Giải thích từ mới passage ''The Guardian newspaper''

· Giải thích từ mới bài Reading

The Guardian newspaper

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A) The hunt for intelligent species outside Earth may be a staple of literature and film – but it is happening in real life, too. Nasa probes are on the lookout for planets outside our solar system, and astronomers are carefully listening for any messages being beamed through space. How awe-inspiring it would be to get confirmation that we are not alone in the universe, to finally speak to an alien race. Wouldn't it?

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Cuộc săn lùng các loài thông minh bên ngoài Trái đất có thể là chủ đề của văn học và phim ảnh - nhưng nó cũng đang diễn ra trong đời thực. Các tàu thăm dò Nasa đang theo dõi các hành tinh bên ngoài hệ mặt trời và các nhà thiên văn học đang cẩn thận lắng nghe bất kỳ thông điệp nào được truyền qua không gian. Thật kinh ngạc biết bao khi được xác nhận rằng chúng ta không đơn độc trong vũ trụ, cuối cùng chúng ta cũng có thể nói chuyện với một chủng tộc ngoài hành tinh. Phải không?

B) Well no, according to the eminent physicist Stephen Hawking. "If aliens visit us, the outcome would be much as when Columbus landed in America, which didn't turn out well for the Native Americans," Hawking has said in a forthcoming documentary made for the Discovery Channel. He argues that, instead of trying to find and communicate with life in the cosmos, humans would be better off doing everything they can to avoid contact.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ồ không, nhà vật lý lỗi lạc Stephen Hawking đã nói trong một bộ phim tài liệu được thực hiện cho Discovery Channel: “Nếu người ngoài hành tinh đến thăm chúng ta, kết quả sẽ giống như khi Columbus hạ cánh xuống Châu Mỹ, điều không tốt cho người Mỹ bản địa''. Ông lập luận rằng, thay vì cố gắng tìm kiếm và giao tiếp với sự sống trong vũ trụ, con người nên làm mọi cách để tránh tiếp xúc.

C) Hawking believes that, based on the sheer number of planets that scientists know must exist, we are not the only life-form in the universe. There are, after all, billions and billions of stars in our galaxy alone, with, it is reasonable to expect, an even greater number of planets orbiting them. And it is not unreasonable to expect some of that alien life to be intelligent, and capable of interstellar communication.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Hawking tin rằng, dựa trên số lượng hành tinh rất lớn mà các nhà khoa học biết phải tồn tại, chúng ta không phải là dạng sống duy nhất trong vũ trụ. Rốt cuộc, có hàng tỷ tỷ ngôi sao trong thiên hà của chúng ta, với số lượng hành tinh quay quanh chúng là điều hợp lý. Và không phải vô lý khi mong đợi một số sinh vật ngoài hành tinh thông minh và có khả năng giao tiếp giữa các vì sao.

Match each paragraph with one of the headings below.

  1. A pessimistic prediction.
  2. The probability of life existing on other planets.
  3. Astronomers send messages through space.
  4. How to avoid contact with aliens.
  5. The search for alien life-forms.
  6. Life-forms exist on other planets.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking