Giải thích từ mới passage 1 Bài tập Yes - No - Not Given IELTS Reading (cơ bản)

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích bài essay về "Produce fertilize" IELTS WRITING TASK 1 , IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage 1 Bài tập Yes - No - Not Given IELTS Reading (cơ bản).

Bài tập 1

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The first timepieces that were worn are the so called clock watches of the mid 16th century. They were quite different from the modern day wristwatch in several respects. They were made almost completely from brass and were not round but cylindrical in shape with a hinged metal cover instead of a glass face. This was in the form of a grill so that the hour hand – there was no minute hand or second hand – could be seen without opening it.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Những chiếc đồng hồ đầu tiên được đeo là những chiếc được gọi là đồng hồ của giữa thế kỷ 16. Chúng khá khác với đồng hồ đeo tay hiện đại ở một số khía cạnh. Chúng được làm gần như hoàn toàn từ đồng thau và không có hình tròn mà có dạng hình trụ với nắp kim loại có bản lề thay vì mặt kính. Nó ở dạng một cái vỉ nướng để có thể nhìn thấy kim giờ - không có kim phút hay kim giây - mà không cần mở ra.

Another difference was that these clock watches were almost entirely decorative in purpose and were worn in the same way as a necklace or a brooch, typically being attached to the clothing or hung around the neck. Part of the reason for this is that the many of the first watch makers were jewellers by trade, men who had to find a new form of work after Calvin banned the wearing of jewellery in 1547. So they brought the skills of ornamentation to their new craft. So while the most famous clock watches were the plain Nuremburg Eggs made by Peter Henlein, who is sometimes credited with the invention of the watch, the designs rapidly became increasingly ornate and included shapes such as flowers, stars and animals. Indeed, the nobility, who were the only people able to afford these timepieces, bought them almost exclusively for their appearance and not for timekeeping purposes for the simple reason that they would often gain or lose several hours in the course of a day.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một điểm khác biệt nữa là những chiếc đồng hồ này hầu như chỉ có mục đích trang trí và được đeo giống như một chiếc vòng cổ hoặc một chiếc trâm cài, thường được gắn vào quần áo hoặc treo quanh cổ. Một phần là do nhiều nhà sản xuất đồng hồ đầu tiên là thợ kim hoàn, những người phải tìm một hình thức làm mới sau khi Calvin cấm đeo đồ trang sức vào năm 1547. Vì vậy, họ đã đưa kỹ năng trang trí của mình lên món đồ thủ công mới. Trong khi những chiếc đồng hồ nổi tiếng nhất là Quả trứng Nuremburg đơn giản được làm bởi Peter Henlein - người được cho là người đã phát minh ra đồng hồ; các thiết kế ngày càng được trang trí công phu và bao gồm các hình dạng như hoa, sao và động vật. Thật vậy, giới quý tộc, những người duy nhất có khả năng mua những chiếc đồng hồ này, hầu như chỉ mua chúng vì vẻ ngoài của chúng chứ không phải vì mục đích xem giờ vì lý do đơn giản là chúng thường tăng hoặc mất vài giờ trong một ngày.

Are the following statements true, false, or not given in the text?

1. Clock watches only had one hand

2. Peter Henlein first worked as a jeweler

3. All the first clock-watches were ornate.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking