Giải thích từ mới passage ''Why Women Have to Work''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''Why Women Have to Work''.

Why Women Have to Work

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Why are today's mothers working so hard, putting in long hours at home and at the office? For the money.

Oh, sure, those ladies who took their grandmothers' advice and married a doctor, a lawyer or an Enron executive may show up for work to 'fulfil themselves' or to 'expand their horizons'. But for most women who, like me, came of age in the '90s, it comes down to dollars and cents, and the calculation is brutal.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tại sao các bà mẹ ngày nay lại làm việc chăm chỉ, làm việc nhiều giờ ở nhà và ở văn phòng? Vì tiền.
  • Ồ, chắc chắn rồi, những phụ nữ đã nghe theo lời khuyên của bà mình và kết hôn với bác sĩ, luật sư hoặc giám đốc điều hành Enron có thể làm việc để 'hoàn thiện bản thân' hoặc để 'mở rộng tầm nhìn của họ'. Nhưng đối với hầu hết phụ nữ, giống như tôi, đến tuổi vào những năm 90, nó được quyết định bằng đô la và xu, và việc tính toán thật tàn bạo.

Because in most of the US it is no longer possible to support a middle-class family on Dad's income alone. This isn't a question of having enough cash to buy Game Boys and exotic trips. It is a question of having enough to buy the basics.

Like a home. Anyone who hasn't been hiding under a rock in Montana knows that it costs more to purchase a house than it used to. But what many do not realise is that this increase has become a family problem, with mothers caught in the cross hairs. Over the past generation, home prices have risen twice as fast for couples with young children as for those without kids. Why?

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Bởi vì hầu hết khắp nơi ở Hoa Kỳ, không còn có thể hỗ trợ một gia đình trung lưu chỉ dựa vào thu nhập của bố. Đây không phải là câu hỏi về việc có đủ tiền mặt để mua Game Boys và những chuyến đi kỳ lạ hay không. Đó là một câu hỏi về việc có đủ để mua những thứ cơ bản.
  • Như một ngôi nhà. Bất cứ ai chưa từng trốn dưới một tảng đá ở Montana đều biết rằng việc mua một ngôi nhà sẽ tốn nhiều tiền hơn so với trước đây. Nhưng điều mà nhiều người không nhận ra là sự gia tăng này đã trở thành một vấn đề gia đình, với các bà mẹ ở vị thế dễ bị người khác công kích. Trong thế hệ vừa qua, giá nhà đối với những cặp vợ chồng có con nhỏ đã tăng nhanh gấp đôi so với những người không có con. Tại sao?

Confidence in the public schools has dwindled, leaving millions of families to conclude that the only way to ensure Junior a slot in a safe, quality school is to snatch up a home in a good school district. In most cities that means paying more for the family home. Since the mid-'70s, the amount of the average family budget earmarked for the mortgage has increased a whopping 69% (adjusted for inflation). At the same time, the average father's income increased less than 1%. How to make up the difference? With Mom's paycheck, of course.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Niềm tin vào các trường công lập giảm dần, khiến hàng triệu gia đình kết luận rằng cách duy nhất để đảm bảo cho trẻ em được vào học ở một trường chất lượng, an toàn là giành lấy một ngôi nhà trong một khu vực học tốt. Ở hầu hết các thành phố, điều đó có nghĩa là phải trả nhiều hơn cho mái ấm gia đình. Kể từ giữa những năm 1970, số tiền ngân sách gia đình trung bình dành cho việc thế chấp đã tăng lên tới 69% (đã điều chỉnh theo lạm phát). Đồng thời, thu nhập trung bình của người cha chỉ tăng ít hơn 1%. Làm thế nào để tạo ra sự khác biệt? Tất nhiên là với tiền lương của mẹ.

These moms aren't marching to the office so they can get into brand new McMansions. In fact, the average family today lives in a house that is older than the one Mom and Dad grew up in, and scarcely half a room bigger. The average couple with young children now shells out more than $127,000 for a home, up from $72,000 (adjusted for inflation) less than 20 years ago.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Những bà mẹ này không đến văn phòng mà có thể vào thương hiệu McMansions hoàn toàn mới. Trên thực tế, một gia đình trung bình ngày nay sống trong một ngôi nhà cũ hơn ngôi nhà mà bố và mẹ đã lớn lên, và hiếm khi lớn hơn nửa căn phòng. Các cặp vợ chồng trung bình có con nhỏ hiện chi hơn 127.000 đô la cho một ngôi nhà, tăng từ 72.000 đô la (đã điều chỉnh theo lạm phát) so với cách đây chưa đầy 20 năm.

Then there is preschool. No longer an optional 'Mother's Day Out' enterprise, preschool is widely viewed as a prerequisite for elementary school. But that pre-requisite isn't offered at most public schools, which means that any mother who wants her kids to have access to this 'essential start to early education', as the experts call it, has to come up with cold, hard cash. A full-time preschool programme can cost over $5,000 a year — more than a year's tuition at most state universities! Add the cost of health insurance (for those lucky enough to have it) and the eventual price of sending a kid to college (double — when adjusted for inflation — what it was a generation ago), and most middle-class moms find they have no choice but to get a job if they want to make ends meet.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Sau đó là trường mầm non. Không còn là một doanh nghiệp tùy chọn trong "Ngày của Mẹ", trường mầm non được nhiều người coi là điều kiện tiên quyết của trường tiểu học. Nhưng điều kiện tiên quyết đó không được cung cấp ở hầu hết các trường công lập, có nghĩa là bất kỳ bà mẹ nào muốn con mình được tiếp cận với 'sự khởi đầu cần thiết cho giáo dục sớm' này, như các chuyên gia gọi, đều phải nghĩ đến tiền mặt. Một chương trình mầm non toàn thời gian có thể tốn hơn 5.000 đô la một năm - nhiều hơn học phí một năm tại hầu hết các trường đại học tiểu bang! Cộng thêm chi phí bảo hiểm y tế (đối với những người may mắn có được) và giá cuối cùng của việc đưa con đi học đại học (gấp đôi - khi được điều chỉnh theo lạm phát - mức của một thế hệ trước), và hầu hết các bà mẹ trung lưu đều thấy rằng họ có không có lựa chọn nào khác ngoài kiếm việc làm nếu họ muốn kiếm sống.

To be sure, there are plenty of mothers who scrimp and save and find a way to stay home (at least for a few years). But there are plenty more who decide that the cost is just too high, and the choice of whether to stay home is no choice at all. (550 words)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Chắc chắn, có rất nhiều bà mẹ chắt chiu, tiết kiệm và tìm cách ở nhà (ít nhất là trong vài năm). Nhưng có rất nhiều người quyết định rằng chi phí quá cao, và lựa chọn ở nhà là không có sự lựa chọn nào cả. (550 từ)

Questions 1-5

The reading passage describes a number of cause-and-effect relationships. Match each cause (1-5) in List A with its effect (A-I) in List B. Write your answers (A-I) after questions 1-5 in your booklet.

List A — Causes
1. Make ends meet

Answer: ...........................

2. Low confidence in public schools

Answer: ...........................

3. Experts' strong recommendation

Answer: ...........................

4. Rising home prices

Answer: ...........................

5. Wishing to stay home

Answer: ...........................

List B — Effects

A. Budget for preschool education

B. Expand their horizons

C. Go out to work

D. Father's income decreases

E. Be economical in life

F. Home near a good school

G. Essential early education

H. Inflation

I. Mother's Day Out

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Lý do chọn IELTS TUTOR