Giải thích từ mới passage ''The History of Writing''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''The History of Writing''.

The History of Writing

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

1. The earliest stage of writing is called pre-writing or proto-literacy, and depends on direct representation of objects, rather than representing them with letters or other symbols. Evidence for this stage, in the form of rock and cave paintings, dates back to about 15,000 years ago, although the exact dates are debatable. This kind of proto-literate cave painting has been found in Europe, with the best known examples in Southwestern France, but also in Africa and on parts of the American continent. These petrographs (pictures on rock) show typical scenes of the period, and include representations of people, animals and activities. Most are astonishingly beautiful, with a vibrancy and immediacy that we still recognise today. They are painted with pigments made from natural materials including crushed stones and minerals, animal products such as blood, ashes, plant materials of all kinds, and they produce a wide range of colours and hues.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Lịch sử của chữ viết
    • 1. Giai đoạn đầu tiên của chữ viết được gọi là trước khi biết viết hoặc tiền biết viết biết đọc, dựa vào việc mô hình hóa các đối tượng hơn là việc trình bày chúng dưới dạng chữ cái hoặc những biểu tượng khác. Bằng chứng cho giai đoạn này, dưới dạng các bức tranh đá và hang động, có niên đại cách đây khoảng 15.000 năm, mặc dù niên đại chính xác vẫn còn nhiều tranh cãi. Đây là loại tranh hang động nguyên sơ được tìm thấy ở châu Âu, với những ví dụ được biết đến nhiều nhất ở Tây Nam nước Pháp, nhưng cũng có thể ở Châu Phi và một phần lục địa Châu Mỹ. Những thạch học (tranh trên đá) cho thấy được những cảnh tượng độc đáo của giai đoạn ấy bao gồm những hình vẽ người, động vật và các hoạt động. Hầu hết đều đẹp một cách đáng kinh ngạc, với sự sống động và gần gũi mà chúng ta vẫn nhận ra ngày nay. Chúng được vẽ bằng chất màu làm từ vật liệu tự nhiên bao gồm đá nghiền và khoáng chất, các sản phẩm động vật như máu, tro, các loại nguyên liệu thực vật và chúng tạo ra nhiều loại màu sắc và sắc độ.

2. Why did ancient people put such effort into making them? Various theories have been put forward, but the most compelling include the idea that the pictures were records of heroic deeds or important events, that they were part of magical ceremonies, or that they were a form of primitive calendar, recording the changes in the seasons as they happened. These, then, are all explanations as to why man started to write.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • 2. Tại sao người cổ đại lại bỏ công sức ra như vậy? Nhiều giả thuyết khác nhau đã được đưa ra, nhưng thuyết phục nhất bao gồm ý tưởng rằng những bức tranh là ghi lại những chiến công anh hùng hoặc những sự kiện quan trọng, rằng chúng là một phần của các nghi lễ ma thuật, hoặc chúng là một dạng lịch nguyên thủy, ghi lại những thay đổi trong các mùa khi chúng xảy ra. Tất cả những điều này, sau đó, đều là những lời giải thích tại sao con người bắt đầu viết.

3. A related theory suggests that the need for writing arose thereafter from the transactions and bartering that went on. In parts of what is now Iraq and Iran, small pieces of fired earth-pottery have been found which appear to have been used as tokens to represent bartered objects, much as we use tokens in a casino, or money, today. Eventually, when the tokens themselves became too numerous to handle easily, representations of the tokens were inscribed on clay tablets.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • 3. Một lý thuyết liên quan cho rằng nhu cầu viết nảy sinh sau đó từ các giao dịch và trao đổi hàng. Ở những khu vực mà ngày nay là Iraq và Iran, người ta đã tìm thấy những mảnh gốm nung nhỏ bằng đất nung, có vẻ như đã được sử dụng làm thẻ để tượng trưng cho các đồ vật được trao đổi, giống như ngày nay chúng ta sử dụng thẻ trong sòng bạc hoặc tiền. Cuối cùng, khi bản thân các mã trở nên quá nhiều để xử lý dễ dàng, các biểu tượng của mã được khắc trên các viên đất sét.

4. An early form of writing is the use of pictograms, which are pictures used to communicate. Pictograms have been found from almost every part of the world and every era of development, and are still in use in primitive communities nowadays. They represent objects, ideas or concepts more or less directly. They tend to be simple in the sense that they are not a complex or full picture, although they are impressively difficult to interpret to an outsider unfamiliar with their iconography, which tends to be localised and to differ widely from society to society. They were never intended to be a detailed testimony which could be interpreted by outsiders, but to serve instead as aide-memoires to the author, rather as we might keep a diary in a personal shorthand. However, some modern pictograms are more or less universally recognised, such as the signs which indicate men's and women's toilets, or road signs, which tend to be very similar throughout the world.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • 4. Một hình thức viết ban đầu là sử dụng các từ tượng hình, là những hình ảnh được sử dụng để giao tiếp. Các ký tự tượng hình đã được tìm thấy ở hầu hết mọi nơi trên thế giới và mọi thời đại phát triển, và ngày nay vẫn được sử dụng trong các cộng đồng nguyên thủy. Chúng đại diện cho các đối tượng, ý tưởng hoặc khái niệm ít nhiều một cách trực tiếp. Chữ tượng hình có xu hướng đơn giản có nghĩa là chúng không phải một bức tranh đầy đủ hay quá phức tạp mặc dù chúng vẫn cực kì khó để giải thích với những người không quen thuộc với sự mô tả bằng hình tượng, chúng còn có xu hướng hạn chế, không giống nhau nhiều từ xã hội này với xã hội khác. Chúng không bao giờ nhằm mục đích trở thành một lời khai chi tiết mà người ngoài có thể giải thích, mà thay vào đó là để phục vụ cho tác giả, thay vì chúng ta có thể ghi nhật ký bằng tốc ký cá nhân. Tuy nhiên, một số ký tự tượng hình hiện đại ít nhiều được công nhận rộng rãi, chẳng hạn như các biển báo chỉ ra nhà vệ sinh nam và nữ, hoặc các biển báo trên đường, có xu hướng rất giống nhau trên khắp thế giới.

5. The first pictograms that we know of are Sumerian in origin, and date to about 8000 BC. They show how images used to represent concrete objects could be expanded to include abstractions by adding symbols together, or using associated symbols. One Sumerian pictogram, for example, indicates 'death' by combining the symbols for 'man' and 'winter'; another shows 'power' with the symbol for a man with the hands enlarged.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • 5. Những chữ tượng hình đầu tiên mà chúng ta biết có nguồn gốc từ người Sumer, và có niên đại khoảng 8000 năm trước Công nguyên. Chúng chỉ ra cách hình ảnh được sử dụng để đại diện cho các đối tượng cụ thể có thể được mở rộng để bao gồm các nội dung trừu tượng bằng cách thêm các ký hiệu lại với nhau hoặc sử dụng các ký hiệu liên quan. Ví dụ, một từ tượng hình của người Sumer biểu thị 'cái chết' bằng cách kết hợp các biểu tượng cho 'người đàn ông' và 'mùa đông'; một người khác thể hiện 'quyền lực' với biểu tượng một người đàn ông với bàn tay mở rộng.

6. By about 5,000 years ago, Sumerian pictograms had spread to other areas, and the Sumerians had made a major advance towards modern writing with the development of the rebus principle, which meant that symbols could be used to indicate sounds. This was done by using a particular symbol not only for the thing it originally represented, but also for any thing which was pronounced in a similar way. So the pictogram for na (meaning 'animal') could also be used to mean 'old' (which was also pronounced na). The specific meaning of the pictogram (whether na meant 'old' or 'animal') could only be decided through its context.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • 6. Khoảng 5000 năm trước, chữ tượng hình của người Sumer đã lan rộng sang các vùng khác, và người Sumer đã có nhiều bước tiến vượt bậc đối với chữ viết hiện đại bằng sự phát triển nguyên tắc câu đố bằng hình vẽ, điều này có nghĩa là những biểu tượng có thể được sử dụng để biểu thị âm thanh. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng một biểu tượng cụ thể không chỉ cho thứ mà nó đại diện ban đầu, mà còn cho bất kỳ thứ nào được phát âm theo cách tương tự. Vì vậy, từ tượng hình cho “na” (có nghĩa là 'động vật') cũng có thể được sử dụng để có nghĩa là “già” (cũng được phát âm là “na”). Ý nghĩa cụ thể của từ tượng hình (cho dù “na” nghĩa là 'già' hay 'động vật') chỉ có thể được quyết định thông qua ngữ cảnh của nó.

7. It is a short stop from this to the development of syllabic writing using pictograms, and this next development took about another half a century. Now, the Sumerians would add pictograms to each other so that each, representing an individual sound or syllable, formed part of a larger word. Thus pictograms representing the syllables he, na and mi ('mother', 'old', 'my') could be put together to form henami or 'grandmother'. (716 words)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • 7. Sự phát triển của chữ viết âm tiết sử dụng các ký tự tượng hình chỉ là một chặng đường ngắn, và sự phát triển tiếp theo này kéo dài khoảng nửa thế kỷ nữa. Giờ đây, người Sumer sẽ thêm các từ tượng hình vào nhau để mỗi từ tượng trưng cho một âm hoặc âm tiết riêng lẻ, tạo thành một phần của một từ lớn hơn. Do đó, các từ tượng hình đại diện cho các âm tiết he, na và mi ('mẹ', 'già', 'tôi') có thể được ghép lại với nhau để tạo thành henami hoặc 'bà'. (716 từ)

Questions 1-7

The reading passage has seven paragraphs (1-7). Choose the most suitable headings for paragraphs 1-7 from the list of headings below. Write the appropriate letters (A-H) beside questions 1-7.

N.B. There are more headings than paragraphs, so you will not use them all.

List of Headings

A. Magic and heroes

B. Doing business

C. Early developments

D. Sounds and symbols

E. Images on stone

F. Stories and seasons

G. From visual to sound

H. A personal record

Paragraph 1

Paragraph 2

Paragraph 3

Paragraph 4

Paragraph 5

Paragraph 6

Paragraph 7

Question 8-12

Complete the following notes by using ONE or TWO WORDS from the reading passage for each answer.

Notes on the Development of Writing

First stage of writing —pre-writing or proto-literacy — very old — 15,000 years. Evidence: cave and rock paintings. Famous example — (8)............. Reasons for development of writing: primitive ceremonies, recording events, seasons, used on pottery to represent (9)................Next stages: simple pictograms - pictures used to represent articles and (10).............., very simple drawings (but very difficult to understand). Then - 8000 BC - combined (11)............. to create new concepts (e.g. man + winter = death). After this - started using same pictogram for different words with same (12)...................., very important step.

Questions 13-15

Choose the appropriate letters (A-D) and write them in questions 13-15.

13. The earliest stages of writing..................

A. were discovered 15.000 years ago and are found all over the world

B. are pictures which show the natural life of the time

C. are called petrography and were painted with natural materials

D. could not describe concepts

14. The earliest pictograms .....................

A. represent complex objects and are difficult to understand

B. represent comparatively simple objects and are easy to understand

C. are a record of events for outsiders

D. are fairly simple but may not be easy to interpret

15. About 5,000 years ago, ...................

A. Sumerians were developing sounds

B. Sumerians were writing in a modern style

C. pictograms were used over a wide area

D. pictogram symbols could only have one meaning

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Lý do chọn IELTS TUTOR