Giải thích từ mới passage ''HIGH INTENSITY TRAINING''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage High Intensity Training.

HIGH INTENSITY TRAINING

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Endurance vs intensity

The traditional view of exercise is that more is better. But now a new form of exercise is challenging the old view and causing debate between traditionalists and proponents of a new form of exercise, High Intensity Training (HIT). Current recommendations from the US Department of Health and Human Services say adults aged between 16 and 64 should take two kinds of exercise every week: aerobic and muscle-strengthening. Aerobic exercise covers activities that make you breathe harder and your heart beat faster - activities such as walking quickly, swimming or playing a relaxed game of tennis. Muscle-strengthening exercises work all the major muscle groups in a person's body - legs, hips, back, chest, abdomen, shoulders and arms. The US Department of Health and Human Services recommends that adults do two hours and thirty minutes of moderate-intensity aerobic activity per week and muscle-strengthening activities on at least two days per week. A lot of people, perhaps understandably, never meet these targets, usually citing lack of time as the main reason. However, a recent study has removed the old excuse. Professor Martin Gibala, from Canada's McMaster University, has published research in the Journal of Physiology that shows doing less exercise can be more effective than time-consuming periods of aerobic and muscle-strengthening activities. High Intensity Training is very simple: it involves a warm-up period followed by a short burst of intense activity, usually 30 seconds to one minute, then a recovery period where you exercise at a gentler pace for a couple of minutes, then another short period of high-energy activity. After a second recovery phase, there is more energy-intensive exercise before slowing down for a while, then stopping. That's all your exercise for the day. This cycle of warm up / intense activity / recovery / intense activity, etc can be applied to a variety of sports such as cycling, jogging and swimming.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Sức bền và cường độ
  • Quan điểm truyền thống của tập thể dục là càng nhiều càng tốt. Nhưng giờ đây, một hình thức tập thể dục mới đang thách thức quan điểm cũ và gây ra tranh luận giữa những người theo chủ nghĩa truyền thống và những người ủng hộ một hình thức tập thể dục mới, Huấn luyện cường độ cao (HIT). Các khuyến nghị hiện tại của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cho biết người lớn từ 16 đến 64 tuổi nên thực hiện hai hình thức tập thể dục mỗi tuần: aerobic và tăng cường cơ bắp. Tập thể dục nhịp điệu bao gồm các hoạt động khiến bạn thở mạnh hơn và tim đập nhanh hơn - các hoạt động như đi bộ nhanh, bơi lội hoặc chơi một trò chơi quần vợt thoải mái. Các bài tập tăng cường cơ bắp hoạt động tất cả các nhóm cơ chính trong cơ thể của một người - chân, hông, lưng, ngực, bụng, vai và cánh tay. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ khuyến cáo rằng người lớn nên thực hiện hai giờ ba mươi phút hoạt động aerobic cường độ trung bình mỗi tuần và các hoạt động tăng cường cơ bắp ít nhất hai ngày mỗi tuần. Có lẽ là rất nhiều người không bao giờ đạt được những mục tiêu này, thường lấy lý do chính là thiếu thời gian. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây đã loại bỏ lý do cũ. Giáo sư Martin Gibala, từ Đại học McMaster của Canada, đã công bố nghiên cứu trên Tạp chí Sinh lý học cho thấy tập thể dục ít hơn có thể hiệu quả hơn so với thời gian dành cho các hoạt động aerobic và tăng cường cơ bắp. Huấn luyện cường độ cao rất đơn giản: nó bao gồm một giai đoạn khởi động sau đó là một đợt ngắn hoạt động cường độ cao, thường là 30 giây đến một phút, sau đó là giai đoạn phục hồi trong đó bạn tập thể dục với tốc độ nhẹ nhàng hơn trong vài phút, sau đó là một khoảng thời gian ngắn khác. Sau giai đoạn phục hồi thứ hai, có bài tập tốn nhiều năng lượng hơn trước khi giảm tốc độ một lúc, sau đó dừng lại. Đó là tất cả các bài tập của bạn trong ngày. Chu kỳ khởi động / hoạt động cường độ cao / phục hồi / hoạt động cường độ cao, v.v. này có thể được áp dụng cho nhiều môn thể thao như đạp xe, chạy bộ và bơi lội.

How does it work?

There are a number of different explanations as to why HIT seems to be more effective than endurance exercise. Firstly, exercising at low intensity only burns calories while you are active so that the minute you stop, you also stop burning calories. In contrast, high-intensity exercise continues to work on your metabolism a long time after you have finished - and this can be up to 24 hours later - so that you continue burning calories for longer. Secondly, HIT builds your muscles, replacing fat with muscle mass. The third theory is that the sprint-and-recover cycle doesn't give the body the chance to store energy in the same way as training over a long period: the body needs to use all the energy in one go rather than maintain the same energy level over a longer period and still being able to reserve some as fat. The final theory is HIT combines both aerobic and muscle-strengthening activities and uses many more muscles than regular exercise - up to 80% of the muscles in the body, compared with up to 40% for moderate jogging or cycling.

There have been numerous experiments into HIT. In one conducted by a team from the University of Colorado led by Kyle Sevits, five male volunteers were tested to measure the number of calories a typical HIT workout bums. The volunteers, aged between 25 and 31, were tested to make sure their hearts were healthy, and their body composition and resting metabolic rates were measured. The participants ate a specific diet, then taken to a hospital room where researchers were able to control the air intake and determine the oxygen, carbon dioxide and water content of the air. Through these indices researchers were able to measure how many calories the volunteers burned. While each person lived in the room, they were kept on their strict diet and could only watch TV or use a computer. However, on one day they were asked to participate in HIT on a gym bike, pedalling as fast as they could for five 30-second periods with four-minute recovery periods between. The results were startling: the volunteers burned an average of an extra 200 calories on the workout day in spite of doing high-intensity activity for just 2.5 minutes. Other experiments have revealed similar results. In Japan, a team from the National Institute of Fitness and Sport separated individuals into two groups. The first group trained five days a week over six weeks, taking an hour of moderate-intensity exercise per day, totally five hours per week. The oxygen intake of this group improved by an average of 9%. The second group's training sessions were eight 20-second intense workouts followed by ten seconds of rest. Their oxygen intake improved by 15%.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nó hoạt động như thế nào?
  • Có một số giải thích khác nhau về lý do tại sao HIT dường như hiệu quả hơn bài tập sức bền. Thứ nhất, tập thể dục ở cường độ thấp chỉ đốt cháy calo trong khi bạn đang hoạt động, khi bạn dừng lại, bạn cũng ngừng đốt cháy calo. Ngược lại, tập thể dục cường độ cao tiếp tục tác động lên quá trình trao đổi chất của bạn trong một thời gian dài sau khi bạn kết thúc - và điều này có thể lên đến 24 giờ sau đó - để bạn tiếp tục đốt cháy calo lâu hơn. Thứ hai, HIT xây dựng cơ bắp, thay thế chất béo bằng khối lượng cơ. Lý thuyết thứ ba cho rằng chu kỳ chạy nước rút và phục hồi không cho cơ thể cơ hội dự trữ năng lượng giống như cách luyện tập trong thời gian dài: cơ thể cần sử dụng tất cả năng lượng trong một lần thay vì duy trì cùng một mức năng lượng trong thời gian dài hơn và vẫn có thể dự trữ một phần dưới dạng chất béo. Lý thuyết cuối cùng là HIT kết hợp cả aerobic và các hoạt động tăng cường cơ bắp sử dụng nhiều cơ hơn so với tập thể dục thông thường - lên đến 80% cơ trong cơ thể, so với 40% đối với chạy bộ hoặc đạp xe vừa phải.
  • Đã có rất nhiều thí nghiệm về HIT. Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm từ Đại học Colorado do Kyle Sevits dẫn đầu, năm tình nguyện viên nam đã được kiểm tra để đo lượng calo của một người tập luyện HIT điển hình. Các tình nguyện viên, trong độ tuổi từ 25 đến 31, đã được kiểm tra để đảm bảo tim khỏe mạnh, đồng thời đo thành phần cơ thể và tỷ lệ trao đổi chất khi nghỉ ngơi. Những người tham gia ăn theo một chế độ ăn cụ thể, sau đó được đưa đến phòng bệnh, nơi các nhà nghiên cứu có thể kiểm soát lượng không khí vào và xác định hàm lượng oxy, carbon dioxide và nước trong không khí. Thông qua các chỉ số này, các nhà nghiên cứu có thể đo lường lượng calo mà các tình nguyện viên đã đốt cháy. Trong khi mỗi người sống trong phòng, họ được thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và chỉ được xem TV hoặc sử dụng máy tính. Tuy nhiên, vào một ngày, họ được yêu cầu tham gia HIT trên một chiếc xe đạp tập thể dục, đạp nhanh nhất có thể trong năm khoảng thời gian 30 giây với khoảng thời gian hồi phục bốn phút giữa. Kết quả thật đáng kinh ngạc: các tình nguyện viên đã đốt cháy trung bình thêm 200 calo trong ngày tập luyện mặc dù chỉ hoạt động cường độ cao trong 2,5 phút. Các thí nghiệm khác cũng cho kết quả tương tự. Tại Nhật Bản, một đội từ Viện Thể dục và Thể thao Quốc gia đã tách các cá nhân thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên tập luyện năm ngày một tuần trong sáu tuần, dành một giờ tập thể dục cường độ trung bình mỗi ngày, hoàn toàn năm giờ mỗi tuần. Lượng oxy của nhóm này được cải thiện trung bình là 9%. Các buổi tập của nhóm thứ hai là tám bài tập cường độ cao trong 20 giây, sau đó là mười giây nghỉ ngơi. Lượng oxy của họ được cải thiện 15%.

Benefits to health

Good oxygen intake is a sign of a healthy adult but the workout routine has shown other health benefits in diabetes. Scientists at Herriot Watt University in Edinburgh found that short bursts of high-intensity activity every few days reduced the risk of contracting diabetes due to the beneficial effects on blood sugar. Similarly, a study in 2011 by Professor Gibala found that insulin sensitivity improved by 35% after just two weeks, which is important in enabling glucose digested from food to get to our cells and provide energy. Endurance is also increased: one study in 2006 found that eight weeks of doing high-intensity workouts meant subjects could exercise twice as long as they could before the study, while maintaining the same pace. Additionally, HIT increases the fat burnt and sustains more muscle. Finally, HIT stimulates production of human growth hormone (HGH) by up to 450% during the 24 hours after the workout has finished. HGH is not only responsible for increased calorie burning but also slows down the ageing process. It seems that HIT could keep us fitter and younger for longer.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Lợi ích đối với sức khỏe
  • Cung cấp oxy tốt là dấu hiệu của một người trưởng thành khỏe mạnh nhưng thói quen tập luyện đã cho thấy những lợi ích sức khỏe khác đối với bệnh tiểu đường. Các nhà khoa học tại Đại học Herriot Watt ở Edinburgh phát hiện ra rằng các đợt hoạt động cường độ cao ngắn vài ngày một lần làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường do tác động có lợi đến lượng đường trong máu. Tương tự, một nghiên cứu vào năm 2011 của Giáo sư Gibala cho thấy độ nhạy insulin được cải thiện 35% chỉ sau hai tuần, điều này rất quan trọng trong việc tạo điều kiện cho glucose được tiêu hóa từ thức ăn đến tế bào của chúng ta và cung cấp năng lượng. Độ bền cũng được tăng lên: một nghiên cứu vào năm 2006 cho thấy tám tuần tập luyện cường độ cao có nghĩa là các đối tượng có thể tập thể dục lâu hơn gấp đôi so với thời gian trước khi nghiên cứu, trong khi vẫn duy trì tốc độ như cũ. Ngoài ra, HIT làm tăng lượng mỡ bị đốt cháy và duy trì nhiều cơ hơn. Cuối cùng, HIT kích thích sản xuất hormone tăng trưởng ở người (HGH) lên đến 450% trong 24 giờ sau khi tập luyện kết thúc. HGH không chỉ chịu trách nhiệm về việc tăng cường đốt cháy calo mà còn làm chậm quá trình lão hóa. Có vẻ như HIT có thể giữ cho chúng ta trở nên trẻ trung hơn trong thời gian dài hơn.

Questions 13-17
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2? Write:
TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

13. The traditional view of exercise questions the effectiveness of long periods of activity.

14. Aerobic exercise includes tennis, walking and football.

15. Many people fail to do the recommended amount of exercise.

16. Some now believe that being active for shorter periods is better for our health.

17. HIT involves a 10-minute cool-down period.

Questions 18-22

Choose the correct letter, A, B, C or D.

18. Low-intensity activity

A. burns calories after you stop.

B. lets the body store fat.

C. doesn't take much time.

D. uses all the body's energy reserves.

19. High-intensity training

A. retains both muscle and fat tissue.

B. is only good for muscle-building.

C. makes use of under half of our muscles.

D. is done in cycles of rest and activity.

20. In one experiment, participants

A. were all middle aged.

B. were slightly unhealthy.

C. ate a high-fibre diet.

D. were kept in a controlled environment.

21. Researchers measured

A. the air intake.

B. how much TV they watched.

C. how fast they pedalled.

D. how much energy they used.

22. In the Japanese experiment

A. there were two groups of men.

B. the groups trained simultaneously.

C. scientists measured the amount of oxygen used in training.

D. both groups had intensive training sessions.

Questions 23-27

Complete the text below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

A study has found that HIT 23........... the chance of getting diabetes. Another study found that HIT improves 24............ enabling individuals to exercise for longer periods while 25............ a similar pace. More fat is 26............ and the 27.............. of human growth hormone increases enormously.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking