Giải thích từ mới passage 7 Bài tập Classification & Matching Information IELTS Reading

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage 7 Bài tập Classification & Matching Information IELTS Reading.

The space agency NASA proposes six "lunar exploration themes" to answer the question, "Why should we return to the Moon?"

Match each heading from the following list with one of the themes described below.

A) Economic Expansion
B) Scientific Knowledge
C) Global Partnerships
D) Human Civilisation
E) Public Engagement
F) Exploration Preparation

1. Extend human presence to the Moon to enable eventual settlement.

2. Pursue scientific activities that address fundamental questions about the history of Earth, the solar system and the universe; and therefore, about our place in them.

3. Test technologies, systems, flight operations and exploration techniques to reduce the risks and increase the productivity of future missions to Mars and beyond.

4. Provide a challenging, shared and peaceful activity that unites nations in pursuit of common objectives.

5. Expand Earth's economic sphere, and conduct lunar activities with benefits to life on the home planet.

6. Use a lively space exploration program to engage the public, encourage students and help develop the high-technology workforce that will be required to address the challenges of tomorrow.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  1. Mở rộng sự hiện diện của con người lên Mặt trăng để cho phép định cư.
  2. Theo đuổi các hoạt động khoa học giải quyết các câu hỏi cơ bản về lịch sử Trái đất, hệ mặt trời và vũ trụ; và do đó, về vị trí của Trái Đất trong vũ trụ.
  3. Thử nghiệm các công nghệ, hệ thống, hoạt động bay và kỹ thuật thăm dò để giảm rủi ro và tăng năng suất của các hành trình tới Sao Hỏa trong tương lai và hơn thế nữa.
  4. Cung cấp một hoạt động mang tính thách thức, chia sẻ và hòa bình nhằm đoàn kết các quốc gia theo đuổi các mục tiêu chung.
  5. Mở rộng phạm vi kinh tế của Trái đất, và tiến hành các hoạt động trên Mặt trăng có lợi cho sự sống trên hành tinh này.
  6. Sử dụng một chương trình khám phá không gian sống động để thu hút công chúng, khuyến khích sinh viên và giúp phát triển lực lượng lao động công nghệ cao sẽ được yêu cầu để giải quyết những thách thức của ngày mai.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking