Giải thích từ mới passage ''Universities''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích bài essay về "waste collection by a recycling centre" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''Universities''.

Universities

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Religion was central to the curriculum of early European universities. However, its role became less significant during the 19th century, and by the end of the 1800s, the German university model, based on more liberal values, had spread around the world. Universities concentrated on science in the 19th and 20th centuries, and became increasingly accessible to the masses. In Britain, the move from industrial revolution to modernity saw the arrival of new civic universities with an emphasis on science and engineering.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tôn giáo là trọng tâm trong chương trình giảng dạy của các trường đại học châu Âu thời kỳ đầu. Tuy nhiên, vai trò của nó trở nên ít quan trọng hơn trong thế kỷ 19, và vào cuối những năm 1800, mô hình đại học Đức, dựa trên các giá trị tự do hơn, đã lan rộng khắp thế giới. Các trường đại học tập trung vào khoa học trong thế kỷ 19 và 20, và ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn với đại chúng. Ở Anh, quá trình chuyển đổi từ cách mạng công nghiệp sang hiện đại đã chứng kiến sự xuất hiện của các trường đại học dân sự mới với trọng tâm là khoa học và kỹ thuật.

The funding and organisation of universities vary widely between different countries around the world. In some countries, universities are predominantly funded by the state, while in others, funding may come from donors or from fees which students attending the university must pay.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nguồn tài trợ và tổ chức của các trường đại học rất khác nhau giữa các quốc gia khác nhau trên thế giới. Ở một số quốc gia, các trường đại học chủ yếu được tài trợ bởi nhà nước, trong khi ở những quốc gia khác, kinh phí có thể đến từ các nhà tài trợ hoặc từ các khoản phí mà sinh viên theo học tại trường đại học phải trả.

Complete the sentences below with NO MORE THAN THREE WORDS from the passage.

1. The German university model, which became popular in the 19th century, promoted ______.

2. Over the last 200 years, a university education has become ______ the general public.

3. Depending on the country, universities may be funded by the state, by donors, or by fee-paying ______.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR