Giải thích từ mới passage ''The Tutorial Method of Teaching''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''The tutorial method of teaching''.

The Tutorial Method of Teaching

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A) The tutorial method of teaching, where students are taught individually or in very small groups of two or three, developed as the collegiate system in Oxford and Cambridge Universities established itself. Teaching has existed in Oxford since the 11th century, and the role of tutors was documented in the 15th century, when Oxford tutors were described as ‘having responsibility for the conduct and instruction of their younger colleagues’ (Moore, 1968). Thus, the early role of the tutor was both pastoral as well as academic.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Phương pháp giảng dạy hướng dẫn, trong đó học sinh được dạy riêng lẻ hoặc theo nhóm rất nhỏ gồm hai hoặc ba người, được phát triển như hệ thống đại học tại các trường Đại học Oxford và Cambridge. Việc giảng dạy đã tồn tại ở Oxford từ thế kỷ 11, và vai trò của gia sư đã được ghi nhận vào thế kỷ 15, khi các gia sư ở Oxford được mô tả là “có trách nhiệm đối với hành vi và hướng dẫn của các đồng nghiệp trẻ tuổi của họ” (Moore, 1968). Vì vậy, vai trò ban đầu của gia sư vừa là mục vụ vừa là học thuật.

B) One of the foundations of Oxford’s academic excellence is the dialectic of the individual, discussion-based tutorial which is reputed to have reached its unique status in the middle of the 19th century. Professor Benjamin Jowett, classicist and Master of Balliol College, Oxford, is traditionally credited with having been the guiding influence behind the establishment of the tutorial system based on the Socratic method. His students said of Jowett, ‘his great skill consisted, like Socrates, in helping us to learn and think for ourselves’ (Markham, 1967). When Jowett took up the mantle of Vice-Chancellor of Oxford University in 1882, his teaching method of Socratic dialogue became established as a ‘pattern for the whole university’ (Markham, 1967).

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một trong những nền tảng của sự xuất sắc trong học tập của Oxford là phép biện chứng của hướng dẫn dựa trên thảo luận, cá nhân được cho là đã đạt đến vị thế độc nhất vào giữa thế kỷ 19. Giáo sư Benjamin Jowett, người theo chủ nghĩa cổ điển và là Thạc sĩ của Balliol College, Oxford, theo truyền thống được ghi nhận là người có ảnh hưởng đằng sau việc thành lập hệ thống hướng dẫn dựa trên phương pháp Socrate. Các sinh viên của ông nói về Jowett, "kỹ năng tuyệt vời của ông ấy bao gồm, giống như Socrates, trong việc giúp chúng tôi học hỏi và suy nghĩ cho chính mình" (Markham, 1967). Khi Jowett nhậm chức Phó hiệu trưởng Đại học Oxford vào năm 1882, phương pháp giảng dạy đối thoại Socrate của ông đã trở thành một "khuôn mẫu cho toàn trường đại học" (Markham, 1967).

C) In the last decade, multiple studies have been conducted exploring the unique learning benefits of the tutorial method. 130 years after it was formally established as the cornerstone of Oxford education, the tutorial method retains its prestige and effectiveness. As the present university website states, it is through the tutorial system that ‘students develop powers of independent and critical thought, analytical and problem-solving abilities, and skills in both written and oral communication and argument'.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong thập kỷ qua, nhiều nghiên cứu đã được thực hiện nhằm khám phá những lợi ích học tập độc đáo của phương pháp hướng dẫn. 130 năm sau khi nó chính thức được thành lập như nền tảng của nền giáo dục Oxford, phương pháp hướng dẫn vẫn giữ được uy tín và hiệu quả của nó. Như trang web của trường đại học hiện tại đã tuyên bố, thông qua hệ thống hướng dẫn mà "sinh viên phát triển khả năng suy nghĩ độc lập và phê phán, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề cũng như các kỹ năng trong giao tiếp và tranh luận bằng văn bản và miệng".

Which paragraph contains the information in the statements below?

1. The tutorial is still a key part of the Oxford education system.
2. The tutorial method encourages students to learn independently.
3. The tutorial method features in Oxford University marketing.
4. Traditionally, Oxford tutors had more than just an academic role.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking