Tổng hợp topic Social issues (Racial matter, Unemployment, Women’s issue) IELTS READING

· Cam

Bên cạnh Phân tích&Bài Sửa HS đạt 7.0"The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cũng tổng hợp topic Social issues (Racial matter, Unemployment, Women’s issue) IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Tổng hợp topic Social issues (Racial matter, Unemployment, Women’s issue) IELTS READING

1. Bài 1

2. Bài 2

3. Bài 3

4. Bài 4

5. Bài 5

6. Bài 6

7. Bài 7

8. Bài 8

9. Bài 9

10. Bài 10

11. Bài 11

12. Bài 12

13. Bài 13

14. Bài 14

15. Bài 15

16. Bài 16

17. Bài 17

18. Bài 18

19. Bài 19

20. Bài 20

21. Bài 21

22. Bài 22

IELTS TUTOR hướng dẫn Luyện đề: Book Review IELTS READING

23. Bài 23

24. Bài 24

25. Bài 25

26. Bài 26

27. Bài 27

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

Khóa học IELTS Reading
Lý do chọn IELTS TUTOR