Giải thích từ mới passage ''The Wright brothers''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS SPEAKING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''The Wright brothers''.

The Wright brothers

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The Wright brothers, Orville and Wilbur, were two American brothers, inventors, and aviation pioneers who were credited with inventing and building the world's first successful airplane and making the first controlled, powered and sustained heavier-than-air human flight, on December 17, 1903. In the two years afterward, the brothers developed their flying machine into the first practical fixed-wing aircraft.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Anh em nhà Wright, Orville và Wilbur, là hai anh em người Mỹ, nhà phát minh và là những người tiên phong trong lĩnh vực hàng không, những người được ghi nhận là đã phát minh và chế tạo thành công chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới và thực hiện chuyến bay chở người nặng hơn không khí đầu tiên được điều khiển, cung cấp năng lượng và duy trì lâu dài, vào ngày 17 tháng 12, 1903. Trong hai năm sau đó, hai anh em đã phát triển chiếc máy bay của mình thành chiếc máy bay có cánh cố định thực tế đầu tiên.

The brothers' fundamental breakthrough was their invention of three-axis control, which enabled the pilot to steer the aircraft effectively and to maintain its equilibrium. This method became standard and remains standard on fixed-wing aircraft of all kinds. From the beginning of their aeronautical work, the Wright brothers focused on developing a reliable method of pilot control as the key to solving "the flying problem". This approach differed significantly from other experimenters of the time who put more emphasis on developing powerful engines. Using a small homebuilt wind tunnel, the Wrights also collected more accurate data than anyone had before, enabling them to design and build wings and propellers that were more efficient than rival models.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Bước đột phá cơ bản của hai anh em là phát minh ra điều khiển ba trục, cho phép phi công lái máy bay một cách hiệu quả và duy trì trạng thái cân bằng của nó. Phương pháp này đã trở thành tiêu chuẩn và vẫn là tiêu chuẩn trên các loại máy bay cánh cố định. Ngay từ khi bắt đầu công việc hàng không, anh em nhà Wright đã tập trung vào việc phát triển một phương pháp điều khiển đáng tin cậy như là chìa khóa để giải quyết "vấn đề bay". Cách tiếp cận này khác biệt đáng kể so với những người thử nghiệm khác cùng thời, những người chú trọng nhiều hơn vào việc phát triển các động cơ mạnh mẽ. Sử dụng một đường hầm gió nhỏ xây dựng tại nhà, Wrights cũng thu thập dữ liệu chính xác hơn bất kỳ ai trước đây, cho phép họ thiết kế và chế tạo cánh máy bay và cánh quạt hiệu quả hơn so với các mô hình của đối thủ.

They gained the mechanical skills essential for their success by working for years in their shop with printing presses, bicycles, motors, and other machinery. Their work with bicycles in particular influenced their belief that an unstable vehicle like a flying machine could be controlled and balanced with practice.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Họ đã có được các kỹ năng cơ khí cần thiết cho sự thành công của mình bằng việc làm việc nhiều năm trong cửa hàng của họ với máy in, xe đạp, động cơ và các máy móc khác. Đặc biệt, công việc với xe đạp đã ảnh hưởng đến niềm tin của họ rằng một phương tiện không ổn định như một chiếc máy bay có thể được điều khiển và cân bằng thông qua thực hành.

Fill each gap in the summary below with a maximum of 2 words.

In 1903, the Wright brothers completed development of the first airplane that was capable of sustaining controlled ______. The key to their success was a system that gave the pilot the means to control and ______ the airplane. This set them apart from other inventors who had focused on building ______. The brothers had previous experience with a wide variety of ______, but it was their work with ______ that had the greatest influence on their ideas.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR