Giải thích từ mới passage "Just Relax"

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh hướng dẫn LÀM THẾ NÀO ĐỂ THI IELTS SPEAKING NÓI KHÔNG SAI NGỮ PHÁP?, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage Just Relax.

Just Relax

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Section 1

Hypnosis is an intriguing and fascinating process. A trance-like mental state is induced in one person by another, who appears to have the power to command that person to obey instructions without question. Hypnotic experiences were described by the ancient Egyptians and Greeks, while references to deep sleep and anaesthesia have been found in the Bible and in the Jewish Talmud. In the mid-1700s, Franz Mesmer, an Austrian physician, developed his theory of ‘animal magnestism’, which was the belief that the cause of disease was the ‘improper distribution of invisible magnetic fluids’. Mesmer used water tubs and magnetic wands to direct these supposed fluids to his patients. In 1784, a French commission studied Mesmer’s claims, and concluded that these cues were only imagined by patients. However, people continued to believe in this process of ‘mesmerism’ and it was soon realised that successful results could be achieved, but without the need for magnets and water.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thôi miên là một quá trình hấp dẫn và lôi cuốn. Một trạng thái tinh thần giống như thôi miên được tạo ra ở người này bởi người khác, người này dường như có quyền ra lệnh cho người đó tuân theo các chỉ dẫn mà không cần thắc mắc. Kinh nghiệm thôi miên được người Ai Cập và Hy Lạp cổ đại mô tả, trong khi các đề cập đến giấc ngủ sâu và gây mê đã được tìm thấy trong Kinh thánh và trong kinh Talmud của người Do Thái. Vào giữa những năm 1700, Franz Mesmer, một bác sĩ người Áo, đã phát triển lý thuyết về 'từ tính của động vật', với niềm tin rằng nguyên nhân gây bệnh là do 'sự phân bố không đúng cách của các chất lỏng từ tính vô hình'. Mesmer đã sử dụng các bồn nước và đũa từ tính để dẫn những chất lỏng cho bệnh nhân của mình. Năm 1784, một ủy ban của Pháp đã nghiên cứu các tuyên bố của Mesmer và kết luận rằng những dấu hiệu này chỉ do bệnh nhân tưởng tượng. Tuy nhiên, mọi người vẫn tiếp tục tin tưởng vào quá trình ‘mê hoặc’ này và người ta sớm nhận ra rằng có thể đạt được kết quả thành công mà không cần đến nam châm và nước.

Section 2

The term hypnotism was first used by James Braid, a British physician who studied suggestion and hypnosis in the mid-1800s. He demonstrated that hypnosis differed from sleep, that it was a physiological response and not a result of secret powers. During the same period, James Esdaile, a Scottish doctor working in India, used hypnotism instead of anaesthetic in over 200 major surgical operations, including leg amputations. Later that century a French neurologist, Jean Charcot, successfully experimented with hypnosis in his clinic for nervous disorders.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thuật ngữ thôi miên lần đầu tiên được sử dụng bởi James Braid, một bác sĩ người Anh, người đã nghiên cứu về thôi miên vào giữa những năm 1800. Ông đã chứng minh rằng thôi miên khác với giấc ngủ, rằng đó là một phản ứng sinh lý học chứ không phải là kết quả của những quyền năng bí mật. Trong cùng thời gian, James Esdaile, một bác sĩ người Scotland làm việc tại Ấn Độ, đã sử dụng thuật thôi miên thay vì gây mê trong hơn 200 ca phẫu thuật lớn, bao gồm cả cắt cụt chân. Cuối thế kỷ đó, một nhà thần kinh học người Pháp, Jean Charcot, đã thử nghiệm thành công phương pháp thôi miên tại phòng khám chữa bệnh rối loạn thần kinh của ông.

Section 3

Since then, scientists have shown that the state of hypnosis is a natural human behaviour, which can affect psychological, social and/or physical experiences. The effects of hypnotism depend on the ability, willingness and motivation of the person being hypnotised. Although hypnosis has been compared to dreaming and sleepwalking, it is not actually related to sleep. It involves a more active and intensive mental concentration of the person being hypnotised. Hypnotised people can talk, write, and walk about and they are usually fully aware of what is being said and done.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Từ đó, các nhà khoa học chỉ ra rằng trạng thái thôi miên là một hành vi tự nhiên của con người, có thể ảnh hưởng đến các trải nghiệm tâm lý, xã hội và / hoặc thể chất. Tác dụng của thuật thôi miên phụ thuộc vào khả năng, sự tự nguyện và động cơ của người bị thôi miên. Mặc dù thôi miên đã được so sánh với mơ và mộng du, nhưng nó không thực sự liên quan đến giấc ngủ. Nó liên quan đến sự tập trung tinh thần tích cực và chuyên sâu hơn của người bị thôi miên. Những người bị thôi miên có thể nói, viết và đi lại và họ thường hoàn toàn nhận thức được những gì đang được nói và làm.

Section 4

There are various techniques used to induce hypnosis. The best known is a series of simple suggestions repeated continuously in the same tone of voice. The subject is instructed to focus their attention on an object or fixed point, while being told to relax, breathe deeply, and allow the eyelids to grow heavy and close. As the person responds, their state of attention changes, and this altered state often leads to other changes. For example, the person may experience different levels of awareness, consciousness, imagination, memory and reasoning or becoming more responsive to suggestions. Additional phenomena may be produced or eliminated such as blushing, sweating, paralysis, muscle tension or anaesthesia. Although these changes can occur with hypnosis, none of these experiences is unique to it. People who are very responsive to hypnosis are also more responsive to suggestions when they are hypnotised. This responsiveness increases during hypnotism. This explains why hypnosis takes only a few seconds for some, whilst other people cannot be easily hypnotised.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Có nhiều kỹ thuật khác nhau được sử dụng để gây ra thôi miên. Được biết đến nhiều nhất là một loạt các gợi ý đơn giản được lặp đi lặp lại liên tục với cùng một giọng nói. Đối tượng được hướng dẫn tập trung sự chú ý vào một đối tượng hoặc một điểm cố định, đồng thời được yêu cầu thư giãn, hít thở sâu và để mi mắt nặng dần và khép lại. Khi người đó phản ứng, trạng thái chú ý của họ thay đổi và trạng thái bị thay đổi này thường dẫn đến những thay đổi khác. Ví dụ, người đó có thể trải qua các cấp độ nhận thức, ý thức, trí tưởng tượng, trí nhớ và lý luận khác nhau hoặc trở nên phản ứng nhanh hơn với các đề xuất. Các hiện tượng khác có thể được tạo ra hoặc loại bỏ như đỏ mặt, đổ mồ hôi, tê liệt, căng cơ hoặc gây mê. Mặc dù những thay đổi này có thể xảy ra với thôi miên, nhưng không có trải nghiệm nào trong số này là duy nhất đối với nó. Những người phản ứng nhanh với thôi miên cũng phản ứng nhanh hơn với các gợi ý khi họ bị thôi miên. Khả năng đáp ứng này tăng lên trong quá trình thôi miên. Điều này giải thích tại sao một số người chỉ mất vài giây thôi miên, trong khi những người khác không dễ dàng bị thôi miên.

Section 5

It is a common misunderstanding that hypnotists are able to force people to perform criminal or any other acts against their will. In fact, subjects can resist suggestions, and they retain their ability to distinguish right from wrong. This misunderstanding is often the result of public performances where subjects perform ridiculous or highly embarrassing actions at the command of the hypnotist. These people are usually instructed not to recall their behaviour after re-emerging from the hypnotic state, so it appears that they were powerless while hypnotised. The point to remember, however, is that these individuals chose to participate, and the success of hypnotism depends on the willingness of a person to be hypnotised.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Có một sự hiểu lầm phổ biến rằng các nhà thôi miên có thể buộc mọi người thực hiện tội ác hoặc bất kỳ hành vi nào khác trái với ý muốn của họ. Trên thực tế, các đối tượng có thể chống lại các gợi ý, và họ vẫn giữ được khả năng phân biệt đúng sai. Sự hiểu lầm này thường là kết quả của các buổi biểu diễn nơi công cộng, nơi các đối tượng thực hiện các hành động lố bịch hoặc rất đáng xấu hổ theo lệnh của nhà thôi miên. Những người này thường được hướng dẫn không nhớ lại hành vi của họ sau khi xuất hiện trở lại trạng thái thôi miên, vì vậy có vẻ như họ đã bất lực trong khi bị thôi miên. Tuy nhiên, điểm cần nhớ là những cá nhân này đã chọn tham gia và sự thành công của phép thôi miên phụ thuộc vào sự sẵn lòng của một người để được thôi miên.

Section 6

Interestingly, there are different levels of hypnosis achievable. Thus deep hypnosis can be induced to allow anaesthesia or surgery, childbirth or dentistry. This contrasts to a lighter state of hypnosis, which deeply relaxes the patient who will then follow simple directions. This latter state may be used to treat mental health problems, as it allows patients to feel calm while simultaneously thinking about distressing feelings or painful memories. Thus patients can learn new responses to situations or come up with solutions to problems. This can help recovery from psychological conditions such as anxiety, depression or phobias. Sometime after traumatic incidents, memory of the incidents may be blocked. For example, some soldiers develop amnesia (loss of memory) as a result of their experiences during wartime. Through hypnosis these repressed memories can be retrieved and treated. A variation of this treatment involves age regression, when the hypnotist takes the patient back to a specific age. In this way patients may remember events and feelings from that time, which may be affecting their current well-being.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Điều thú vị là có nhiều mức độ thôi miên khác nhau có thể đạt được. Do đó, thôi miên sâu có thể được tạo ra để cho phép gây mê hoặc phẫu thuật, sinh con hoặc nha khoa. Điều này trái ngược với trạng thái thôi miên nhẹ hơn, giúp thư giãn sâu cho bệnh nhân, người sau đó sẽ làm theo các hướng dẫn đơn giản. Trạng thái thứ hai này có thể được sử dụng để điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần, vì nó cho phép bệnh nhân cảm thấy bình tĩnh trong khi đồng thời nghĩ về cảm giác đau buồn hoặc ký ức đau buồn. Do đó, bệnh nhân có thể học cách phản ứng mới với các tình huống hoặc đưa ra giải pháp cho các vấn đề. Điều này có thể giúp phục hồi sau các tình trạng tâm lý như lo lắng, trầm cảm hoặc ám ảnh. Đôi khi sau những sự cố đau thương, bộ nhớ về những sự cố có thể bị chặn lại. Ví dụ, một số binh sĩ phát triển chứng hay quên (mất trí nhớ) do trải nghiệm của họ trong thời chiến. Thông qua thôi miên, những ký ức bị kìm nén này có thể được lấy lại và điều trị. Một biến thể của phương pháp điều trị này liên quan đến sự hồi quy tuổi tác, khi nhà thôi miên đưa bệnh nhân trở lại một độ tuổi cụ thể. Bằng cách này, bệnh nhân có thể nhớ lại các sự kiện và cảm giác từ thời điểm đó, điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tại của họ.

Section 7

Physicians also have made use of the ability of a hypnotised person to remain in a given position for long periods of time. In one case, doctors had to graft skin onto a patient’s badly damaged foot. First, skin from the person’s abdomen was grafted onto his arm; then the graft was transferred to his foot. With hypnosis, the patient held his arm tightly in position over his abdomen for three weeks, then over his foot for four weeks. Even though these positions were unusual, the patient at no time felt uncomfortable!

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các bác sĩ cũng đã sử dụng khả năng của một người bị thôi miên để giữ nguyên một vị trí nhất định trong thời gian dài. Trong một trường hợp, các bác sĩ phải ghép da vào bàn chân bị tổn thương nặng của bệnh nhân. Đầu tiên, da từ bụng của một người được ghép vào cánh tay của anh ta; sau đó mảnh ghép được chuyển vào chân của anh ta. Với thôi miên, bệnh nhân giữ chặt cánh tay ở vị trí trên bụng trong ba tuần, sau đó ôm chân trong bốn tuần. Mặc dù những vị trí này là bất thường, nhưng bệnh nhân không lúc nào cảm thấy khó chịu!

Section 8

Hypnosis occasionally has been used with witnesses and victims of crime to enable people to remember important clues, such as a criminal’s physical appearance or other significant details that might help to solve a crime. However, as people can both lie and make mistakes while hypnotised, the use of hypnotism in legal situations can cause serious problems. Also hypnosis cannot make a person divulge secret information if they don’t want to. This was confirmed by the Council on Scientific Affairs of American Medical Association, which, in 1985 reported that memories refreshed through hypnosis may include inaccurate information, false memories, and confabulation (fact and fantasy combined) (979 words)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thôi miên đôi khi được sử dụng với các nhân chứng và nạn nhân của tội phạm để giúp mọi người nhớ lại những manh mối quan trọng, chẳng hạn như ngoại hình của tội phạm hoặc các chi tiết quan trọng khác có thể giúp tìm ra tội phạm. Tuy nhiên, vì mọi người có thể vừa nói dối vừa mắc lỗi khi bị thôi miên, nên việc sử dụng thuật thôi miên trong các tình huống pháp lý có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng. Ngoài ra thôi miên không thể khiến một người tiết lộ thông tin bí mật nếu họ không muốn. Điều này đã được xác nhận bởi Hội đồng về các vấn đề khoa học của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, vào năm 1985 đã báo cáo rằng những ký ức được làm mới thông qua thôi miên có thể bao gồm thông tin không chính xác, ký ức sai và sự nhầm lẫn (sự thật và tưởng tượng kết hợp) 

Questions 11-17

The passage has eight sections. Choose the most suitable heading for each section from the list of headings (A-L) below. The first one has been done for you as an example. Write your answers in the spaces provided.

N.B. There are more headings than sections, so you will not use all of them.

Example Answer

Section 1 J

11. Section 2

12. Section 3

13. Section 4

14. Section 5

15. Section 6

16. Section 7

17. Section 8

List of Headings

A. Use of hypnotism in criminal cases

B. The body posture and hypnosis

C. Early medical experiments with hypnotism

D. Early association of hypnotists with psychology

E. Dangers of hypnotism

F. How to hypnotise

G. Hypnosis and free will

H. Difference between mesmerism and hypnotism

I. Therapeutic uses of hypnosis

J. Origins of hypnosis

K. The normality of hypnotised subjects' behaviour

L. Circumspection of hypnotism in legal process

Questions 18-22

Complete the notes of the history of hypnosis using NO MORE THAN THREE WORDS from the passage.

References to hypnotism can be found both in the Talmud and the (18).............. Even when Mesmer’s (19).............were not used, successful results occurred without them. Braid identified hypnosis as a natural (20)................response, rather than magical or mystical. Early psychological studies showed the difference between sleep and hypnosis. Successful hypnosis requires the subject’s active (21)....................... Consequently subjects can speak or move around and are (22)............of their surroundings.

Questions 23-26

Decide which of the alternatives is the correct answer and circle the appropriate letter in your booklet.

23. In order to induce hypnosis, the hypnotist will ....................

A. encourage the person to relax using a repetitively even tone of voice.

B. say a specific set of words in a special tone of voice.

C. say any words but in a particular tone of voice.

D. encourage the person to relax while focusing on a slowly moving object.

24. Hypnotised subjects can be instructed to ..........................

A. do something they have previously said against their wishes.

B. demonstrate physical strength they would normally not have.

C. reveal confidential information against their will.

D. do something that they would not normally be opposed to doing.

25. Past events are recalled under hypnosis .................

A. to entertain the hypnotist.

B. to allow the subject to reassess them without distress.

C. to help the subject improve their memories.

D. to make the subject feel young

26. After surgery, hypnosis may be used ......................

A. to make drugs unnecessary.

B. to keep the patient mobile.

C. to make the patient forget to move.

D. to minimise a patient's discomfort while immobile.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking