Speaking 3/21 Part 2

· Speaking

Bên cạnh phân tích đề ngày 22/8/2020 mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn nhé, kèm bài viết của bạn HS đã đạt 6.5 IELTS WRITING, IELTS TUTOR giới thiệu thêm Speaking 1/21 Part 2

Đọc thật kĩ hướng dẫn ở dưới đây của IELTS TUTOR nhé

I. Hiểu về sự liên quan giữa Part 2-3

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

II. Cách chuẩn bị Part 3 (dựa vào từ vựng Part 1)

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

III. ÔN TẬP

1. Dạng Describe a person

8 đề dạng Describe a person:

1. Describe a famous person / favourite singer or actor you are interested in

2. Describe an old person you admired

3. Describe a businessman you admire

4. Describe a person who solved a problem in a smart way

5. Describe a famous athlete you know

6. Describe a creative person whose work you admire

7. Describe a foreign person who you have heard or known that you think is interesting

8. Describe a person who impressed you most when you were in primary school

Đọc kĩ cách làm dạng Describe a person mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong tất cả 8 đề của dạng Describe a person thì có thể chia nhỏ thành 3 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở đây để dễ dàng hơn trong việc ôn tập và nhóm đề nhé
 • Sở dĩ vì sao lại nhóm đề lại là vì chỉ cần chuẩn bị 1 topic trong 1 nhóm đề thì gần như khi gặp các topic tương tự trong nhóm đó cũng sẽ nắm sơ lược cách làm 

1.1. Mô tả người nổi tiếng

1. Describe a famous person / favourite singer or actor you are interested in >> Câu hỏi part 1-2-3 & Từ vựng topic Stars / Famous people

5. Describe a famous athlete you know >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng Topic "athlete" IELTS SPEAKING

7. Describe a foreign person who you have heard or known that you think is interesting>>Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng Topic "foreign" IELTS SPEAKING

IELTS TUTOR lưu ý các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 SPEAKING của IELTS TUTOR đề này có làm rồi ôn lại nhé

1.2. Mô tả businessman (doanh nhân)

1.3. Mô tả người giải quyết vấn đề tốt

8. Describe a person who impressed you most when you were in primary school>>Câu hỏi & từ vựng topic primary school

4. Describe a person who solved a problem in a smart way>>Câu hỏi PART 2-3 & từ vựng topic "smart" IELTS SPEAKING

IELTS TUTOR lưu ý các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 SPEAKING của IELTS TUTOR đề này có làm rồi ôn lại nhé (đề have an interesting idea)

2. Dạng describe a place

5 đề dạng Describe an object:

1. Describe a town or city where you would like to live in the future

2. Describe a quiet place you like to spend your time in

3. Describe a tall building in your city you like or dislike

4. Describe a place you visited on vacation

5. Describe a cafe you like to visit

Đọc kĩ cách làm dạng Describe a place mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong 5 đề của dạng Describe an event có thể chia nhỏ thành 2 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

2.1. Nhóm 1: mô tả thành phố / thị trấn yêu thích

1. Describe a town or city where you would like to live in the future>> Câu hỏi PART 1-2-3 & Từ vựng topic "city"

4. Describe a place you visited on vacation >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng Topic "vacation" IELTS SPEAKING

2.2. Nhóm 2: mô tả nơi yên tĩnh yêu thích

2. Describe a quiet place you like to spend your time in>> Câu hỏi PART 1-2-3 & Từ vựng topic "quiet places

5. Describe a cafe you like to visit>>Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng Topic "cafe/coffee/tea" IELTS SPEAKING

3. Describe a tall building in your city you like or dislike>> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic Building

3. Dạng Describe an object

19 đề dạng Describe an object:

1. Describe a (jigsaw, crossword, etc) puzzle you have played
2. Describe a law on environmental protection
3. Describe a natural talent (sport, music, etc) you want to improve
4. Describe an article on health you read on a magazine or the Internet
5. Describe a leisure activity near/on the sea that you want to try
6. Describe a movie that you like
7. Describe an art or craft activity (e.g. painting, woodwork, etc.) that you had (at
school)
8. Describe a company where you live that employs a lot of people
9. Describe a piece of equipment that is important in your home
10. Describe an activity that you do after school/work
11. Describe a difficult thing you did
12. Describe a difficult decision that you once made
13. Describe a skill that was difficult for you to learn
14. Describe an item on which you spent more than expected
15. Describe an exciting book that you enjoy reading
16. Describe an activity you usually do that wastes your time
17. Describe a habit your friend has and you want to develop
18. Describe a good service you received
19. Describe a bicycle/motorcycle/car trip you would like to go

Đọc kĩ cách làm dạng Describe an object mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong 19 đề của dạng Describe an object có thể chia nhỏ thành 10 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

3.1. Mô tả game toán tốn thời gian thường chơi

1. Describe a (jigsaw, crossword, etc) puzzle you have played >> Câu hỏi part 1-2-3 & Từ vựng Topic Relax / Take a break / rest

16. Describe an activity you usually do that wastes your time>>Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng Topic "waste time" IELTS SPEAKING

3.2. Mô tả hoạt động nghệ thuật ở trường

7. Describe an art or craft activity (e.g. painting, woodwork, etc.) that you had (at school)>> Câu hỏi part 1-2-3 & từ vựng topic art

3.3. Mô tả bộ luật môi trường

2. Describe a law on environmental protection>> Câu hỏi PART 1-2-3 & Từ vựng topic "law"

3.4. Mô tả kĩ năng mà mình muốn học

3. Describe a natural talent (sport, music, etc) you want to improve>> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "natural talent"

10. Describe an activity that you do after school/work >> Câu hỏi part 1-2-3 & từ vựng topic art

11. Describe a difficult thing you did >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng Topic "difficult things" IELTS SPEAKING

13. Describe a skill that was difficult for you to learn>>Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng Topic "skill" IELTS SPEAKING

3.5. Mô tả thói quen đọc sách, hoặc đọc tạp chí về sức khoẻ

4. Describe an article on health you read on a magazine or the Internet>> Câu hỏi PART 1-2 & Từ vựng topic "Newspaper & Magazines"

15. Describe an exciting book that you enjoy reading>>Câu hỏi & từ vựng topic Book & Reading IELTS SPEAKING PART 1-2-3

17. Describe a habit your friend has and you want to develop>>Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng Topic "HABIT" IELTS SPEAKING

3.6. Mô tả hoạt động đi chơi ở biển

5. Describe a leisure activity near/on the sea that you want to try>> Đề này giống với đề describe an object mà các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đã làm nhớ mở lại nhé >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng Topic rivers, lakes, sea

19. Describe a bicycle/motorcycle/car trip you would like to go>>Câu hỏi & Từ vựng topic CAR TRIP SPEAKING PART 1-2-3

3.7. Mô tả movie

6. Describe a movie that you like>> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic FILM

3.8. Mô tả công ty yêu thích với dịch vụ tốt

8. Describe a company where you live that employs a lot of people>> Câu hỏi & Từ vựng topic "work" & "company"

18. Describe a good service you received>>Câu hỏi & từ vựng topic work IELTS SPEAKING

3.9. Mô tả vật dụng mình hay dùng (mua về dùng tốt hơn mong đợi)

9. Describe a piece of equipment that is important in your home>>Câu hỏi & từ vựng topic TECHNOLOGY trong IELTS SPEAKING

14. Describe an item on which you spent more than expected>>Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng Topic "spent more than expected" IELTS SPEAKING

3.10. Mô tả quyết định khó khăn

12. Describe a difficult decision that you once made >> Câu hỏi & Từ vựng topic DECISION 

Ở nhóm câu hỏi này, IELTS TUTOR khuyên mình có thể chọn 1 sự kiện mình khuyên ai đó Describe a time that you gave advice to someone như bài của các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR đã làm trong dạng Describe an event rồi nhé

4. Dạng describe an event

14 đề dạng Describe an event:

1. Describe an occasion when you were not allowed to use your mobile phone
2. Describe a piece of local news that people are interested in
3. Describe a time you saw something interesting on social media
4. Describe an occasion when many people were smiling
5. Describe a plan in your life (that is not related to work or study)
6. Describe an argument that two of your friends had
7. Describe a time when you helped a friend
8. Describe a time when you shared something with others (or another person)
9. Describe a time you bought something from a street (or outdoor) market
10. Describe a time when you tried to do something but was not very successful
11. Describe a time when you got up early
12. Describe a time you were friendly to someone you didn’t like
13. Describe a time when you waited for something special that would happen
14. Describe a time when you felt proud of a family member

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong 14 đề của dạng Describe an event có thể chia nhỏ thành 7 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

4.1. Có thể mô tả mình thi cái gì không cho dùng điện thoại nhưng kết quả lại không ổn

1. Describe an occasion when you were not allowed to use your mobile phone>> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic Mobile Phone

10. Describe a time when you tried to do something but was not very successful>>Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "success" tiếng anh

4.2. Mô tả bản tin mà nhiều người thích thú

2. Describe a piece of local news that people are interested in>> Câu hỏi PART 1-2 & Từ vựng topic "Newspaper & Magazines"

3. Describe a time you saw something interesting on social media>> Câu hỏi part 1-2-3 & từ vựng topic "social media"

4.3. Mô tả sự kiện gì vui vẻ mà mình mong chờ đã lâu

4. Describe an occasion when many people were smiling>> Câu hỏi & từ vựng topic "laugh & smile"

14. Describe a time when you felt proud of a family member>> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng Topic "proud/pride" IELTS SPEAKING

13. Describe a time when you waited for something special that would happen>> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "wait" IELTS SPEAKING

4.4. Mô tả plan của bản thân

5. Describe a plan in your life (that is not related to work or study) >> Câu hỏi & Từ vựng topic Future Plan

4.5. Mô tả mình hoà giải cho 2 người bạn mà mình không thích

6. Describe an argument that two of your friends had>> Câu hỏi part 1-2-3 & từ vựng topic "VIOLENCE & ARGUMENT"

7. Describe a time when you helped a friend>> Câu hỏi part 1-2-3 & từ vựng topic HELP

12. Describe a time you were friendly to someone you didn’t like>>Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng Topic "friendly" IELTS SPEAKING

4.4. Mô tả thời điểm chia sẻ cái gì với ai

8. Describe a time when you shared something with others (or another person) >> Câu hỏi PART 1-2-3 & Từ vựng topic "sharing"

4.5. Có thể mô tả chuyến đi chơi lúc đó cần dậy sớm và có mua đồ ở chợ làm quà tặng

9. Describe a time you bought something from a street (or outdoor) market >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng Topic "market" IELTS SPEAKING

11. Describe a time when you got up early >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "get up early"IELTS SPEAKING

IV. BÀI TẬP

  1. Các topic cần brainstorm

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Bài tập làm ở word & nộp, không record audio

  Các bạn học sinh của lớp IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR sẽ soạn TAKE NOTE câu hỏi cuối của những topic sau & List 3 từ vựng (mỗi từ cho 1 ví dụ) nghĩ sẽ dùng trong khi đi thi ở các topic sau nộp giáo viên nhé

  Các topic sẽ take note & list 3 từ vựng bao gồm 18 đề:

  1. Describe a famous athlete you know >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why he/she is famous?
  2. Describe a town or city where you would like to live in the future >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là:

   Why you would like to live there?

  3. Describe a tall building in your city you like or dislike >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là:

   And explain why you like/dislike it

  4. Describe an activity you usually do that wastes your time >>Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là:And explain why you think it wastes your time.
  5. Describe an art or craft activity (e.g. painting, woodwork, etc.) that you had (at school) >>Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là:And how you felt about the activity
  6.  Describe a law on environmental protection >>Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you feel about this law?
  7. Describe a difficult thing you did >>Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And how you felt about doing it?
  8. Describe a bicycle/motorcycle/car trip you would like to go >>Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Explain why you like this trip?
  9. Describe a habit your friend has and you want to develop >>Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you want to develop this habit?
  10. Describe a bicycle/motorcycle/car trip you would like to go >>Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Explain why you do not like this trip?
  11. Describe a good service you received >>Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: How do you feel about it?
  12. Describe an item on which you spent more than expected >>Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you think you spent more than expected.
  13.  Describe an occasion when you were not allowed to use your mobile phone >>Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: What did you want to do with your cell phone?
  14. Describe a piece of local news that people are interested in >>Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Explain why you think it is a good or bad article 
  15. Describe a time when you waited for something special that would happen >>Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Explain how you felt when you were waiting?
  16. Describe a plan in your life (that is not related to work or study) >>Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là:and explain how difficult it would be to fulfil it.
  17. Describe a time you were friendly to someone you didn’t like >>Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you were friendly to him/her on that occasion.
  18. Describe a time when you shared something with others (or another person) >>Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you felt about sharing it?
    
  19. Describe a time you bought something from a street (or outdoor) market >>Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: 

   And how you felt about it?

  2. Lưu ý

  IELTS TUTOR Lưu ý:

  • Không take note cả 4 câu mà chỉ take note câu hỏi cuối cùng trong Cue Card (đọc lưu ý phía dưới để biết câu hỏi nào sẽ take note), vì 3 câu đầu nếu học kĩ những gì IELTS TUTOR đã hướng dẫn thì kiểu gì cũng trả lời được
  • Chỉ take note câu hỏi cuối cùng của những đề IELTS TUTOR list ở trên vì đọc kĩ hướng dẫn ở trên sẽ thấy những đề này là những đề gốc (tức là có thể dựa vào những đề này để đá qua các đề khác được, nhớ đọc lại kĩ hướng dẫn phía trên để hiểu thêm)
  • Khi take note câu số 4 của cue card 
   • Đối với câu why: take note 2 main idea, trong mỗi main idea có supporting idea & example (tuỳ đề), không take note 3 main idea 
   • Đối với câu how you felt (take note Theo đúng Firstly > Then > Finally không triển khai tuỳ hứng)
   • Đọc kĩ lại cách take note mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn để take note cho đúng (chỉ take note câu số 4 cuối cùng nhé)

  3. Mẫu

  Làm theo mẫu như sau:

  IELTS TUTOR lấy ví dụ:

  • Topic: Describe a piece of local news that people are interested in
   • List 3 từ:
    • Freedom of the press  = the right of newspapers, magazines, etc., to report news without being controlled by the government: Tự do báo chí
     • ví dụ: Recent laws have tended to restrict the freedom of the press. 
    • Freedom of speech = the legal right to express one's opinions freely: tự do ngôn luận
     • ví dụ: Freedom of speech is every American's birthright. 
    • Journalism(n)/ˈdʒɜː.nə.lɪ.zəm/: the work of collecting, writing, and publishing news stories and articles in newspapers and magazines or broadcasting them on the radio and television: ngành nhà báo
     • ví dụ: The ethics of journalism are much debated.
   • Brainstorm Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Explain why you think it is a good or bad article 
    • Main idea 1: Thanks to this article, readers can learn to be optimistic about whatever situation they face 
     • Supporting idea 1: Actually, a positive mindset is associated with better health and a lower chance of disease
     • Example 1: Since I read this news, I have tried to maintain positive attitudes about everything. Whenever I fail to do something, I will not blame myself but work harder to overcome such failure.
    • Main idea 2: I understand why some people greatly succeed in their lives, but others fail to achieve their goals 
     • Supporting idea 2: When running into problems, optimists try their best to work out solutions >> In contrast, pessimistic people tend to act negatively, which not only puts them under a lot of strain, but also has a bad impact on their performance and people around them
     • Example: Take myself as an example; I used to fail in my attempt to get high score in the IELTS test, but I was very optimistic about my ability, and I finally passed the exam with flying colours in the next three months 

  Tương tự làm như hướng dẫn trên cho các topic đã được IELTS TUTOR list ở trên và nộp cho giáo viên nhé.

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Làm bản word và nộp, không thu âm record lại

  Chỉ cần Download xuống và điền vào chỗ trống thôi nhé

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking