Giải thích từ mới passage 3 Bài tập Classification & Matching Information IELTS Reading

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh giải thích Luyện thi IELTS online cấp tốc 1 kèm 1 nâng band nhanh thế nào?, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage 3 Bài tập Classification & Matching Information IELTS Reading.

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A utopia is a community or society possessing highly desirable or perfect qualities. The word was coined in Greek by Sir Thomas More for his 1516 book Utopia, describing a fictional island society in the Atlantic Ocean. Chronologically, the first recorded utopian proposal is Plato's Republic. It proposes a categorization of citizens into a rigid class structure of "golden," "silver," "bronze" and "iron" socioeconomic classes. In the early 19th century, several “utopian socialist” ideas arose, in response to the belief that social disruption was created by the development of commercialism and capitalism. These ideas shared certain characteristics: an egalitarian distribution of goods, frequently with the total abolition of money, and citizens only doing work which they enjoy and which is for the common good, leaving them with ample time for the cultivation of the arts and sciences. One classic example of such a utopia was Edward Bellamy's Looking Backward. Another socialist utopia is William Morris' News from Nowhere, written partially in response to the top-down (bureaucratic) nature of Bellamy's utopia, which Morris criticized. However, as the socialist movement developed it moved away from utopianism; Karl Marx in particular became a harsh critic of earlier socialism he described as utopian. Utopias have also been imagined by the opposite side of the political spectrum. For example, Robert A. Heinlein's The Moon Is a Harsh Mistress portrays an individualistic and libertarian utopia. Capitalist utopias of this sort are generally based on free market economies, in which the presupposition is that private enterprise and personal initiative without an institution of coercion, government, provides the greatest opportunity for achievement and progress of both the individual and society as a whole.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Không tưởng là một cộng đồng hoặc xã hội sở hữu những phẩm chất đáng mơ ước hoặc hoàn hảo. Từ này được đặt ra bằng tiếng Hy Lạp bởi Sir Thomas More cho cuốn sách Utopia năm 1516 của ông, mô tả một xã hội đảo hư cấu ở Đại Tây Dương. Theo thứ tự thời gian, đề xuất không tưởng đầu tiên được ghi lại là Cộng hòa Plato. Nó đề xuất sự phân loại công dân thành một cấu trúc giai cấp cứng nhắc gồm các giai cấp kinh tế xã hội "vàng," "bạc," "đồng" và "sắt". Vào đầu thế kỷ 19, một số ý tưởng “xã hội chủ nghĩa không tưởng” đã nảy sinh, để đáp lại niềm tin rằng sự gián đoạn xã hội được tạo ra bởi sự phát triển của chủ nghĩa thương mại và chủ nghĩa tư bản. Những ý tưởng này có chung một số đặc điểm: sự phân phối hàng hoá theo chủ nghĩa bình đẳng, thường là hoàn toàn bãi bỏ tiền bạc, và công dân chỉ làm công việc mà họ thích và vì lợi ích chung, để lại cho họ nhiều thời gian để trau dồi nghệ thuật và khoa học. Một ví dụ kinh điển về điều không tưởng đó là Looking Backward (Hướng về phía sau) của Edward Bellamy. Một điều không tưởng xã hội chủ nghĩa khác là News from Nowhere (Tin tức từ hư không) của William Morris, được viết một phần để phản ứng với bản chất từ ​​trên xuống (quan liêu) của điều không tưởng Bellamy, mà Morris đã chỉ trích. Tuy nhiên, khi phong trào xã hội chủ nghĩa phát triển, nó đã rời xa chủ nghĩa không tưởng. Đặc biệt, Karl Marx đã trở thành một nhà phê bình gay gắt đối với chủ nghĩa xã hội trước đó mà ông mô tả là không tưởng. Utopias cũng đã được tưởng tượng bởi phía đối diện của phổ chính trị. Ví dụ, The Moon Is a Harsh Mistress của Robert A. Heinlein miêu tả một chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do không tưởng. Những điều không tưởng của chủ nghĩa tư bản thuộc loại này thường dựa trên nền kinh tế thị trường tự do, trong đó giả thiết là doanh nghiệp tư nhân và sáng kiến ​​cá nhân không có thể chế cưỡng chế, chính phủ, mang lại cơ hội lớn nhất cho thành tựu và tiến bộ của cả cá nhân và xã hội nói chung.

Answer questions 1 to 5 by choosing the correct letter A to F

Which of the writers below...

A) Sir Thomas More

B) Plato

C) Edward Bellamy

D) William Morris

E) Karl Marx

F) Robert A. Heinlein

1. imagined a utopia based on individual freedom?

2. first used the word ‘utopia’?

3. wrote about a bureaucratic socialist utopia?

4. first described a utopian society?

5. distanced himself from utopian socialism?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking