Giải thích từ mới passage "The advantages and disadvantages of homework" IELTS Reading

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage "The advantages and disadvantages of homework" IELTS Reading.

The advantages and disadvantages of homework

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

There’s a long-running debate on the benefits of homework. The purpose of homework is to bridge the gap between children’s learning at school and at home, but just how relevant is it to the modern generation? We cover the advantages and disadvantages of homework below.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Có một cuộc tranh luận kéo dài về lợi ích của bài tập về nhà. Mục đích của bài tập về nhà là thu hẹp khoảng cách giữa việc học của trẻ em ở trường và ở nhà, nhưng nó có liên quan đến thế hệ hiện đại như thế nào? Chúng tôi đề cập đến những ưu điểm và nhược điểm của bài tập về nhà dưới đây.

Advantages

Children develop time management and study skills
Homework sets children up to manage their time and plan out study schedules, which are very useful skills to have when they enter senior high school years, tertiary study and eventually the workforce. Completing homework early in the schooling years ensures that it becomes a habit — not an inconvenience.

Students can engage with their studies
Even with the whole day spent at school, allocated class time is not always sufficient when it comes to engaging students with their school work. Setting homework allows students to revise content learnt during the day with a fresh set of eyes and a clear head, away from their friends and other schoolyard distractions. This also provides parents with an opportunity to get involved in their child’s school work, providing assistance and additional insight when needed.

Teachers can keep track of progress
Homework allows teachers to track students’ progress, meaning that they can spot when a child is struggling with content or falling behind the rest of the cohort. Submitting homework also provides a good lesson in responsibility and diligence, often with disciplinary consequences if homework is not returned or completed to the required standard. Homework can also be a good talking point during parent–teacher interviews.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ưu điểm
  • Trẻ em phát triển kỹ năng quản lý thời gian và học tập
   • Bài tập về nhà giúp trẻ quản lý thời gian và lập kế hoạch học tập, đây là những kỹ năng rất hữu ích cần có khi chúng bước vào những năm trung học phổ thông, học đại học và cuối cùng là lực lượng lao động. Hoàn thành bài tập về nhà sớm trong những năm học đảm bảo rằng nó sẽ trở thành một thói quen - không phải là một điều bất tiện.
  • Học sinh có thể tham gia vào nghiên cứu của họ
   • Ngay cả khi ở trường cả ngày, thời gian trên lớp được phân bổ không phải lúc nào cũng đủ khi nói đến việc thu hút học sinh tham gia vào công việc học tập ở trường của họ. Làm bài tập về nhà cho phép học sinh ôn tập nội dung đã học trong ngày với một đôi mắt tươi tắn và một cái đầu tỉnh táo, tránh xa bạn bè và những thứ gây xao nhãng ở sân trường. Điều này cũng tạo cơ hội cho phụ huynh tham gia vào công việc học tập ở trường của con họ, cung cấp hỗ trợ và thông tin chi tiết bổ sung khi cần thiết.
  • Giáo viên có thể theo dõi sự tiến bộ
   • Bài tập về nhà cho phép giáo viên theo dõi sự tiến bộ của học sinh, nghĩa là họ có thể phát hiện ra khi nào một đứa trẻ đang gặp khó khăn với nội dung học hoặc tụt lại phía sau phần còn lại của nhóm. Nộp bài tập về nhà cũng cung cấp một bài học tốt về trách nhiệm và sự siêng năng, thường dẫn đến hậu quả kỷ luật nếu bài tập về nhà không được trả lại hoặc hoàn thành theo tiêu chuẩn yêu cầu. Bài tập về nhà cũng có thể là một điểm đáng nói trong các cuộc trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên.

Disadvantages

Homework eats up free time
This is one of the most common arguments against homework — it eats up the valuable time kids have to spend with their family, attend extracurricular activities and catch up with friends. For older children, schoolwork may also compete with part-time and casual work. In Years 11 and 12, it can be difficult to manage homework with independent study.

Excess homework causes children to feel ‘burnt out'
After a busy day at school and extracurricular activities thrown into the mix, sitting down to complete homework can seem like a monumental task, causing some children to feel burnt out well before they reach the tough final years of school. In some cases, homework may even be assigned over term breaks or the summer holidays. This causes severe stress for some children, leading to issues such as sleep deprivation.

Homework is rarely valuable
Although teachers work hard to set homework tasks that will engage your child, it is sometimes difficult to see the value in the assignments your child brings home. It can also be tempting to help your child with their homework (sometimes a little too enthusiastically), meaning that the benefits of homework as a learning tool are lost entirely. The volume of homework may also mean that your child is not able to dedicate as much time to each task as would be ideal.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nhược điểm
  • Bài tập về nhà chiếm hết thời gian rảnh
   • Đây là một trong những lập luận phổ biến nhất chống lại bài tập về nhà - nó ngốn hết thời gian quý báu mà trẻ em phải dành cho gia đình, tham gia các hoạt động ngoại khóa và giao lưu với bạn bè. Đối với trẻ lớn hơn, bài tập ở trường cũng có thể cạnh tranh với công việc bán thời gian và công việc bình thường. Ở Lớp 11 và 12, có thể khó quản lý bài tập về nhà với việc học độc lập.
  • Bài tập về nhà quá nhiều khiến trẻ cảm thấy 'kiệt sức'
   • Sau một ngày bận rộn ở trường và các hoạt động ngoại khóa lẫn lộn, việc ngồi xuống để hoàn thành bài tập về nhà có vẻ như là một nhiệm vụ lớn, khiến một số trẻ cảm thấy kiệt sức trước khi bước vào những năm cuối cấp khó khăn. Trong một số trường hợp, bài tập về nhà thậm chí có thể được giao trong thời gian nghỉ học kỳ hoặc kỳ nghỉ hè. Điều này gây ra căng thẳng nghiêm trọng cho một số trẻ em, dẫn đến các vấn đề như thiếu ngủ.
  • Bài tập về nhà hiếm khi có giá trị
   • Mặc dù giáo viên làm việc chăm chỉ để đặt ra các nhiệm vụ ở nhà sẽ thu hút con bạn, nhưng đôi khi rất khó để thấy được giá trị của bài tập mà con bạn mang về nhà. Việc giúp con bạn làm bài tập ở nhà (đôi khi hơi quá nhiệt tình) cũng có thể bị cám dỗ, có nghĩa là lợi ích của bài tập về nhà như một công cụ học tập sẽ bị mất hoàn toàn. Khối lượng bài tập về nhà cũng có thể đồng nghĩa với việc con bạn không thể dành nhiều thời gian cho mỗi nhiệm vụ như mong muốn.

Further information
Most schools have a homework policy that dictates the type of homework tasks given to students and their frequency. State governments also publish guidelines on their respective department of education websites:

NSW: Homework policy
QLD: Homework policy
VIC: Primary school homework
VIC: Secondary school homework
If you are worried that your child’s homework schedule is taking its toll on their wellbeing (or that they’re not receiving enough homework), it is best to chat to their teacher or year-level coordinator.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Thông tin thêm
  • Hầu hết các trường đều có chính sách làm bài tập về nhà quy định loại bài tập về nhà được giao cho học sinh và tần suất của chúng. Chính quyền các bang cũng công bố hướng dẫn trên các trang web giáo dục tương ứng của họ:
   • NSW: Chính sách bài tập về nhà
   • QLD: Chính sách bài tập về nhà
   • VIC: Bài tập về nhà ở trường tiểu học
   • VIC: Bài tập về nhà ở trường THCS
  • Nếu bạn lo lắng rằng lịch làm bài tập về nhà của con bạn đang ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng (hoặc chúng không nhận đủ bài tập về nhà), tốt nhất là bạn nên trò chuyện với giáo viên hoặc điều phối viên theo năm của chúng.

Here are some sentences using vocabulary from the passage. Can you fill the gaps?

 1. Homework bridges a ______ between learning at school and at home.
 2. How relevant is homework to the ______ generation?
 3. Homework helps children to develop time ______ skills.
 4. Students can revise what they have learnt without any ______.
 5. Teachers can ______ the progress that their students are making.
 6. However, homework eats up* students' ______ ______.
 7. Students may also feel burnt ______*.
 8. The demands of homework can lead to stress and sleep ______.
 9. Some parents help their children too ______.
 10. A busy homework schedule may take its ______ on children's wellbeing.

*These expressions are a little informal.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR