Giải thích từ mới passage ''The Motor Car''

· Giải thích từ mới bài Reading

The Motor Car

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. There are now over 700 million motor vehicles in the world - and the number is rising by more than 40 million each year. The average distance driven by car users is growing too - from 8 km a day per person in western Europe in 1965 to 25 km a day in 1995. This dependence on motor vehicles has given rise to major problems, including environmental pollution, depletion of oil resources, traffic congestion and safety.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Hiện có hơn 700 triệu phương tiện cơ giới trên thế giới - và con số này đang tăng lên hơn 40 triệu mỗi năm. Khoảng cách trung bình mà người sử dụng ô tô lái cũng đang tăng lên - từ 8 km một ngày mỗi người ở Tây Âu vào năm 1965 lên 25 km một ngày vào năm 1995. Sự phụ thuộc vào phương tiện cơ giới này đã làm phát sinh các vấn đề lớn, bao gồm ô nhiễm môi trường, cạn kiệt dầu mỏ, tắc nghẽn giao thông và an toàn.

B. While emissions from new cars are far less harmful than they used to be, city streets and motorways are becoming more crowded than ever, often with older trucks, buses and taxis, which emit excessive levels of smoke and fumes. This concentration of vehicles makes air quality in urban areas unpleasant and sometimes dangerous to breathe. Even Moscow has joined the list of capitals afflicted by congestion and traffic fumes. In Mexico City, vehicle pollution is a major health hazard.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong khi lượng khí thải từ ô tô mới ít độc hại hơn trước đây, nhưng các đường phố đang trở nên đông đúc hơn bao giờ hết, thường là những xe tải, xe buýt và taxi cũ, thải ra nhiều khói. Việc tập trung nhiều phương tiện làm cho chất lượng không khí trong khu vực đô thị trở nên khó chịu và đôi khi gây nguy hiểm cho việc hít thở. Ngay cả Matxcơva cũng đã gia nhập danh sách các thủ đô bị ảnh hưởng bởi tắc nghẽn và khói bụi giao thông. Tại Thành phố Mexico, ô nhiễm phương tiện giao thông là một mối nguy hại lớn đối với sức khỏe.

C. Until a hundred years ago, most journeys were in the 20 km range, the distance conveniently accessible by horse. Heavy freight could only be carried by water or rail. The invention of the motor vehicle brought personal mobility to the masses and made rapid freight delivery possible over a much wider area. Today about 90 percent of inland freight in the United Kingdom is carried by road. Clearly, the world cannot revert to the horse-drawn wagon. Can it avoid being locked into congested and polluting ways of transporting people and goods?

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Khoảng một trăm năm trước, hầu hết các cuộc hành trình đều trong phạm vi 20 km, khoảng cách có thể đi lại thuận tiện bằng ngựa. Hàng hóa nặng chỉ có thể được vận chuyển bằng đường thủy hoặc đường sắt. Việc phát minh ra phương tiện cơ giới đã mang lại khả năng di chuyển cá nhân cho quần chúng và giúp cho việc vận chuyển hàng hóa nhanh chóng nhất có thể trên một khu vực rộng lớn hơn nhiều. Ngày nay, khoảng 90% hàng hóa nội địa ở Vương quốc Anh được vận chuyển bằng đường bộ. Rõ ràng, thế giới không thể quay lại với xe ngựa.

D. In Europe, most cities are still designed for the old modes of transport. Adaptation to the motor car has involved adding ring roads, one-way systems and parking lots. In the United States, more land is assigned to car use than to housing. Urban sprawl means that life without a car is next to impossible. Mass use of motor vehicles has also killed or injured millions of people. Other social effects have been blamed on the car such as alienation and aggressive human behaviour.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ở Châu Âu, hầu hết các thành phố vẫn được thiết kế cho các phương thức giao thông cũ. Việc thích ứng với ô tô có động cơ bao gồm việc bổ sung các đường vành đai, hệ thống một chiều và bãi đậu xe. Tại Hoa Kỳ, nhiều đất được giao cho việc sử dụng ô tô hơn là nhà ở. Sự trải rộng của đô thị đồng nghĩa với việc cuộc sống không có ô tô là điều không thể xảy ra. Việc sử dụng hàng loạt các phương tiện cơ giới cũng đã khiến hàng triệu người thiệt mạng hoặc bị thương. Các tác động xã hội khác đã được đổ lỗi cho chiếc xe như sự xa lánh và hành vi hung hăng của con người.

E. A 1993 study by the European Federation for Transport and Environment found that car transport is seven times as costly as rail travel in terms of the external social costs it entails such as congestion, accidents, pollution, loss of cropland and natural habitats, depletion of oil resources, and so on. Yet cars easily surpass trains or buses as a flexible and convenient mode of personal transport. It is unrealistic to expect people to give up private cars in favour of mass transit.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một nghiên cứu năm 1993 của Liên đoàn Giao thông và Môi trường Châu Âu cho thấy rằng vận tải bằng ô tô đắt gấp bảy lần so với đường sắt về các chi phí xã hội bên ngoài mà nó kéo theo như tắc nghẽn, tai nạn, ô nhiễm, mất đất canh tác và môi trường sống tự nhiên, suy kiệt tài nguyên dầu mỏ, v.v. Tuy nhiên, ô tô dễ dàng vượt qua tàu hỏa hoặc xe buýt như một phương thức giao thông cá nhân linh hoạt và thuận tiện. Kỳ vọng mọi người từ bỏ ô tô cá nhân để ủng hộ phương tiện giao thông công cộng là không thực tế.

F. Technical solutions can reduce the pollution problem and increase the fuel efficiency of engines. But fuel consumption and exhaust emissions depend on which cars are preferred by customers and how they are driven. Many people buy larger cars than they need for daily purposes or waste fuel by driving aggressively. Besides, global car use is increasing at a faster rate than the improvement in emissions and fuel efficiency which technology is now making possible.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các giải pháp kỹ thuật có thể giảm thiểu vấn đề ô nhiễm và tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu của động cơ. Nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải phụ thuộc vào loại xe nào được khách hàng ưa thích và cách lái xe của chúng. Nhiều người mua những chiếc xe lớn hơn mức họ cần cho các mục đích hàng ngày hoặc lãng phí nhiên liệu do lái xe quá đà. Bên cạnh đó, việc sử dụng ô tô trên toàn cầu đang gia tăng với tốc độ nhanh hơn so với sự cải thiện về lượng khí thải và hiệu quả sử dụng nhiên liệu mà công nghệ hiện đang thực hiện.

G. One solution that has been put forward is the long-term solution of designing cities and neighbourhoods so that car journeys are not necessary - all essential services being located within walking distance or easily accessible by public transport. Not only would this save energy and cut carbon dioxide emissions, it would also enhance the quality of community life, putting the emphasis on people instead of cars. Good local government is already bringing this about in some places. But few democratic communities are blessed with the vision - and the capital - to make such profound changes in modern lifestyles.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một giải pháp dài hạn đã được đưa ra là thiết kế các thành phố và vùng lân cận sao cho không cần thiết phải di chuyển bằng ô tô - tất cả các dịch vụ thiết yếu đều nằm trong khoảng cách đi bộ hoặc dễ dàng tiếp cận bằng phương tiện giao thông công cộng. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng và cắt giảm lượng khí thải carbon dioxide mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, tập trung vào con người thay vì ô tô. Đã có một số nơi làm được điều này. Nhưng rất ít cộng đồng dân chủ được trời phú cho tầm nhìn - và vốn - để tạo ra những thay đổi sâu sắc như vậy trong lối sống hiện đại.

H. A more likely scenario seems to be a combination of mass transit systems for travel into and around cities, with small 'low emission' cars for urban use and larger hybrid or lean burn cars for use elsewhere. Electronically tolled highways might be used to ensure that drivers pay charges geared to actual road use. Better integration of transport systems is also highly desirable - and made more feasible by modern computers. But these are solutions for countries which can afford them. In most developing countries, old cars and old technologies continue to predominate.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một kịch bản có khả năng xảy ra hơn là sự kết hợp của các hệ thống vận tải công cộng để đi lại trong và xung quanh các thành phố, với những chiếc ô tô nhỏ 'phát thải thấp' để sử dụng trong đô thị và những chiếc ô tô hybrid hoặc xe hơi đốt cháy lớn hơn để sử dụng ở những nơi khác. Các đường cao tốc được thu phí điện tử có thể được sử dụng để đảm bảo rằng người lái xe trả phí phù hợp với việc sử dụng đường thực tế. Việc tích hợp tốt hơn các hệ thống giao thông cũng rất được mong đợi - và khả thi hơn bởi các máy tính hiện đại. Nhưng đây là những giải pháp cho những quốc gia có đủ khả năng chi trả. Ở hầu hết các nước đang phát triển, ô tô cũ và công nghệ cũ tiếp tục chiếm ưu thế.

Questions 14-19
Reading Passage has eight paragraphs (A-H). Which paragraphs concentrate on the following information? Write the appropriate letters (A-H) in boxes 14-19 on your answer sheet.
NB You need only write ONE letter for each answer.

14. a comparison of past and present transportation methods
15. how driving habits contribute to road problems
16. the relative merits of cars and public transport
17. the writer's own prediction of future solutions
18. the increasing use of motor vehicles
19. the impact of the car on city development

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking