IELTS READING / LISTENING dạng Sentence Completion sẽ lấy từ trong Passage / Bài nói không thay đổi

· Reading

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hôm nay hướng dẫn IELTS READING / LISTENING dạng Sentence Completion sẽ lấy từ trong Passage / Bài nói không thay đổi

I. IELTS LISTENING / READING không thay đổi từ điền vào chỗ trống

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trong bài IELTS LISTENING, READING đối với dạng Sentence Completion (điền vào chỗ trống) thì nếu băng nói từ gì hoặc đoạn văn có từ gì thì sẽ điền đúng y từ đó vào làm đáp án không thay đổi kể cả thêm s, thiếu s 
  • Bước để không làm sai lỗi vặt (thêm bớt từ không đúng với đoạn văn hay băng) là cần thiết phải check và ráp lại đáp án vào đề bài như IELTS TUTOR đã hướng dẫn 

II. IELTS TUTOR xét ví dụ

IELTS READING / LISTENING dạng Sentence Completion sẽ lấy từ trong Passage / Bài nói không thay đổi

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Bạn học sinh lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR ở câu 3 & 4 đáp án bị thiếu s là Mistakes & Annual reports 
  • Lưu ý là rõ ràng trong đề đều có s là, tức là lỗi bất cẩn nên không chép lại đúng từ trong đoạn passage:
    • Formal, written communication needs to be clear and to the point, without spelling or grammar mistakes, and in formal register. 
    • Annual business reports must include certain types of information to be legal, e.g financial information, but even a simple letter would not function as it should without the use of somebody’s title.
  • Để ngăn ngừa lỗi này chỉ cần check lại và ráp đáp án đã tìm ra vào câu hỏi nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking