá, nơi mà chất thải được chôn lấp dưới những lớp đất và đất sét. Nó vẫn còn lại 40% hỗn hợp: hộp thủy tinh, nhựa, và một ít hộp giấy hoặc kim loại- tương đối sạch khi loại bỏ. Nguyên tố sạch này là mục tiêu chính của những nhà tái chế ở Anh

4. The first question, then, is how best to separate the clean element from the rest. The method of collection is important because manufacturers will not reuse collected material unless it is clean and available in sufficient quantities. A bewildering assortment of different collection schemes operates in the rest of Europe, and pilot schemes are now under way in many British cities including Leeds, Milton Keynes, Sheffield and Cardiff. Sheffield, Cardiff and Dundee are testing out alternatives as part of a government monitored recycling project initiated last year by Friends of the Earth.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng "unless" trong câu điều kiện

 • Sufficient quantities: số lượng đủ

 • Bewildering (adj): making you feel confused because there are too many things to choose from or because something is difficult to understand, dịch nôm na là hoang mang

 • Assortment (noun): một loạt (=mixture)

 • Pilot Scheme (noun): chương trình thí điểm

 • Under way: đang được tiến hành (ít dùng), cách dùng underway (adj) mang nghĩa tương tự và thông dụng hơn

 • Test out: dùng tương tự như test: thử nghiệm

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Câu hỏi đầu tiên, sau đó, là làm thế nào tốt nhất để tách thành phần sạch từ những thứ còn lại. Phương thức thu gom quan trọng vì những nhà sản xuất sẽ không sử dụng lại vật liệu đã thu gom trừ khi chúng sạch và có đủ số lượng. Một đống bùi nhùi những kế hoạch thu gom khác nhau được tiến hành ở phần còn lại của Châu Âu, và những chương trình thí điểm đang được tiến hành ở nhiều thành phố ở Anh gồm Leeds, Milton Keynes, Sheffield and Cardiff. Sheffield, Cardiff và Dundee đang thử nghiệm những cách khác như là một phần của dự án tái chế được chính phủ giám sát do Friends of the Earth khởi xướng năm ngoái.

5. We could almost have the total weight of domestic waste going to landfill by a combination of 'collect' schemes (such as doorstep collections for newspapers), 'bring' schemes (such as bottle banks) and plants for extracting metals.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng almost trong tiếng Anh

 • IELTS TUTOR lưu ý phân biệt almost và nearly trong tiếng Anh

 • Have + object + infinity/V-ing form: cấu trúc này mang nghĩa “to cause to happen” (làm cho cái gì xảy ra) hoặc “to experience” (trải nghiệm cái gì). Trong bài mang nghĩa làm cho cái gì xảy ra

 • Domestic waste (phrase): chất thải sinh hoạt ( chúng ta còn hay nghe nói chất thải công nghiệp: industrial waste)

 • Bottle banks (noun): thùng rác tái chế (lon, chai)

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Chúng ta gần như có thể làm cho tổng lượng chất thải sinh hoạt đi đến bãi rác bằng sự kết hợp những kế hoạch thu gom ( chẳng hạn thu gom báo tại nhà), kế hoạch ”mang đi” ( như là thùng rác tái chế) và các nhà máy để chiết xuất kim loại

6. This estimate makes two important assumptions. One is that the government will bring in legislation to encourage the creation of markets for products made from recycled materials, especially glass, paper and plastics. The other is that industry will continue to introduce new technology that will improve both the products and the techniques used to separate materials from mixed refuse. (448 words)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Assumption (noun): giả định

 • Bring in (phrasal verb): mang vào. Trong luật phát, bring in (new) legislation nghĩa là ban hành luật

 • Refuse (verb) mang nghĩa từ chối, còn Refuse (noun): là rác (=rubbish)

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ước tính này tạo ra hai giả định quan trọng. Một là chính phủ sẽ ban hành luật để khuyến khích việc hình thành thị trường cho sản phẩm làm từ vật liệu tái chế, đặc biệt là thủy tinh, giấy và nhựa. Hai là ngành công nghiệp sẽ tiếp tục giới thiệu những công nghệ mới cải thiện sản phẩm và công nghệ được dùng để phân tách vật liệu từ rác hỗn hợp

Questions 1-4

Decide which of the alternatives is the correct answer and put the appropriate letter in the space provided.

1. In paragraph 1, the writer suggests that the Secretary of State for the Environment has

A. created an impossible target.

B. provided a target without a method.

C. given clear details of how to achieve a target.

D. given manufacturers a target to aim for.

2. It can be inferred from the text that the disposal of ...................... is on the decline.

A. paper and textiles

B. vegetable peelings

C. bottles and metals

D. glass and plastics

3. 'This mixture is useless to industry' (paragraph 3). This statement is

A. true for Britain but not for other countries.

B. A matter of disagreement.

C. The opinion of the author.

D. an established fact.

4. According to the text, recycling is only possible when

A. There is enough clean material.

B. there is a small amount of clean material.

C. it is monitored by the government.

D. different schemes operate.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc