Giải thích từ mới passage ''Bilinguals and Personality''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh 【HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC】CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''Bilinguals and Personality''.

Bilinguals and Personality

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Many people believe that bilinguals have two different personalities, one for each of the languages they speak, and that switching between languages makes bilinguals act differently. Although this may seem unbelievable to some, research actually supports this idea.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nhiều người tin rằng những người song ngữ (thành thạo hai ngôn ngữ) có hai tính cách khác nhau, tương ứng với mỗi ngôn ngữ họ nói thì sẽ có một tính cách, và việc chuyển đổi giữa các ngôn ngữ khiến những người song ngữ hành động khác nhau. Mặc dù điều này có vẻ khó tin đối với một số người, nhưng nghiên cứu thực sự ủng hộ ý tưởng này.

According to various studies, bilinguals who are also bicultural and are actively involved in both of their cultures, interpret situations differently depending on which language they speak in. Although everyone, monolinguals and bilinguals alike, is able to change the way they feel and interpret events (a phenomenon known as frame-shifting), biculturals do this without realising when switching between languages.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Theo các nghiên cứu khác nhau, những người nói song ngữ là những người tích cực tham gia vào cả hai nền văn hóa, diễn giải các tình huống khác nhau tùy thuộc vào ngôn ngữ họ nói. Mặc dù tất cả mọi người, những người đơn ngữ và song ngữ, đều có thể thay đổi cách họ cảm nhận và giải thích các sự kiện (một hiện tượng được gọi là dịch chuyển khung hình), những người có hai văn hóa làm điều này mà không nhận ra khi chuyển đổi giữa các ngôn ngữ.

The changes are not only linguistic. As an English-Spanish bicultural myself I do find I act differently depending on which culture I'm immersed in at the time. I'm often aware of the fact that when I speak to other Spanish speakers my voice is slightly louder and I gesticulate more than when I talk to English speakers. Could we then say that bilinguals have two different personalities?

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Những thay đổi không chỉ về mặt ngôn ngữ. Với tư cách là một người mang hai nền văn hóa Anh - Tây Ban Nha, tôi thấy mình hành động khác nhau tùy thuộc vào nền văn hóa mà tôi đang đắm chìm vào thời điểm đó. Tôi thường nhận thức được thực tế là khi tôi nói chuyện với những người nói tiếng Tây Ban Nha khác, giọng nói của tôi hơi to hơn và tôi bày tỏ nhiều hơn so với khi tôi nói chuyện với những người nói tiếng Anh. Vậy chúng ta có thể nói rằng những người song ngữ có hai tính cách khác nhau không?

Summary

There is some _____ to show that people who are bilingual exhibit a different _____ depending on which language they are speaking. Some bilinguals also have two _____ cultural identities, meaning that they are able to _____ their behaviour effortlessly according to their cultural _____. This may involve changes in _____ of speech or in the use of _____ language.

noise, evidence, volume, personal, characteristics, body, distinct, surroundings, facts, adapt

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR