Giải thích từ mới passage 4 của 24 bài thi thử IELTS Reading

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích bài essay về "Produce fertiliser" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage 4 của 24 bài thi thử IELTS Reading.

Questions 1-5

Passage 1 has six paragraphs, A-F.

Choose the correct heading for paragraphs A-D and F from the list of headings below.

Write the correct number, i-ix, next to Questions 1-5.

List of Headings

i. Improvements to faba bean farming

ii. Increasing productivity to secure the future of legume farming

iii. The importance of legumes

iv. The nutritional value of legumes

v. The effect of farming on the environment

vi. Legumes in the diet of ancient peoples

vii. The importance of reducing meat consumption

viii. Archaeological discoveries

ix. Legumes as a provider of protein

1. Paragraph A

2. Paragraph B

3. Paragraph C

4. Paragraph D

5. Paragraph F

IELTS TUTOR lưu ý:

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. The health benefit of legumes has been widely known for centuries. Also known as pulses or, more commonly, beans, they belong to an extremely large category of vegetables containing over 13,000 species. Only grain supplies more calories and proteins to the world's population. Today, agricultural researchers and scientists are experimenting with varieties of legumes that are easier to harvest, more resistant to disease and yield better crops.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Lợi ích sức khỏe của cây họ đậu đã được biết đến rộng rãi trong nhiều thế kỷ. Chúng thuộc về một loại rau cực kỳ lớn với hơn 13.000 loài. Chỉ có ngũ cốc mới cung cấp nhiều calo và protein hơn cho dân số thế giới. Ngày nay, các nhà nghiên cứu và khoa học nông nghiệp đang thử nghiệm các giống cây họ đậu dễ thu hoạch hơn, kháng bệnh tốt hơn và cho năng suất cây trồng tốt hơn.

B. Beans are often refers to as “the poor person’s meat”, but this label is unfair – considering the health benefits of legumes, they should really be called ‘the healthy alternative of meat’. Beans contain a rich and varied supply of nutritional substances, which are vital for keeping in good health. Diets rich in beans are used to help with a variety of health issues including lowering cholesterol levels, improving blood sugar control in diabetics, reducing the risk of many cancers, lowering the risk of heart diseases and lowering blood pressure. Beans are a good source of protein but are often considered to be an 'incomplete' protein as they lack the essential amino acids that we need to complete our diet. Foods from animals (meat, fish, eggs, dairy products), on the other hand, contains protein and amino acids. However, many cultures combine beans with grains to form a complete protein that is a high-quality substitute for meat – rice and soy in Japan, corn and beans in Mexico, rice and lentils in the Middle East. Beans are also a good source of fibre, giving the consumer between 5 and 8.6 grams of fibre per 100 grams eaten. Fibre is an important ingredient in a healthy diet with great benefits to our digestive system and in reducing cholesterol levels, which in turn reduces our risk of heart disease. Fibre also helps us to feel full and control our appetite.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Đậu thường được gọi là "thịt của người nghèo", nhưng điều này là không công bằng - xét về lợi ích sức khỏe của các loại đậu, chúng thực sự nên được gọi là "loại thịt thay thế lành mạnh". Đậu chứa một nguồn cung cấp đa dạng và phong phú các chất dinh dưỡng, rất quan trọng để duy trì một sức khỏe tốt. Chế độ ăn giàu đậu được sử dụng để giúp giải quyết nhiều vấn đề sức khỏe bao gồm giảm mức cholesterol, cải thiện kiểm soát lượng đường trong máu ở bệnh nhân tiểu đường, giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và giảm huyết áp. Đậu là một nguồn protein tốt nhưng thường được coi là một loại protein 'không hoàn chỉnh' vì chúng thiếu các axit amin thiết yếu mà chúng ta cần để hoàn thành chế độ ăn uống của mình. Mặt khác, thực phẩm từ động vật (thịt, cá, trứng, các sản phẩm từ sữa) có chứa protein và axit amin. Tuy nhiên, nhiều nền văn hóa kết hợp đậu với ngũ cốc để tạo thành một loại protein hoàn chỉnh thay thế chất lượng cao cho thịt - gạo và đậu nành ở Nhật Bản, ngô và đậu ở Mexico, gạo và đậu lăng ở Trung Đông. Đậu cũng là một nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, cung cấp cho người tiêu dùng từ 5 đến 8,6 gam chất xơ trên 100 gam ăn. Chất xơ là một thành phần quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh với những lợi ích to lớn đối với hệ tiêu hóa và giảm mức cholesterol, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chất xơ cũng giúp chúng ta cảm thấy no và kiểm soát cơn thèm ăn.

C. Why is it important to substitute meat as much as possible? First of all because of the health implications – red meat in particular has a high fat content. Secondly, antibiotics and other chemicals are used in the raising poultry and cattle. Thirdly, the cost to the environment is much greater in raising cattle than it is in growing crops. To produce a kilogram of beef, farmers need to feed the cow 15 kilograms of grains and a further 30 kilograms of forage.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tại sao điều quan trọng là phải thay thế thịt càng nhiều càng tốt? Trước hết vì những ảnh hưởng đến sức khỏe - thịt đỏ nói riêng có hàm lượng chất béo cao. Thứ hai, thuốc kháng sinh và các hóa chất khác được sử dụng trong chăn nuôi gia cầm và gia súc. Thứ ba, chi phí cho môi trường trong chăn nuôi đại gia súc lớn hơn nhiều so với trồng hoa màu. Để tạo ra một kg thịt bò, người nông dân cần cho bò ăn 15 kg ngũ cốc và thêm 30 kg thức ăn thô xanh.

D. Little wonder then that legumes have been used from ancient times. According to Trevor Brice in Life and Society in the Hittite World, the Hittites, an ancient people living in Anatolia from the eighteenth century BC, ate a wide variety of legumes including peas, beans, faba beans, chickpeas and lentils. And in ancient Egypt, Ramses II is known to have offered 11,998 jars of beans to the god of the Nile. Archaeologists have found the remains of legume on land beneath the Lake Assad in Syria dating back to 8,000 BC and, astonishingly, a 4,000-year-old lentil seed found during an excavation in Turkey has been germinated, allowing scientists to compare the ancient variety with the organic and genetically engineered varieties of today. Professor Nejat Bilgen from Dumlupinar University, who led the archaeological team, said that the lentils were found in a container dating from the Bronze age. The plant grown from the ancient lentil was found to be ‘pretty weak’ in comparison with modern varieties.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Có chút ngạc nhiên rằng cây họ đậu đã được sử dụng từ thời cổ đại. Theo Trevor Brice trong Life and Society in the Hittite World, người Hittite, một tộc người cổ đại sống ở Anatolia từ thế kỷ thứ mười tám trước Công nguyên, đã ăn nhiều loại đậu bao gồm đậu Hà Lan, đậu cô ve, đậu faba, đậu xanh và đậu lăng. Và ở Ai Cập cổ đại, Ramses II được biết đến là người đã dâng 11.998 hũ đậu cho thần sông Nile. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy phần còn lại của cây họ đậu trên vùng đất bên dưới Hồ Assad ở Syria có niên đại 8.000 năm trước Công nguyên và thật đáng kinh ngạc, một hạt đậu lăng 4.000 năm tuổi được tìm thấy trong một cuộc khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ đã nảy mầm, cho phép các nhà khoa học so sánh giống đậu lăng cổ đại với các giống hữu cơ và biến đổi gen ngày nay. Giáo sư Nejat Bilgen từ Đại học Dumlupinar, người dẫn đầu nhóm khảo cổ cho biết, đậu lăng được tìm thấy trong một thùng chứa có niên đại từ thời kỳ đồ đồng. Loại cây được trồng từ cây đậu lăng cổ đại được cho là 'khá yếu' so với các giống cây hiện đại.

E. Modern agricultural research has tended to focus on grain production, breeding new varieties of wheat and other crops rather than improving the varieties of legumes, which can suffer from low yields and unstable harvests. For this reason, farmers started to abandon them in favour of more dependable crops, which had had the benefits of scientific improvement. Recently, scientists have returned to legumes to identify desirable characteristics such as height, good crop production and resistance to pests in order to cross different plants with each other and produce a new, improved variety. Using traditional breeding methods agricultural scientists are transforming the faba bean into a variety that is easier to grow. Traditional varieties are undependable as they rely on insects to pollinate them. But faba bean types that can self-fertilise naturally were discovered and the gene is being bred into new varieties. Other faba bean varieties have been found that produce higher yields or shorter crops. Faba bean plants tend to grow tall and fall over in the field making them difficult to harvest mechanically so breeding plants that are 50% shorter means they are more stable. Unlike the traditional plants, the new faba bean plants end in a flower – this means that more of the plant's energy is transformed into producing beans instead of unusable foliage.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nghiên cứu nông nghiệp hiện đại có xu hướng tập trung vào sản xuất ngũ cốc, lai tạo các giống lúa mì mới và các cây trồng khác hơn là cải tiến các giống cây họ đậu, vốn có thể cho năng suất thấp và thu hoạch không ổn định. Vì lý do này, nông dân bắt đầu từ bỏ chúng để chuyển sang trồng các loại cây trồng đáng tin cậy hơn, có lợi ích của cải tiến khoa học. Gần đây, các nhà khoa học đã nghiên cứu trở lại cây họ đậu để xác định các đặc điểm mong muốn như chiều cao, năng suất cây trồng tốt và khả năng chống chịu sâu bệnh để lai các cây khác nhau với nhau và tạo ra một giống mới cải tiến. Sử dụng các phương pháp nhân giống truyền thống, các nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp đang biến đổi đậu faba thành một giống dễ trồng hơn. Các giống truyền thống là không thể phụ thuộc được vì chúng dựa vào côn trùng để thụ phấn cho chúng. Nhưng loại đậu faba có thể tự thụ tinh tự nhiên đã được phát hiện và gen này đang được lai tạo thành các giống mới. Các giống đậu faba khác đã được phát hiện cho năng suất cao hơn hoặc cây trồng ngắn ngày hơn. Cây đậu Faba có xu hướng mọc cao và đổ rạp xuống ruộng nên khó thu hoạch bằng máy móc, vì vậy việc nhân giống cây ngắn hơn 50% có nghĩa là chúng ổn định hơn. Không giống như các loại cây truyền thống, cây đậu faba mới kết thúc bằng hoa - điều này có nghĩa là nhiều năng lượng của cây được chuyển hóa thành đậu thay vì những tán lá không sử dụng được.

F. With the new varieties, farmers in some regions are achieving a marked rise in production – between 10% to 20% improvement. Scientists have also managed to develop a commercial faba bean able to resist the parasitic weed Orobanche, which has been known to destroy whole fields of the crop. The future of legumes and the farmers who grow them is becoming brighter. Legumes are an important source of nourishment for humans and also for the soil: the beans take nitrogen directly from the atmosphere and fix it into the soil to provide nutrients for other crops and save the farmer the cost of artificial fertiliser. Making legumes a profitable crop for the future may prove an essential factor in feeding growing populations.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Với các giống mới, nông dân ở một số vùng đang đạt được mức tăng sản lượng rõ rệt - cải thiện từ 10% đến 20%. Các nhà khoa học cũng đã cố gắng phát triển một loại đậu faba thương mại có khả năng chống lại loài cỏ dại ký sinh Orobanche, loài đã được biết là phá hủy toàn bộ cánh đồng của vụ mùa. Tương lai của các loại đậu và những người nông dân trồng chúng đang trở nên tươi sáng hơn. Các loại đậu là nguồn dinh dưỡng quan trọng cho con người và cho đất: hạt đậu lấy nitơ trực tiếp từ khí quyển và cố định vào đất để cung cấp chất dinh dưỡng cho các cây trồng khác và tiết kiệm chi phí phân bón nhân tạo cho người nông dân. Làm cho cây họ đậu trở thành một loại cây trồng có lợi cho tương lai có thể chứng tỏ một yếu tố thiết yếu trong việc cung cấp thức ăn cho các quần thể đang phát triển.

Question 6-11

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1? Write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

6. Legumes are second to grain in providing people with calories and protein.

7. Beans can help to cure heart disease.

8. Antibiotics are used when farming animals for food.

9. Scientists have the opportunity to see how similar modern and ancient lentil plants are.

10. Agricultural scientists are making the faba bean easier to grow in dry areas.

11. New varieties of faba bean can destroy parasitic weeds.

Question 12

What is the best title for Reading Passage 1?

Choose the correct letter A, B, or C.

A. The health benefits of beans and pulses
B. Diet in ancient times
C. Agricultural scientists give legumes a new lease of life

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking