Giải thích từ mới passage ''Chores for children''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích bài essay về "Produce fertiliser" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''Chores for children''.

Chores for children

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Assigning new jobs for children as they mature will develop their work ethic, says Gregg Murset, CEO of BusyKid, a chore and allowance tracking app. “The most important thing is to challenge them,” he says. “Once they have some proficiency you need to make them stretch to do the next job.” Mr. Murset, a father of six children ages 10 to 20, believes parents should teach children to do housework when they’re young, no matter if it yields imperfect results. “Even though it’s easier to just clean the toilet by yourself and be done with it, you have to take the long view and realise that these fundamental life skills are so important,” he says.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Gregg Murset, Giám đốc điều hành của BusyKid - một ứng dụng theo dõi việc vặt và phụ cấp, cho biết giao việc mới cho trẻ sẽ phát triển đạo đức làm việc của chúng khi chúng trưởng thành. “Điều quan trọng nhất là thách thức chúng,” anh nói. “Một khi chúng đã thành thạo, bạn cần phải làm cho chúng duỗi tay chân ra để làm công việc tiếp theo.” Ông Murset, một người cha của sáu đứa con từ 10 đến 20 tuổi, tin rằng cha mẹ nên dạy con làm việc nhà khi chúng còn nhỏ, bất kể việc đó có mang lại kết quả hoàn hảo hay không. Ông nói: “Mặc dù việc tự dọn nhà vệ sinh một mình và làm xong sẽ dễ dàng hơn, nhưng bạn phải có tầm nhìn xa và nhận ra rằng những kỹ năng sống cơ bản này rất quan trọng”.

Attaching an allowance to chores teaches children not to expect handouts, says Michael Eisenberg, a financial advisor and member of the National Financial Literacy Commission. “At earlier ages, it instills within children the reality that you do something and you get paid for it,” he says. “Later on in life, they learn that the only way we get money is if we produce stuff at our jobs.” Some 68% of U.S. parents say they pay an allowance to their children, at an average rate of $67.80 per month, according to a 2016 survey of 1,005 adults. More than 80% of respondents who pay an allowance say they want to teach their child the value of money and financial responsibility, the survey found.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Michael Eisenberg, cố vấn tài chính và thành viên của Ủy ban tài chính quốc gia, cho biết thêm cần phải dạy trẻ em không nên trông đợi vào các khoản tài trợ. Ông nói: “Ở tuổi nhỏ, trẻ em nghĩ rằng khi bạn làm một việc, bạn sẽ được trả số tiền tương xứng với việc đó. “Sau này lớn lên, chúng học được rằng cách duy nhất chúng ta kiếm được tiền là sản xuất tại nơi làm việc của chúng ta.” Khoảng 68% phụ huynh Hoa Kỳ nói rằng họ trả trợ cấp cho con cái của họ, với mức trung bình là 67,80 đô la mỗi tháng, theo một cuộc khảo sát năm 2016 với 1.005 người lớn. Cuộc khảo sát cho thấy hơn 80% những người được hỏi trả tiền trợ cấp nói rằng họ muốn dạy con mình giá trị của tiền bạc và trách nhiệm tài chính.

Who expressed the four opinions below? Answer by choosing A, B or C.

1) Children should learn that you don’t get something for nothing.
2) Parents should give their children tasks of increasing difficulty.
3) Children should learn to manage their money carefully.
4) Parents should think about the future benefits of giving chores to their children.

A. Gregg Murset
B. Michael Eisenberg
C. most American parents

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking