Phân tích đề essay về "wild animal" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR Phân tích đề essay về "wild animal" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Some people hold that we should spend amount of time and money on the protection of wild animals. Some people argue that they should be spent on human populations. To what extent do you agree or disagree?

II. Từ vựng

     III. Phân tích

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Dạng bài này thuộc dạng Opinion essay mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ
     • Bài này nếu đi theo totally agree hoặc totally disagree thì vẫn được, nhưng nếu muốn hợp lí hơn có thể theo quan điểm vừa đồng ý với quan điểm 1, vừa đồng ý với quan điểm 2 nhé ==> tức là equally important, như vậy sẽ chia thân bài như sau:
      • Body 1: nêu 2 lí do vì sao we should spend amount of time and money on the protection of wild animals
      • Body 2: nêu 2 lí do vì sao human populations cũng cần đầu tư time & money 
     • Sau đó kết luận là cả wild animals & human populations đều quan trọng để đầu từ time & money 

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

     >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

     >> IELTS Intensive Listening

     >> IELTS Intensive Reading

     >> IELTS Cấp tốc