Speaking 1/23 Part 2

· Speaking

I. Hiểu về sự liên quan giữa Part 2-3

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

II. Cách chuẩn bị Part 3 (dựa vào từ vựng Part 1)

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

III. ÔN TẬP

1. Dạng Describe a person

IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe a person:

 1. Describe a person who likes to dress fashionably >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a person who likes to dress fashionably " IELTS SPEAKING
 2. Describe a person you know who loves to grow plants (eg vegetables, fruits, flowers etc.)>> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a person you know who loves to grow plants (eg vegetables, fruits, flowers etc.)" IELTS SPEAKING
 3. Describe a friend from your childhood >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a friend from your childhood" IELTS SPEAKING
 4. Describe a person who inspired you to do something interesting >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a person who inspired you to do something interesting" IELTS SPEAKING
 5. Describe a person you have met who you want to work/study with >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a person you have met who you want to work/study with" IELTS SPEAKING
 6. Describe a person you met at a party who you enjoyed talking with >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a person you met at a party who you enjoyed talking with" IELTS SPEAKING
 7. Describe a character in a film or TV show >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a character in a film or TV show" IELTS SPEAKING
 8. Describe an interesting old person you met >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe an interesting old person you met" IELTS SPEAKING
 9. Describe a person you from know who is from a different cultures backgrounds >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a person you from know who is from a different cultures backgrounds" IELTS SPEAKING

Đọc kĩ cách làm dạng Describe a person mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong tất cả các đề của dạng Describe a person thì có thể chia nhỏ thành các nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở đây để dễ dàng hơn trong việc ôn tập và nhóm đề nhé
 • Sở dĩ vì sao lại nhóm đề lại là vì chỉ cần chuẩn bị 1 topic trong 1 nhóm đề thì gần như khi gặp các topic tương tự trong nhóm đó cũng sẽ nắm sơ lược cách làm 

1.1. Mô tả diễn viên nước ngoài ăn mặc đẹp

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Describe a person who likes to dress fashionably
  • Describe a character in a film or TV show
  • Describe a person you know who is from a different culture 

  1.2. Mô tả một người già mà mình gặp ở bữa tiệc, người này thích trồng cây và từ đó mình cũng thích trồng cây

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Describe a person who inspired you to do something interesting
  • Describe a person you met at a party who you enjoyed talking with
  • Describe a person you know who loves to grow plants (eg vegetables, fruits, flowers etc.)
  • Describe an interesting old person you met

  1.3. Mô tả bạn ấu thơ mình thích học chung

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Describe a friend from your childhood
  • Describe a person you have met who you want to work/study with

  2. Dạng describe a place

  IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe a place:

  1. Describe a city you would recommend as a nice place to live (not your hometown) >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a city you would recommend as a nice place to live (not your hometown)" IELTS SPEAKING

  2. Describe the home of someone you know well and that you often visit >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe the home of someone you know well and that you often visit" IELTS SPEAKING

  3. Describe a popular place for sports (e.g. a stadium) that you’ve been to >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a popular place for sports (e.g. a stadium) that you’ve been to" IELTS SPEAKING

  4. Describe a place in your country that you would like to recommend to visitors/travelers >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a place in your country that you would like to recommend to visitors/travelers" IELTS SPEAKING

  5. Describe a place you would like to visit for a short time >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a place you would like to visit for a short time" IELTS SPEAKING

  6. Describe an unusual meal you had >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe an unusual meal you had" IELTS SPEAKING

  7. Describe your favorite place in your house where you can relax >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe your favorite place in your house where you can relax" IELTS SPEAKING

  8. Describe a place you visited that has been affected by air pollution (or not clean) >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a place you visited that has been affected by air pollution (or not clean)" IELTS SPEAKING

  9. Describe a noisy place you have been to >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a noisy place you have been to" IELTS SPEAKING

  Đọc kĩ cách làm dạng Describe a place mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trong các đề của dạng Describe an place có thể chia nhỏ thành các nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

  2.1. Mô tả nơi mà nổi tiếng về du lịch

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Describe a city you would recommend as a nice place to live (not your hometown)
  • Describe a place in your country that you would like to recommend to visitors/travelers
  • Describe a place you would like to visit for a short time 

  2.2. Mô tả nơi mà ô nhiễm không khí & tiếng ồn

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Describe a place you visited that has been affected by air pollution (or not clean) 
  • Describe a noisy place you have been to 
  • Describe a time when you saw a lot of plastic waste (e.g. in a park, on the beach etc.)

  2.3. Mô tả nhà của người thân

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Describe the home of someone you know well and that you often visit

  2.4. Mô tả phòng mà mình thích

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Describe your favorite place in your house where you can relax

  2.5. Mô tả sân vận động

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Describe a popular place for sports (e.g. a stadium) that you’ve been to
  • Describe a new development in the area where you live (e.g shopping mall, park,...)

  2.6. Mô tả bữa ăn

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Describe an unusual meal you had 

  3. Dạng describe an event

  IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe an event:

  1. Describe a time you used your cellphone to do something important >> Câu hỏi & từ vựng topic"Describe a time you used your cellphone to do something important"IELTS SPEAKING PART 2-3

  2. Describe a time when someone asked for your opinion >> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a time when someone asked you for your opinion" IELTS SPEAKING

  3. Describe an outdoor activity you did in a new place recently >> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe an outdoor a...

  4. Describe a disagreement you had with someone >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a disagreement you had with someone" IELTS SPEAKING

  5. Describe something you had to share with others >> Câu hỏi PART 1-2-3 & Từ vựng topic "sharing""Describe a time when you shared something with others"IELTS SPEAKING

  6. Describe a problem you had while shopping online or in a store >>Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a problem you had while shopping online or in a store" IELTS SPEAKING

  7. Describe a time when you needed to search for information >> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a time when you searched/looked for information from the internet" IELTS SPEAKING

  8. Describe a time when you forgot/missed an appointment >> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a time when you forgot an appointment" IELTS SPEAKING

  9. Describe a time you made a decision to wait for something >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a time you made a decision to wait for something" IELTS SPEAKING

  10. Describe a time when you saw a lot of plastic waste (e.g. in a park, on the beach etc.) >> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "PLASTIC WASTE" IELTS SPEAKING

  11. Describe a time when you received money as a gift >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a time you get money as a gift" IELTS SPEAKING

  12. Describe a time when you overcame difficulties in doing something and succeeded >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a time when you overcame difficulties in doing something and succeeded" IELTS SPEAKING

  13. Describe a routine you have in your life that you enjoy >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a routine you have in your life that you enjoy" IELTS SPEAKING

  14. Describe a time you make a complaint about >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a time you make a complaint about" IELTS SPEAKING

  15. Describe a festival or national holiday in your country >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a festival or national holiday in your country" IELTS SPEAKING

  16. Describe a historical period you would like to know more >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a historical period you would like to know more" IELTS SPEAKING

  17. Describe something that you did with one or more people >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe something that you did with one or more people" IELTS SPEAKING

  18. Describe the first day you went to school that you remember >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe the first day you went to school that you remember" IELTS SPEAKING

  19. Describe a time when you missed or were late for a meeting >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a time when you missed or were late for a meeting" IELTS SPEAKING

  20. Describe a time when you taught a friend/relative something >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a time when you taught a friend/relative something" IELTS SPEAKING

  21. Describe a piece of good news that you heard about someone you are familiar with >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a piece of good news that you heard about someone you are familiar with" IELTS SPEAKING

  22. Describe a time someone give you a gift that you really want >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a time someone give you a gift that you really want" IELTS SPEAKING

  23. Describe something you did that made you feel proud >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe something you did that made you feel proud" IELTS SPEAKING

  24. Describe a new development in the area where you live (e.g shopping mall, park,...) >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a new development in the area where you live (e.g shopping mall, park,...)" IELTS SPEAKING

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trong các đề của dạng Describe an event có thể chia nhỏ thành các nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

  3.1. Mô tả một lần dùng điện thoại search thông tin gì đó quan trọng

  IELTS TUTOR lưu ý:

   • Describe a time you used your cellphone to do something important 
   • Describe a time when you needed to search for information

   3.2. Mô tả một lần dạy người quen học sau đó nhận tin người này đạt điểm cao trong môn mình dạy

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Describe a time when someone asked for your opinion
   • Describe a time when you taught a friend/relative something
   • Describe a piece of good news that you heard about someone you are familiar with

   3.3. Mô tả hoạt động tập thể dục thể thao

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Describe an outdoor activity you did in a new place recently 
   • Describe a routine you have in your life that you enjoy
   • Describe a sport you enjoyed when you were young

   3.4. Mô tả một lần mua đồ online không tốt về dịch vụ phải phàn nàn

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Describe a disagreement you had with someone
   • Describe a problem you had while shopping online or in a store
   • Describe a time you make a complaint about 

   3.5. Mô tả hoạt động mình làm với người khác

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Describe something you had to share with others 
   • Describe something that you did with one or more people

   3.6. Mô tả một lần trễ họp

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Describe a time when you missed or were late for a meeting

   3.7. Mô tả một lần mình phải chờ đợi để thành công mà cái này làm mình tự hào

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Describe a time you made a decision to wait for something
   • Describe a time when you overcame difficulties in doing something and succeeded
   • Describe something you did that made you feel proud 

   3.8. Mô tả một món quà

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Describe a time when you received money as a gift
   • Describe a time someone give you a gift that you really want 

   3.9. Mô tả lễ hội

   • Describe a festival or national holiday in your country

   3.10. Mô tả giai đoạn lịch sử

   • Describe a historical period you would like to know more

   3.11. Mô tả ngày đầu tiên đi học

   • Describe the first day you went to school that you remember

   4. Dạng describe an object

   IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe an object:

   1. Describe a photo you took that you are proud of >> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a photo that you are proud of" IELTS SPEAKING

   2. Describe an advertisement you don't like >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe an advertisement you don't like" IELTS SPEAKING

   3. Describe an object that you think is beautiful >> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe an object that you think is beautiful IELTS SPEAKING

   4. Describe an impressive English lesson you had and enjoyed >>Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe an impressive English lesson you had and enjoyed" IELTS SPEAKING

   5. Describe a movie you watched recently and would like to watch again >>Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a movie you would like to watch again" IELTS SPEAKING

   6. Describe a story or novel you have read that you found interesting >>Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a story or novel you have read that you found interesting" IELTS SPEAKING

   7. Describe an important thing you learned (not at school or college) >>Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe an important thing you learned (not at school or college)" IELTS SPEAKING

   8. Describe a programme that you enjoyed very much (e.g. on TV or the internet) >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a programme that you enjoyed very much" IELTS SPEAKING

   9. Describe a website you often visit >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a website you often visit" IELTS SPEAKING

   10. Describe a piece of technology that you feel difficult to use >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a piece of technology that you feel difficult to use" IELTS SPEAKING

   11. Describe a sport you enjoyed when you were young >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a sport you enjoyed when you were young" IELTS SPEAKING

    

   IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH LÀM DẠNG "DESCRIBE AN OBJECT

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Trong các đề của dạng Describe an event có thể chia nhỏ thành các nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

   4.1. Mô tả chương trình học tiếng anh

   IELTS TUTOR lưu ý:

    • Describe a program you like to watch
    • Describe an impressive English lesson you had and enjoyed
    • Describe an important thing you learned (not at school or college)
    • Describe a programme that you enjoyed very much (e.g. on TV or the internet) 

    4.2. Mô tả bức ảnh mình chụp & theo mình nghĩ là đẹp

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • Describe a photo you took that you are proud of
    • Describe an object that you think is beautiful

    4.3. Mô tả phim/câu chuyện

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • Describe a movie you watched recently and would like to watch again
    • Describe a story or novel you have read that you found interesting

    4.4. Mô tả quảng cáo không thích

    • Describe an advertisement you don't like

    4.5. Mô tả website

    • Describe a website you often visit

    4.6. Mô tả công nghệ mà khó dùng

    • Describe a piece of technology that you feel difficult to use

    IV. BÀI TẬP

     1. Các topic cần brainstorm

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Bài tập làm ở word & nộp, không record audio

     Các bạn học sinh của lớp IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR sẽ soạn TAKE NOTE câu hỏi cuối của những topic sau & List 3 từ vựng (mỗi từ cho 1 ví dụ) nghĩ sẽ dùng trong khi đi thi ở các topic sau nộp giáo viên nhé. Các topic sẽ take note & list 3 từ vựng bao gồm các đề sau:

     1. Describe a character in a film or TV show>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain whether you like this character
     2. Describe a person you met at a party who you enjoyed talking with >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you enjoyed talking with him/her
     3. Describe a person you know who loves to grow plants (eg vegetables, fruits, flowers etc.)>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Why does he/she grow plants?
     4. Describe a place you would like to visit for a short time >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you would like to visit for a short time
     5. Describe a place you visited that has been affected by air pollution (or not clean) >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how this place was affected
     6. Describe your favorite place in your house where you can relax>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you feel relaxed at this place
     7. Describe a new development in the area where you live (e.g shopping mall, park,...)>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you feel about it
     8. Describe an unusual meal you had>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why it was unusual
     9. Describe a time you used your cellphone to do something important >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you felt when you use your mobile phone for something
     10. Describe a piece of good news that you heard about someone you are familiar with>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you felt about it
     11. Describe a time when someone asked for your opinion>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why she/he needed your opinion
     12. Describe a routine you have in your life that you enjoy>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you feel about it
     13. Describe a problem you had while shopping online or in a store>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you felt about the experience.
     14. Describe something that you did with one or more people>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you did it with one or more people
     15. Describe a time when you missed or were late for a meeting>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And how you felt about it
     16. Describe something you did that made you feel proud >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you felt proud of it
     17. Describe a time someone give you a gift that you really want >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you felt about it
     18. Describe a festival or national holiday in your country>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Why it is celebrated?
     19. Describe a historical period you would like to know more>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: and say why you find it interesting
     20. Describe the first day you went to school that you remember>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you still remember the experience
     21. Describe an important thing you learned (not at school or college)>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: How you felt when you learnt it?
     22. Describe an object that you think is beautiful>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you find it particularly beautiful.
     23. Describe a story or novel you have read that you found interesting>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Explain how you felt about it?
     24. Describe an advertisement you don't like>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you don’t like it
     25. Describe a website you often visit>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you often visit it
     26. Describe a piece of technology that you feel difficult to use>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you feel about it

     2. Lưu ý

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Không take note cả 4 câu mà chỉ take note câu hỏi cuối cùng trong Cue Card (đọc lưu ý phía dưới để biết câu hỏi nào sẽ take note), vì 3 câu đầu nếu học kĩ những gì IELTS TUTOR đã hướng dẫn thì kiểu gì cũng trả lời được
     • Chỉ take note câu hỏi cuối cùng của những đề IELTS TUTOR list ở trên vì đọc kĩ hướng dẫn ở trên sẽ thấy những đề này là những đề gốc (tức là có thể dựa vào những đề này để đá qua các đề khác được, nhớ đọc lại kĩ hướng dẫn phía trên để hiểu thêm)
     • Khi take note câu số 4 của cue card 
      • Đối với câu why: take note 2 main idea, trong mỗi main idea có supporting idea & example (tuỳ đề), không take note 3 main idea 
      • Đối với câu how you felt (take note Theo đúng Firstly > Then > Finally không triển khai tuỳ hứng)
      • Đọc kĩ lại cách take note mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn để take note cho đúng (chỉ take note câu số 4 cuối cùng nhé)

     3. Mẫu

     Làm theo mẫu như sau:

     IELTS TUTOR lấy ví dụ:

     • Topic: Describe a piece of local news that people are interested in
      • List 3 từ:
       • Freedom of the press  = the right of newspapers, magazines, etc., to report news without being controlled by the government: Tự do báo chí
        • ví dụ: Recent laws have tended to restrict the freedom of the press. 
       • Freedom of speech = the legal right to express one's opinions freely: tự do ngôn luận
        • ví dụ: Freedom of speech is every American's birthright. 
       • Journalism(n)/ˈdʒɜː.nə.lɪ.zəm/: the work of collecting, writing, and publishing news stories and articles in newspapers and magazines or broadcasting them on the radio and television: ngành nhà báo
        • ví dụ: The ethics of journalism are much debated.
      • Brainstorm Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Explain why you think it is a good or bad article 
       • Main idea 1: Thanks to this article, readers can learn to be optimistic about whatever situation they face 
        • Supporting idea 1: Actually, a positive mindset is associated with better health and a lower chance of disease
        • Example 1: Since I read this news, I have tried to maintain positive attitudes about everything. Whenever I fail to do something, I will not blame myself but work harder to overcome such failure.
       • Main idea 2: I understand why some people greatly succeed in their lives, but others fail to achieve their goals 
        • Supporting idea 2: When running into problems, optimists try their best to work out solutions >> In contrast, pessimistic people tend to act negatively, which not only puts them under a lot of strain, but also has a bad impact on their performance and people around them
        • Example: Take myself as an example; I used to fail in my attempt to get high score in the IELTS test, but I was very optimistic about my ability, and I finally passed the exam with flying colours in the next three months 

     Tương tự làm như hướng dẫn trên cho các topic đã được IELTS TUTOR list ở trên và nộp cho giáo viên nhé.

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Làm bản word và nộp, không thu âm record lại

     Chỉ cần Download xuống và điền vào chỗ trống thôi nhé

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

     >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

     >> IELTS Intensive Listening

     >> IELTS Intensive Reading

     >> IELTS Intensive Speaking

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE