MENTAL GYMNASTICS: Đề thi thật IELTS READING (Giải thích cấu trúc khó, Đáp án & Dịch) (Ngày thi 23/3/2024)

· Đề thi thật IELTS Reading

I. Kiến thức liên quan

II. MENTAL GYMNASTICS (Đề thi IELTS READING 30/06/2023)

MENTAL GYMNASTICS

A. THE working day has just started at the head office of Barclays Bank in London. Seventeen staff are helping themselves to a buffet breakfast as young psychologist Sebastian Bailey enters the room to begin the morning’s framing session. But this is no ordinary training session. He’s not here to sharpen their finance or management skills. He’s here to exercise their brains.

 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
  • sharpen (v) trau dồi 
 • IELTS TUTOR dịch: Ngày làm việc vừa bắt đầu tại trụ sở chính của Ngân hàng Barclays ở London. Mười bảy nhân viên đang tự phục vụ bữa sáng tự chọn khi nhà tâm lý học trẻ Sebastian Bailey bước vào phòng để bắt đầu buổi tập buổi sáng. Nhưng đây không phải là buổi tập bình thường. Anh ấy không ở đây để mài giũa kỹ năng tài chính hoặc quản lý của họ. Anh ấy ở đây để rèn luyện trí não của họ.

B. Today’s workout, organised by a company called the Mind Gym in London, is entitled “having presence”. What follows is an intense 90-minute session in which this rather abstract concept is gradually broken down into a concrete set of feelings, mental tricks and behaviours. At one point the bankers are instructed to shut then eyes and visualise themselves filling the room and then the building. They finish up by walking around the room acting out various levels of presence, from low-key to over the top. >> IELTS TUTOR lưu ý: Phân tích"Cyclists and car drivers today share the same road, and this can cause some problems. What are the problems? What can be done to reduce these problems?"(kèm bài được sửa của HS đạt 6.0 đi thi thật ngày 13/6/2020)

 • IELTS TUTOR dịch: Buổi tập luyện hôm nay, được tổ chức bởi một công ty tên là Mind Gym ở London, có tựa đề “có sự hiện diện”. Tiếp theo là một buổi học căng thẳng kéo dài 90 phút, trong đó khái niệm khá trừu tượng này dần dần được chia nhỏ thành một tập hợp cụ thể các cảm xúc, thủ thuật tinh thần và hành vi. Tại một thời điểm, các nhân viên ngân hàng được hướng dẫn nhắm mắt lại và hình dung mình đang lấp đầy căn phòng và sau đó là tòa nhà. Họ kết thúc bằng cách đi quanh phòng, thể hiện nhiều cấp độ hiện diện khác nhau, từ nhẹ nhàng đến cao siêu.

C. It’s easy to poke fun. Yet similar mental workouts are happening in corporate seminar rooms around the globe. The Mind Gym alone offers some 70 different sessions, including ones on mental stamina, creativity for logical thinkers and “zoom learning”. Other outfits draw more directly on the exercise analogy, offering “neurobics” courses with names like “brain sets” and “cerebral fitness”. Then there are books with titles like Pumping Ions, full of brainteasers that claim to “flex your mind”, and software packages offering memory and spatial- awareness games.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • The Mind Gym alone offers some 70 different sessions, including ones on mental stamina, creativity for logical thinkers and “zoom learning”.  chỗ including ở đây có rút gọn mệnh đề quan hệ mà trong các khoá học IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR hay nhắc học viên
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  The Mind Gym by itself offers around 70 different activities. These include sessions focused on improving mental strength, enhancing creativity for people who think logically, and learning how to effectively use online tools like Zoom for learning purposes.
 • IELTS TUTOR dịch: Thật dễ dàng để chọc cười. Tuy nhiên, các bài tập trí óc tương tự đang diễn ra trong các phòng hội thảo của công ty trên toàn cầu. Chỉ riêng Mind Gym đã cung cấp khoảng 70 buổi học khác nhau, bao gồm cả những buổi tập về sức chịu đựng tinh thần, sự sáng tạo dành cho những người có tư duy logic và “học tập phóng to”. Các tổ chức khác dựa trực tiếp hơn vào sự tương tự của bài tập, cung cấp các khóa học về “thần kinh” với những cái tên như “bộ não” và “thể dục não”. Sau đó, có những cuốn sách có tựa đề như Pumping Ions, chứa đầy những câu đố đòi hỏi phải “linh hoạt tâm trí của bạn” và các gói phần mềm cung cấp các trò chơi về trí nhớ và nhận thức về không gian.

D. But whatever the style, the companies’ sales pitch is invariably the same— follow our routines to shape and sculpt your brain or mind, just as you might tone and train your body. And, of course, they nearly all claim that their mental workouts draw on serious scientific research and thinking into how the brain works.

 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Nhưng dù theo phong cách nào, chiêu trò bán hàng của các công ty luôn giống nhau—hãy làm theo các thói quen của chúng tôi để định hình và điêu khắc bộ não hoặc tâm trí của bạn, giống như cách bạn có thể rèn luyện cơ thể của mình. Và tất nhiên, gần như tất cả họ đều khẳng định rằng các bài tập trí óc của họ dựa trên nghiên cứu khoa học nghiêm túc và suy nghĩ về cách thức hoạt động của bộ não.

E. One outfit, Brainergy of Cambridge, Massachusetts (motto: “Because your grey matter matters”) puts it like this: “Studies have shown that mental exercise can cause changes in brain anatomy and brain chemistry which promote increased mental efficiency and clarity. The neuroscience is cutting-edge.” And on its website, Mind Gym trades on a quote from Susan Greenfield, one of Britain’s best known neuroscientists: “It’s a bit like going to the gym, if you exercise your brain it will grow.”

 • IELTS TUTOR dịch: Một tổ chức, Brainergy ở Cambridge, Massachusetts (phương châm: “Bởi vì chất xám của bạn quan trọng”) viết như thế này: “Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập thể dục tinh thần có thể gây ra những thay đổi trong giải phẫu não và hóa học não giúp tăng cường hiệu quả và sự minh mẫn của tinh thần. Khoa học thần kinh rất tiên tiến.” Và trên trang web của mình, Mind Gym đã sử dụng câu nói của Susan Greenfield, một trong những nhà thần kinh học nổi tiếng nhất nước Anh: “Nó giống như việc đi đến phòng tập thể dục, nếu bạn rèn luyện trí não thì nó sẽ phát triển”.

F. Indeed, die Mind Gym originally planned to hold its sessions in a local health club, until its founders realised where the real money was to be made. Modem companies need flexible, bright thinkers and will seize on anything that claims to create them, especially if it looks like a quick fix backed by science. But are neurobic workouts really backed by science? And do we need them? >> IELTS TUTOR lưu ý: Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8 [Audio+Transcript]

 • IELTS TUTOR dịch: Thật vậy, Mind Gym ban đầu dự định tổ chức các buổi tập tại một câu lạc bộ sức khỏe địa phương, cho đến khi những người sáng lập nhận ra rằng tiền thật phải được kiếm ở đâu. Các công ty hiện đại cần những người có tư duy linh hoạt, sáng suốt và sẽ nắm bắt bất cứ điều gì được cho là đã tạo ra chúng, đặc biệt nếu nó giống như một giải pháp nhanh chóng được hỗ trợ bởi khoa học. Nhưng các bài tập thần kinh có thực sự được khoa học ủng hộ không? Và chúng ta có cần chúng không?

G. Nor is there anything remotely high-tech about what Lawrence Katz, co- author of Keep Your Brain Alive, recommends. Katz, a neurobiologist at Duke University Medical School in North Carolina, argues that just as many of US fail to get enough physical exercise, so we also lack sufficient mental stimulation to keep our brain in trim. Sine we are busy with jobs, family and housework. But most of this activity is repetitive routine. And any leisure time is spent slumped in front of the TV.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • Nor is there anything remotely high-tech about what Lawrence Katz, co- author of Keep Your Brain Alive, recommends. chỗ Nor có đảo ngữ >>  Cách dùng từ "NOR" trong tiếng anh
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  Lawrence Katz, who helped write Keep Your Brain Alive, doesn't suggest anything fancy or high-tech.


 • IELTS TUTOR dịch: Cũng không có bất cứ điều gì công nghệ cao về những gì Lawrence Katz, đồng tác giả của Keep Your Brain Alive, khuyến nghị. Katz, một nhà sinh học thần kinh tại Trường Y Đại học Duke ở Bắc Carolina, lập luận rằng cũng giống như nhiều người trong chúng ta không tập thể dục đầy đủ, chúng ta cũng thiếu sự kích thích tinh thần đủ để giữ cho bộ não của mình luôn trong tình trạng tốt. Chắc chắn chúng ta đều bận rộn với công việc, gia đình và việc nhà. Nhưng hầu hết hoạt động này là một thói quen lặp đi lặp lại. Và bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào cũng được dành cho việc xem TV.

H. So, read a book upside down. Write or brush your teeth with your wrong hand. Feel your way around the room with your eyes shut. Sniff vanilla essence while listening intently to orchestral music. Anything, says Katz, to break your normal mental routine. It will help invigorate your brain, encouraging its cells to make new connections and pump out neuroteophins, substances that feed and sustain brain circuits.

 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Vì vậy, hãy đọc sách lộn ngược. Viết hoặc đánh răng bằng tay sai. Nhắm mắt cảm nhận đường đi quanh phòng. Hãy ngửi tinh chất vani trong khi chăm chú lắng nghe bản nhạc hòa tấu. Katz nói, bất cứ điều gì có thể phá vỡ thói quen tinh thần bình thường của bạn. Nó sẽ giúp tiếp thêm sinh lực cho bộ não của bạn, khuyến khích các tế bào của nó tạo ra các kết nối mới và bơm ra các chất dinh dưỡng thần kinh, các chất nuôi dưỡng và duy trì các mạch não.

I. Well, up to a point it will. “What I’m really talking about is brain maintenance rather than bulking up your IQ,” Katz adds. Neurobics, in other words, is about letting your brain fulfill its potential. It cannot create super-brains. Can it achieve even that much, though? Certainly the brain is an organ that can adapt to the demands placed on it. Tests on animal brain tissue, for example, have repeatedly shown that electrically stimulating the synapses that connect nerve cells thought to be crucial to learning and reasoning, makes them stronger and more responsive. Brain scans suggest we use a lot more of our grey matter when carrying out new or strange tasks than when we’re doing well-rehearsed ones. Rats raised in bright cages with toys sprout more neural connections than rats raised in bare cages— suggesting perhaps that novelty and variety could be crucial to a developing brain. Katz, And neurologists have proved time and again that people who lose brain cells suddenly during a stroke often sprout new connections to compensate for the loss—especially if they undergo extensive therapy to overcome any paralysis. >> IELTS TUTOR lưu ý: PHÂN TÍCH ĐỀ THI TASK 1 VIẾT THƯ NGÀY 05/7/2020"you are going to take a holiday and your friend agrees to stay at your house. Write a letter to him for"IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa HS đạt 6.0 đi thi thật)

 • IELTS TUTOR dịch: Vâng, đến một mức độ nó sẽ. Katz cho biết thêm: “Điều tôi thực sự đang nói đến là việc duy trì trí não thay vì tăng cường chỉ số IQ của bạn”. Nói cách khác, Neurobics là để cho bộ não của bạn phát huy hết tiềm năng của nó. Nó không thể tạo ra những bộ não siêu phàm. Tuy nhiên, nó có thể đạt được nhiều như vậy không? Chắc chắn, bộ não là một cơ quan có thể thích ứng với những yêu cầu đặt ra cho nó. Ví dụ, các thử nghiệm trên mô não động vật đã nhiều lần chỉ ra rằng việc kích thích điện vào các khớp thần kinh kết nối các tế bào thần kinh được cho là rất quan trọng đối với việc học tập và lý luận, khiến chúng mạnh mẽ hơn và phản ứng nhanh hơn. Quét não cho thấy chúng ta sử dụng nhiều chất xám hơn khi thực hiện các nhiệm vụ mới hoặc lạ so với khi chúng ta thực hiện những nhiệm vụ đã được luyện tập kỹ lưỡng. Những con chuột được nuôi trong những chiếc lồng sáng sủa với đồ chơi sẽ phát triển nhiều kết nối thần kinh hơn những con chuột được nuôi trong những chiếc lồng trần - cho thấy có lẽ sự mới lạ và đa dạng có thể rất quan trọng đối với một bộ não đang phát triển. Katz và các nhà thần kinh học đã nhiều lần chứng minh rằng những người bị mất tế bào não đột ngột trong một cơn đột quỵ thường hình thành các kết nối mới để bù đắp cho sự mất mát, đặc biệt nếu họ trải qua liệu pháp điều trị tích cực để vượt qua tình trạng tê liệt.

J. Guy Claxton, an educational psychologist at the University of Bristol, dismisses most of the neurological approaches as “neuro-babble”. Nevertheless, there are specific mental skills we can learn, he contends. Desirable attributes such as creativity, mental flexibility, and even motivation, are not the fixed faculties that most of US think. They are thought habits that can be learned. The problem, says Claxton, is that most of US never get proper training in these skills. We develop our own private set of mental strategies for tackling tasks and never learn anything explicitly. Worse still, because any learned skill— even driving a car or brushing our teeth-quickly sinks out of consciousness, we can no longer see the very thought habits we’re relying upon. Our mental tools become invisible to US.

 • IELTS TUTOR dịch: Guy Claxton, một nhà tâm lý học giáo dục tại Đại học Bristol, bác bỏ hầu hết các phương pháp tiếp cận thần kinh là “lảm nhảm về thần kinh”. Tuy nhiên, ông cho rằng có những kỹ năng tinh thần cụ thể mà chúng ta có thể học được. Những đặc tính đáng mơ ước như tính sáng tạo, sự linh hoạt về tinh thần và thậm chí cả động lực không phải là những khả năng cố định mà hầu hết chúng ta nghĩ. Đó là những thói quen suy nghĩ có thể học được. Claxton nói, vấn đề là hầu hết chúng ta không bao giờ được đào tạo bài bản về những kỹ năng này. Chúng ta phát triển các chiến lược tinh thần riêng của mình để giải quyết các nhiệm vụ và không bao giờ học được điều gì một cách rõ ràng. Tệ hơn nữa, bởi vì bất kỳ kỹ năng nào đã học được - thậm chí là lái xe hay đánh răng - đều nhanh chóng mất đi ý thức, chúng ta không còn có thể nhìn thấy chính những thói quen suy nghĩ mà chúng ta đang dựa vào. Công cụ tinh thần của chúng ta trở nên vô hình đối với chúng ta.

K. Claxton is the academic adviser to the Mind Gym. So not surprisingly, the company espouses his solution-that we must return our thought patterns to a conscious level, becoming aware of the details of how we usually think. Only then can we start to practise better thought patterns, until eventually these become our new habits. Switching metaphors, picture not gym classes, but tennis or football coaching.

 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Claxton là cố vấn học tập của Mind Gym. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi công ty tán thành giải pháp của anh ấy - đó là chúng ta phải đưa các kiểu suy nghĩ của mình trở lại mức độ ý thức, nhận thức được các chi tiết về cách chúng ta thường suy nghĩ. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể bắt đầu thực hành những kiểu suy nghĩ tốt hơn cho đến khi cuối cùng chúng trở thành thói quen mới của chúng ta. Chuyển đổi ẩn dụ, hình ảnh không phải là lớp thể dục mà là huấn luyện quần vợt hoặc bóng đá.

L. In practice, the training can seem quite mundane. For example, in one of the eight different creativity workouts offered by the Mind Gym—entitled “creativity for logical thinkers” one of the mental strategies taught is to make a sensible suggestion, then immediately pose its opposite. So, asked to spend five minutes inventing a new pizza, a group soon comes up with no topping, sweet topping, cold topping, price based on time of day, flat-rate prices and so on.

 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
  • mundane (a) đơn địu
 • IELTS TUTOR dịch: Trong thực tế, việc đào tạo có vẻ khá nhàm chán. Ví dụ, trong một trong tám bài tập sáng tạo khác nhau do Mind Gym cung cấp có tựa đề “sự sáng tạo dành cho những người có tư duy logic”, một trong những chiến lược tinh thần được dạy là đưa ra một gợi ý hợp lý, sau đó ngay lập tức đưa ra điều ngược lại. Vì vậy, được yêu cầu dành năm phút để phát minh ra một chiếc bánh pizza mới, một nhóm sẽ sớm nghĩ ra loại không có topping, topping ngọt, topping lạnh, giá dựa trên thời gian trong ngày, giá cố định, v.v.

M. Bailey agrees that the trick is simple. But it is surprising how few such tricks people have to call upon when they are suddenly asked to be creative: “They tend to just label themselves as uncreative, not realising that there are techniques that every creative person employs.” Bailey says the aim is to introduce people to half a dozen or so such strategies in a session so that what at first seems like a dauntingly abstract mental task becomes a set of concrete, learnable behaviours. He admits this is not a short cut to genius. Neurologically, some people do start with quicker circuits or greater handling capacity. However, with the right kind of training he thinks we can dramatically increase how efficiently we use it. >> IELTS TUTOR lưu ý: PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) Some students work while studying. Discuss the advantages and disadvantages of this trend and give your opinion?NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi)

 • IELTS TUTOR dịch: Bailey đồng ý rằng thủ thuật này rất đơn giản. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là người ta lại ít sử dụng những thủ thuật như vậy khi đột nhiên được yêu cầu sáng tạo: “Họ có xu hướng tự coi mình là người không sáng tạo mà không nhận ra rằng có những kỹ thuật mà mọi người sáng tạo đều sử dụng”. Bailey cho biết mục đích là giới thiệu cho mọi người khoảng nửa tá chiến lược như vậy trong một buổi học để những gì ban đầu có vẻ giống như một nhiệm vụ tinh thần trừu tượng khó khăn trở thành một tập hợp các hành vi cụ thể, có thể học được. Ông thừa nhận đây không phải là con đường tắt dẫn tới thiên tài. Về mặt thần kinh, một số người bắt đầu với mạch nhanh hơn hoặc khả năng xử lý cao hơn. Tuy nhiên, với hình thức đào tạo phù hợp, anh ấy cho rằng chúng ta có thể tăng cường đáng kể mức độ hiệu quả sử dụng nó.

N. It is hard to prove that the training itself is effective. How do you measure a change in an employee’s creativity levels, or memory skills? But staff certainly report feeling that such classes have opened their eyes. So, neurological boosting or psychological training? At the moment you can pay your money and take your choice. Claxton for one believes there is no reason why schools and universities shouldn’t spend more time teaching basic thinking skills, rather than trying to stuff heads with facts and hoping that effective thought habits are somehow absorbed by osmosis.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • Claxton for one believes there is no reason why schools and universities shouldn’t spend more time teaching basic thinking skills, rather than trying to stuff heads with facts and hoping that effective thought habits are somehow absorbed by osmosis. trong đó rather than có nghĩa là hơn là >> Cách dùng & Phân biệt RATHER THAN - INSTEAD OF tiếng anh
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  Claxton thinks schools and universities should focus more on teaching fundamental thinking skills instead of just filling students' heads with facts and hoping they'll learn how to think effectively on their own.

 • IELTS TUTOR dịch: Thật khó để chứng minh rằng bản thân việc đào tạo có hiệu quả. Làm thế nào để bạn đo lường sự thay đổi về mức độ sáng tạo hoặc kỹ năng ghi nhớ của nhân viên? Nhưng các nhân viên chắc chắn cho biết họ cảm thấy rằng những lớp học như vậy đã mở rộng tầm mắt của họ. Vậy, tăng cường thần kinh hay rèn luyện tâm lý? Hiện tại bạn có thể trả tiền và đưa ra lựa chọn của mình. Claxton tin rằng không có lý do gì các trường học và đại học không nên dành nhiều thời gian hơn để dạy các kỹ năng tư duy cơ bản, thay vì cố gắng nhồi nhét vào đầu những sự thật và hy vọng rằng thói quen suy nghĩ hiệu quả bằng cách nào đó sẽ được thẩm thấu hấp thụ.

QUESTIONS

Questions 1-5

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1 In boxes 1-5 on your answer sheet, write

YES if the statement is true
NO if the statement is false
NOT GIVEN if the information is not given in the passage

1. Mind Gym coach instructed employees to imagine that they are the building.

2. Mind Gym uses the similar marketing theory that is used all round

3. Susan Greenfield is the founder of Mind Gym.

4. All business and industries are using Mind Gym’s session globally.

5. According to Mind Gym, extensive scientific background supports their mental training sessions.

Questions 6-13

Use the information in the passage to match the people (listed A-D) with opinions or deeds below. Write the appropriate letters A-D in boxes 6-13 on your answer sheet.

A. Guy Claxton

B. Sebastian Bailey

C. Susan Greenfield

D. Lawrence Katz

NB: You may use any letter more than once

6. inspiration to keep our brain fit. We do not have enough

7. The more you exercise your brain like exercise in the gym, the more brain will grow.

8. Exercise can keep your brain health instead of improving someone’s IQ.

9. It is valuable for schools to teach students about creative skills besides basic known knowledge.

10. We can develop new neuron connections when we lose old connections via certain treatment.

11. People usually mark themselves as not creative before figuring out there are approaches for each person.

12. An instructor in Mind Gym who guided the employees to exercise.

13. Majority of people don’t have appropriate skills-training for brain.

Đáp án:

1 NO

2 YES

3 NO

4 NO

5 NOT GIVEN

6 D

7 C

8 D

9 A

10 D

11 B

12 B

13 A

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Reading
Lý do chọn IELTS TUTOR