Giải thích từ mới passage ''Gifted children''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''gifted children''.

Gifted children

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A very close positive relationship was found when children’s IQ scores were compared with their home educational provision (Freeman, 2010). The higher the children’s IQ scores, especially over IQ 130, the better the quality of their educational backup, measured in terms of reported verbal interactions with parents, number of books and activities in their home etc.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một mối quan hệ tích cực rất chặt chẽ đã được tìm thấy khi điểm IQ của trẻ em được so sánh với phương pháp giáo dục tại nhà của chúng (Freeman, 2010). Điểm IQ của trẻ càng cao, đặc biệt là IQ trên 130, thì chất lượng hỗ trợ giáo dục của bọn trẻ phải càng tốt, được đo lường bằng các giao tiếp giữa trẻ với phụ huynh hay số lượng sách vở và các hoạt động học tập tại nhà của trẻ, v.v

To be at their most effective in their self-regulation, all children can be helped to identify their own ways of learning - metacognition - which will include strategies of planning, monitoring, evaluation, and choice of what to learn. Emotional awareness is also part of metacognition, so children should be helped to be aware of their feelings around the area to be learned, feelings of curiosity or confidence, for example.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Để đạt được hiệu quả cao nhất về khả năng tự điều chỉnh của mình, tất cả trẻ em có thể được giúp đỡ để xác định cách học của riêng mình - siêu nhận thức - bao gồm các chiến lược về lập kế hoạch, giám sát, đánh giá và lựa chọn những gì cần học. Nhận thức cảm xúc cũng là một phần của siêu nhận thức, do đó, trẻ em cần được giúp đỡ để nhận thức về cảm xúc của chúng xung quanh khu vực mà chúng học, ví dụ như cảm giác tò mò hoặc tự tin.

Fill the gaps below with no more than TWO words from the passage.

  1. One study found a strong connection between children’s IQ and the availability of ………. and ………. at home.
  2. Metacognition involves children understanding their own learning strategies, as well as developing ………. .
IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR