Giải thích từ mới passage "Warnings to Be Ignored"

· Giải thích từ mới bài Reading

Warnings to Be Ignored

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

American banks continue to make vast profits. Will the good times end when the Fed raises interest rates?

Mr. Greenspan's scepticism, you might not be surprised to hear, was warranted. American banks cruised through the downturn following the stockmarket crash of 2000 with barely a dent in the bumper, and since then their profits have accelerated. Last year Citigroup, the largest financial firm in the world, made more money than any other company has ever made before. In the first quarter of this year, it made another $5.3 billion, putting it on course to break last year's record. Bank after bank has announced a sharp increase in profits in the first quarter. And yet bank shares have foundered: the banking bit of the S&P 500 is some 7% off its high. Investors, it seems, doubt whether the good times can continue. And the reason for these fears is a slew of robust economic statistics suggesting that the Federal Government is likely to raise interest rates sooner rather than later. This, they think, will hurt banks.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các ngân hàng Mỹ tiếp tục kiếm được lợi nhuận lớn. Liệu thời kỳ tốt đẹp có kết thúc khi Fed tăng lãi suất?
  • Bạn có thể không ngạc nhiên khi biết rằng thái độ hoài nghi của ông Greenspan đã được chứng minh. Các ngân hàng Mỹ đã vượt qua thời kỳ suy thoái sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 2000 mà hầu như không có một vết lõm nào trong bội thu, và kể từ đó lợi nhuận của họ đã tăng nhanh. Năm ngoái, Citigroup, công ty tài chính lớn nhất thế giới, đã kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ công ty nào khác từng kiếm được trước đây. Trong quý đầu tiên của năm nay, nó đã kiếm được thêm 5,3 tỷ đô la, phá vỡ kỷ lục của năm ngoái. Ngân hàng đã công bố lợi nhuận tăng mạnh trong quý đầu tiên. Tuy nhiên, cổ phiếu ngân hàng đã được thành lập: chỉ số ngân hàng của S&P 500 đang giảm khoảng 7% so với mức cao nhất của nó. Có vẻ như các nhà đầu tư nghi ngờ liệu thời kỳ tốt đẹp có thể tiếp tục hay không. Và lý do cho những lo ngại này là một loạt các số liệu thống kê kinh tế mạnh mẽ cho thấy rằng Chính phủ Liên bang có khả năng sẽ tăng lãi suất sớm hơn là muộn hơn. Họ cho rằng điều này sẽ gây tổn hại cho các ngân hàng.

Though fully in agreement with these views, his dismal track record at the very least requires Buttonwood to put the case for the defence. Far from falling, bank profits could actually rise when the Federal Government puts up rates. All things equal, says David Fanger of Moody's, a rating agency, banks make more money when interest rates are high than when they are low, because they benefit more from paying low or no interest on checking (current) accounts and so forth. The attraction of such cheap sources of funding is the main reason why banks have built up their branch networks in recent years, helping them to suck in deposits, which have been growing at almost 10% a year. The cheap funding from deposits, says Mr. Fanger, accounts for 25%-40% of profits, depending on the bank. It would mean still more profits were rates to rise.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Mặc dù hoàn toàn đồng ý với những quan điểm này, nhưng thành tích tồi tệ của ngân hàng ít nhất cũng đòi hỏi Buttonwood phải đưa ra trường hợp để bào chữa. Không hề giảm, lợi nhuận ngân hàng thực sự có thể tăng lên khi Chính phủ Liên bang tăng lãi suất. David Fanger của Moody's, một cơ quan xếp hạng, cho biết tất cả mọi thứ đều bình đẳng, các ngân hàng kiếm được nhiều tiền hơn khi lãi suất cao hơn là khi lãi suất thấp, bởi vì họ được lợi nhiều hơn từ việc trả lãi suất thấp hoặc không phải trả cho các tài khoản séc (vãng lai), v.v. Việc thu hút được các nguồn vốn rẻ như vậy là lý do chính khiến các ngân hàng xây dựng mạng lưới chi nhánh trong những năm gần đây, giúp họ hút được tiền gửi, vốn luôn tăng trưởng gần 10% / năm. Ông Fanger cho biết, nguồn vốn rẻ từ tiền gửi chiếm 25% - 40% lợi nhuận, tùy thuộc vào từng ngân hàng. Nó có nghĩa là vẫn có nhiều lợi nhuận hơn khi tỷ giá tăng.

But while banks' funding will benefit from the rise in short-term rates, they will lose out (in one way, at least) if higher long-term rates do not rise too. Banks essentially take two risks. The first, dubbed 'maturity transformation' risk, involves borrowing short and lending long. The bigger the difference between short- and long-term rates, the more money banks make. Thanks to the largesse of the Fed and its 1% short-term rates, the yield curve — the difference between short and long rates — has been at or near a record high over the past couple of years. The difference between two- and ten-year Treasuries — a good way of measuring the slope of the curve — has been two and a half times its average of the past 20 years, says David Hendler of Credit-Sights, an independent research firm. As a result, he says, 'you could have strapped any monkey to a trading chair and made money.'

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nhưng trong khi nguồn vốn của các ngân hàng sẽ được hưởng lợi từ việc tăng lãi suất ngắn hạn, thì họ sẽ mất đi (ít nhất là theo một cách nào đó) nếu lãi suất dài hạn cũng không tăng. Về cơ bản, các ngân hàng phải chịu hai rủi ro. Rủi ro đầu tiên, được gọi là 'chuyển đổi kỳ hạn', liên quan đến việc vay ngắn hạn và cho vay dài hạn. Chênh lệch giữa tỷ giá ngắn hạn và dài hạn càng lớn thì các ngân hàng càng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự lớn mạnh của Fed và lãi suất ngắn hạn 1%, đường cong lợi suất - sự khác biệt giữa lãi suất ngắn và dài - đã ở mức cao hoặc gần kỷ lục trong vài năm qua. David Hendler của Credit-Sights, một công ty nghiên cứu độc lập cho biết, chênh lệch giữa trái phiếu phiếu Kho bạc kỳ hạn hai năm và mười năm - một cách tốt để đo độ dốc của đường cong - đã gấp hai lần mức trung bình của nó trong 20 năm qua. Kết quả là, anh ấy nói, 'bạn có thể buộc bất kỳ con khỉ nào vào ghế giao dịch và kiếm tiền.'

Banks have played the yield curve for all they are worth, in the sure knowledge that the Fed will give ample warning before it alters short-term rates. Although commercial lending has dropped, banks' holdings of government securities have grown, as have their investments in mortgage-backed securities, which have gone up by almost $100 billion, or a third, since last September. The market for interest-rate swaps is another favoured playground. Here, banks simply pay a low, short-term floating rate and receive a high, fixed one. Half the top 20 American banks get at least 10% of their profits from this spread, according to Mr. Hendler; for J. P. Morgan Chase, it was an astonishing 33% last year.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Mặc dù cho vay thương mại đã giảm, nhưng việc nắm giữ chứng khoán chính phủ của các ngân hàng đã tăng lên, cũng như các khoản đầu tư vào chứng khoán có thế chấp, đã tăng gần 100 tỷ đô la, hoặc một phần ba, kể từ tháng 9 năm ngoái. Thị trường hoán đổi lãi suất là một sân chơi được ưa chuộng khác. Ở đây, các ngân hàng chỉ cần trả một mức lãi suất thả nổi ngắn hạn, thấp và nhận một mức cố định cao. Theo ông Hendler, một nửa trong số 20 ngân hàng hàng đầu của Mỹ nhận được ít nhất 10% lợi nhuận của họ từ mức chênh lệch này; đối với J. P. Morgan Chase, con số đáng kinh ngạc là 33% vào năm ngoái.

The fear, of course, is that banks could lose heavily if long-term rates rise sharply, because the securities that they have bought already would fall in value (although, of course, they would be able to earn a decent spread on new ones). And many other investors have also taken full advantage of the steep yield curve, which might mean a decidedly nasty fall as they head for the exits at the same time.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tất nhiên, nỗi sợ hãi là các ngân hàng có thể thua lỗ nặng nếu lãi suất dài hạn tăng mạnh, bởi vì chứng khoán mà họ đã mua sẽ giảm giá trị (mặc dù tất nhiên, họ sẽ có thể kiếm được một khoản chênh lệch đáng kể từ những chứng khoán mới). Và nhiều nhà đầu tư khác cũng đã tận dụng hết lợi thế của đường cong lợi suất dốc, điều này có thể đồng nghĩa với một sự sụt giảm nghiêm trọng quyết định khi họ thoát hàng (bán hết cổ phiếu) cùng một lúc.

Most economists put 'fair value' of ten-year Treasuries at 5.5% or so. This would mean big losses on all those bonds and swaps positions that banks had taken out when rates were a lot lower and prices higher. It would, however, be mainly a valuation loss, and banks might avoid the worst of it by transferring positions to that part of their balance sheet that they do not have to mark to the market price. They would, however, be left with low-yielding assets at a time when the cost of their liabilities in the capital markets was rising. Of course, banks are not stupid: they know that the Fed will raise rates at some point. But the pressure on them to increase profits is so great that most of them have stayed put for as long as possible. All of this means, at the very least, lower profits on existing positions. And if short-term rates rise sharply, as they did in 1994, banks will be in trouble.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Hầu hết các nhà kinh tế đặt 'giá trị hợp lý' của trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm ở mức 5,5% hoặc hơn. Điều này có nghĩa là sẽ thua lỗ lớn đối với tất cả các trái phiếu và các vị thế hoán đổi mà các ngân hàng đã thực hiện khi lãi suất thấp hơn rất nhiều và giá cao hơn. Tuy nhiên, đó chủ yếu sẽ là một khoản lỗ do định giá và các ngân hàng có thể tránh điều tồi tệ nhất bằng cách chuyển các vị trí vào phần đó của bảng cân đối kế toán mà họ không phải đánh dấu theo giá thị trường. Tuy nhiên, họ sẽ bị bỏ lại với các tài sản có lợi suất thấp vào thời điểm khi chi phí nợ phải trả của họ trên thị trường vốn đang tăng lên. Tất nhiên, các ngân hàng không ngu ngốc: họ biết rằng Fed sẽ tăng lãi suất vào một thời điểm nào đó. Nhưng áp lực tăng lợi nhuận đối với họ là rất lớn nên hầu hết họ đã giữ nguyên càng lâu càng tốt. Tất cả những điều này có nghĩa là, ít nhất, làm giảm lợi nhuận trên các vị trí hiện có. Và nếu lãi suất ngắn hạn tăng mạnh như năm 1994, các ngân hàng sẽ gặp khó khăn.

But the second risk that banks take — credit risk — is just as big a concern in a rising interest-rate environment. Credit costs have fallen sharply in recent years for consumers and companies alike, thanks to a buoyant economy and low rates. Mr. Fanger argues that those costs are likely to remain low because the Fed will be raising rates at a time when the economy is humming along nicely. But given how high consumer and corporate debts are, and how low the price now charged to lend to riskier borrowers is, such a view seems overly sanguine. You may feel, however, that such warnings can be safely ignored. (921 words)

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nhưng rủi ro thứ hai mà các ngân hàng chấp nhận - rủi ro tín dụng - cũng là một mối lo ngại lớn trong môi trường lãi suất tăng. Chi phí tín dụng đã giảm mạnh trong những năm gần đây đối với người tiêu dùng cũng như các công ty, nhờ vào nền kinh tế khởi sắc và lãi suất thấp. Ông Fanger lập luận rằng những chi phí đó có khả năng vẫn ở mức thấp bởi vì Fed sẽ tăng lãi suất vào thời điểm nền kinh tế đang ổn định trở lại. Nhưng với mức độ cao của các khoản nợ của người tiêu dùng và doanh nghiệp, và mức giá hiện nay được tính để cho vay đối với những người vay rủi ro hơn, thì quan điểm như vậy có vẻ lạc quan quá mức. Tuy nhiên, bạn có thể cảm thấy rằng những cảnh báo như vậy có thể được bỏ qua một cách an toàn. (921 từ)

Questions 1-6

Choose the most suitable heading for each paragraph from the list of headings (A-K) below. Write the appropriate letters (A-K) in the spaces provided after questions 1-6.

N.B. There are more headings than paragraphs, so you will not use all of them.

List of Headings

A. Short-term and long-term interest rates

B. Taking advantage of a record high curve

C. The warning issued by Federal Government

D. Doubt about the sustainable bank profits

E. Fear about sudden policy change

F. Leave the scepticism alone

G. Bank profit losses due to the rise of interest rates

H. The way banks gain profits

I. Theoretical estimate of a long-term gain

J. Rising bank profits with rising interest rates

K. Sharply fallen credit costs

1. Paragraph 1

2. Paragraph 2
3. Paragraph 3

4. Paragraph 4
Example: Paragraph 5 E
5. Paragraph 6
6. Paragraph 7

Questions 7-10

Answer the questions using NO MORE THAN THREE WORDS from the text for each answer. Write your answer in the blank below the question.

7. What are the investors afraid of most in recent months?

...............................................................................................

8. How have bankers made profits?

...............................................................................................

9. What are banks trying to make full use of?

...............................................................................................

10. What banking product is more risky when the interest rates are rising?

...............................................................................................

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking