Giải thích từ mới passage ''What Happens When Lightning Strikes an Airplane?''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''What Happens When Lightning Strikes an Airplane?"

What Happens When Lightning Strikes an Airplane?

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

It is estimated that on average, each airplane in the US commercial fleet is struck lightly by lightning more than once each year. In fact, aircraft often trigger lightning when flying through a heavily charged region of a cloud. In these instances, the lightning flash originates at the airplane and extends away in opposite directions. Although record keeping is poor, smaller business and private airplanes are thought to be struck less frequently because of their small size because they often can avoid weather that is conducive to lightning strikes.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Điều gì sẽ xảy ra khi sét đánh máy bay?
  • Người ta ước tính rằng trung bình, mỗi máy bay trong đội bay thương mại của Mỹ bị sét đánh nhẹ hơn một lần mỗi năm. Trên thực tế, máy bay thường kích hoạt tia sét khi bay qua vùng tích điện nặng của đám mây. Trong những trường hợp này, tia chớp bắt nguồn từ máy bay và tỏa ra xa theo các hướng ngược lại. Mặc dù việc lưu trữ hồ sơ nghèo nàn, các máy bay doanh nghiệp nhỏ hơn và máy bay tư nhân được cho là ít bị va chạm hơn do kích thước nhỏ vì chúng thường có thể tránh được thời tiết mà dẫn đến sét đánh.

The last confirmed commercial plane crash in the US directly attributed to lightning occured in 1967, when lightning caused a catastrophic fuel tank explosion. Since then, much has been learned about how lightning can effect airplanes. As a result, protection techniques have improved. Today, airplanes receive a rigorous set of lightning certification tests to verify the safety of their designs. Nothing serious should happen because of the careful lightning protection engineered into the aircraft and its sensitive components. Initially, the lightning will attach to an extremity such as the nose or wing tip. The airplane then flies through the lightning flash, which reattaches itself to the fuselage at other locations while the airplane is in the electric 'circuit' between the cloud regions of opposite polarity. The current will travel through the conductive skin and structures of the aircraft and exit off some other extremity, such as the tail. Pilots occasionally report temporary flickering of lights or short-lived interference with instruments.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Vụ tai nạn máy bay thương mại cuối cùng được xác nhận ở Mỹ có nguyên nhân trực tiếp là do sét xảy ra vào năm 1967, khi sét gây ra vụ nổ bình nhiên liệu thảm khốc. Kể từ đó, người ta đã học được nhiều điều về cách sét có thể ảnh hưởng đến máy bay. Kết quả là, các kỹ thuật bảo vệ đã được cải thiện. Ngày nay, máy bay nhận được một loạt các bài kiểm tra chứng nhận sét nghiêm ngặt để xác minh độ an toàn của thiết kế của chúng. Không có gì nghiêm trọng sẽ xảy ra vì thiết bị chống sét kỹ lưỡng được thiết kế vào máy bay và các bộ phận nhạy cảm của nó. Ban đầu, tia sét sẽ bám vào một phần cực chẳng hạn như mũi hoặc đầu cánh. Sau đó, máy bay bay qua tia chớp, tia chớp này tự gắn lại với thân máy bay tại các vị trí khác trong khi máy bay đang ở trong 'mạch điện' giữa các vùng mây phân cực trái dấu. Dòng điện sẽ đi qua lớp vỏ và cấu trúc dẫn điện bên ngoài của máy bay và thoát ra khỏi một số bộ phận khác, chẳng hạn như đuôi. Các phi công thỉnh thoảng báo cáo về sự nhấp nháy tạm thời của ánh sáng hoặc sự nhiễu sóng trong thời gian ngắn với các thiết bị.

Most aircraft skins consist primarily of aluminium, which conducts electricity very well. By making sure that no gaps exist in this conductive path, the engineer can assure that most of the lightning current will remain on the exterior of the aircraft. Some modern aircraft are made of advanced composite materials, which by themselves are significantly less conductive than aluminium. In this case, the composites contain an embedded layer of conductive fibres or screens designed to carry lightning currents.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Hầu hết vỏ máy bay chủ yếu bao gồm nhôm, dẫn điện rất tốt. Bằng cách đảm bảo rằng không có khe hở nào tồn tại trong đường dẫn điện này, kỹ sư có thể đảm bảo rằng phần lớn dòng điện sét sẽ vẫn ở bên ngoài máy bay. Một số máy bay hiện đại được làm bằng vật liệu composite tiên tiến, bản thân chúng dẫn điện kém hơn đáng kể so với nhôm. Trong trường hợp này, vật liệu tổng hợp chứa một lớp sợi dẫn điện hoặc màn chắn được thiết kế để mang dòng điện sét.

Modern passenger jets have miles of wires and dozens of computers and other instruments that control everything from the engines to the passengers' headsets. These computers, like all computers, are sometimes susceptible to upset from power surges. So, in addition to safeguarding the aircraft's exterior, the lightning protection engineer must make sure that no damaging surges or transients can reach the sensitive equipment inside the aircraft. Lightning travelling on the exterior skin of an aircraft has the potential to induce transients into wires or equipment beneath the skin. These transients are called lightning indirect effects. Careful shielding, grounding and the application of surge suppression devices avert problems caused by indirect effects in cables and equipment when necessary. Every circuit and piece of equipment that is critical or essential to the safe flight and landing of an aircraft must be verified by the manufacturers to be protected against lightning in accordance with regulations set by the Federal Aviation Administration (FAA) or a similar authority in the country of the aircraft's origin.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Máy bay phản lực chở khách hiện đại có hàng dặm dây và hàng tá máy tính và các thiết bị khác điều khiển mọi thứ từ động cơ đến tai nghe của hành khách. Những máy tính này, giống như tất cả các máy tính, đôi khi dễ bị ảnh hưởng bởi sự cố tăng điện. Vì vậy, ngoài việc bảo vệ bên ngoài máy bay, kỹ sư chống sét phải đảm bảo rằng không có tác hại nào có thể tiếp cận các thiết bị nhạy cảm bên trong máy bay. Tia sét di chuyển trên lớp vỏ bên ngoài của máy bay có khả năng tạo ra các quá trình truyền tín hiệu vào dây điện hoặc thiết bị bên dưới lớp vỏ. Những chuyển tiếp này được gọi là hiệu ứng gián tiếp sét. Che chắn cẩn thận, nối đất và áp dụng các thiết bị ngăn chặn sự cố gây ra bởi các tác động gián tiếp trong các cáp và thiết bị khi cần thiết. Mọi mạch điện và bộ phận của thiết bị quan trọng hoặc thiết yếu đối với chuyến bay và hạ cánh an toàn của máy bay phải được xác nhận bởi nhà sản xuất để được bảo vệ chống sét theo quy định của Cục Hàng không Liên bang (FAA) hoặc cơ quan tương tự trong nước xuất xứ của máy bay.

The other main area of concern is the fuel system, where even a tiny spark could be disastrous. Engineers thus take extreme precautions to ensure that lightning currents cannot cause sparks in any portion of an aircraft's fuel system. The aircraft's skin around the fuel tanks must be thick enough to withstand a burn through. All of the structural joints and fasteners must be tightly designed to prevent sparks, because lightning current passes from one section to another. Access doors, fuel filler caps and any vents must be designed and tested to withstand lightning. All the pipes and fuel lines that carry fuel to the engines, and the engines themselves, must be protected against lightning. In addition, new fuels that produce less explosive vapours are now widely used.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một lĩnh vực quan tâm chính khác là hệ thống nhiên liệu, nơi mà ngay cả một tia lửa nhỏ cũng có thể gây ra thảm họa. Do đó, các kỹ sư thực hiện các biện pháp phòng ngừa cực kỳ nghiêm ngặt để đảm bảo rằng các dòng sét không thể gây ra tia lửa trong bất kỳ bộ phận nào của hệ thống nhiên liệu của máy bay. Lớp vỏ xung quanh thùng nhiên liệu của máy bay phải đủ dày để có thể chịu được vết cháy. Tất cả các khớp kết cấu và dây buộc phải được thiết kế chặt chẽ để ngăn chặn tia lửa điện do dòng điện sét truyền từ phần này sang phần khác. Cửa ra vào, nắp nạp nhiên liệu và bất kỳ lỗ thông hơi nào phải được thiết kế và thử nghiệm để chịu được sét. Tất cả các đường ống và đường dẫn nhiên liệu dẫn nhiên liệu đến động cơ và bản thân động cơ phải được bảo vệ chống sét. Ngoài ra, các nhiên liệu mới tạo ra ít hơi nổ hơn hiện đang được sử dụng rộng rãi.

The aircraft's radome — the nose cone that contains radar and other flight instruments — is another area to which lightning protection engineers pay special attention. In order to function, radar cannot be contained within a conductive enclosure. Instead, lightning diverter strips applied along the outer surface of the radome protect this area. These strips can consist of solid metal bars or a series of closely spaced buttons of conductive material affixed to a plastic strip that is bonded adhesively to the radome. In many ways, diverter strips function like a lightning rod on a building.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Radome (mái che máy rada) của máy bay - hình nón mũi chứa radar và các thiết bị bay khác - là một lĩnh vực khác mà các kỹ sư chống sét đặc biệt chú ý. Để hoạt động, radar không thể được chứa trong vỏ bọc dẫn điện. Thay vào đó, các dải chống sét được áp dụng dọc theo bề mặt bên ngoài của radome bảo vệ khu vực này. Các dải này có thể bao gồm các thanh kim loại rắn hoặc một loạt các nút có khoảng cách gần nhau bằng vật liệu dẫn điện được dán vào một dải nhựa được liên kết dính với radome. Theo nhiều cách, dải chống sét hoạt động giống như một cột thu lôi trên một tòa nhà.

Private general aviation planes should avoid flying through or near thunderstorms. The severe turbulence found in storm cells alone should make the pilot of a small plane very wary. The FAA has a separate set of regulations governing the lightning protection of private aircraft that do not transport passengers. A basic level of protection is provided for the airframe, fuel system and engines. Traditionally, most small, commercially made aircraft have aluminium skins and do not contain computerised engine and flight controls, and they are thus inherently less susceptible to lightning; however, numerous reports of non-catastrophic damage to wing tips, propellers and navigation lights have been recorded.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Máy bay hàng không chung tư nhân nên tránh bay qua hoặc gần nơi có giông bão. Chỉ riêng sự nhiễu động nghiêm trọng được tìm thấy trong các tế bào bão nên khiến phi công lái một chiếc máy bay nhỏ phải hết sức cảnh giác. FAA có một bộ quy định riêng quản lý việc chống sét đối với máy bay tư nhân không vận chuyển hành khách. Mức độ bảo vệ cơ bản được cung cấp cho khung máy bay, hệ thống nhiên liệu và động cơ. Theo truyền thống, hầu hết các máy bay nhỏ, được sản xuất thương mại đều có vỏ bằng nhôm và không chứa động cơ máy tính và điều khiển bay, và do đó chúng vốn ít bị sét đánh hơn; tuy nhiên, nhiều báo cáo về thiệt hại không thảm khốc đối với đầu cánh, cánh quạt và đèn định vị đã được ghi nhận.

The growing class of kit-built composite aircraft also raises some concerns. Because the FAA considers owner-assembled, kit-built aircraft 'experimental', they are not subject to lightning protection regulations. Many kit-built planes are made of fibreglass or graphite-reinforced composites. At LTI, we routinely test protected fibreglass and composite panels with simulated lightning currents. The results of these tests show that lightning can damage inadequately protected composites. Pilots of unprotected fibreglass or composite aircraft should not fly anywhere near a lightning storm or in other types of clouds, because non-thunderstorm clouds may contain sufficient electric charge to produce lightning. (931 words)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ngày càng nhiều loại máy bay composite chế tạo theo bộ cũng làm dấy lên một số lo ngại. Vì FAA coi máy bay do chủ sở hữu lắp ráp, chế tạo theo bộ là 'thử nghiệm', chúng không phải tuân theo các quy định chống sét. Nhiều máy bay được chế tạo theo bộ được làm bằng vật liệu tổng hợp gia cố bằng sợi thủy tinh hoặc than chì. Tại LTI, chúng tôi thường xuyên kiểm tra các tấm tổng hợp và sợi thủy tinh bảo vệ với dòng sét mô phỏng. Kết quả của các thử nghiệm này cho thấy sét có thể làm hỏng các vật liệu tổng hợp được bảo vệ không đầy đủ. Phi công của máy bay bằng sợi thủy tinh hoặc composite không được bảo vệ không được bay ở bất kỳ đâu gần bão sét hoặc trong các loại mây khác, vì các đám mây không dông bão có thể chứa đủ điện tích để tạo ra sét. (931 từ).

Question 1-12

Complete the summary using NO MORE THAN THREE WORDS taken from the passage.

Lightning strikes occur most often to (1).............. when they pass through (2)................ in the sky. Since the 1960s, (3)................ have been developed to ensure the safety of aircraft as well as the passengers. The electrical current goes through the exterior skin of the plane because they are made of (4)............. or other (5)............ Careful shielding has been made on the fuselage to protect the electrical equipment in the plane from (6)................ The most dangerous part of an aircraft is its (7)....................., therefore, fuel tanks and (8)............. must be protected against any (9)............ (10).................. are adopted to protect the aircraft's radome in which important flight equipment such as radar is contained. Although private air-craft are (11).............. to lightning, the FAA still issues very strict lightning protection regulations about safety. Nevertheless, some owner-assembled and kit-built planes are still flying in the sky with the permission of (12)............................

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR