Giải thích từ mới passage ''A Constitution for Europe''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''A Constitution for Europe''.

A Constitution for Europe

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The constitution of the world's most complex international organisation — the United Nations — fits easily into my jacket pocket. The constitution of one of the world's oldest and most successful democracies — the United States — would fit neatly into the other pocket. I do not have a pocket big enough for what passes as the constitution — 'the consolidated Treaties' — of the European Union.

Size is important. The smaller the better when it comes to constitutions. But size tells another, more important story — that of coherence. The UN charter is a genuinely good read for those interested. It sets out in logical form the purposes and principles of the organisation, its structure and its powers. The US constitution is similarly composed.

Both of these constitutions meet the standards set by this newspaper's most famous editor, Walter Bagehot, that they should 'excite and preserve the reverence of the population' and contain the efficient parts — those by which it, in fact, works and rules'.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Hiến pháp cho Châu Âu
  • Hiến pháp của tổ chức quốc tế phức tạp nhất thế giới - Liên hợp quốc - dễ dàng nhét vào túi áo khoác của tôi. Hiến pháp của một trong những nền dân chủ lâu đời nhất và thành công nhất thế giới - Hoa Kỳ - sẽ nằm gọn trong túi còn lại. Tôi không một cái túi đủ lớn cho những gì được thông qua như hiến pháp - 'Các Hiệp ước hợp nhất' - của Liên minh Châu Âu.
  • Kích thước là quan trọng. Càng nhỏ càng tốt khi nói đến hiến pháp. Nhưng kích thước nói lên một câu chuyện khác, quan trọng hơn - đó là sự liên kết. Hiến chương Liên hợp quốc là một tài liệu thực sự tốt cho những ai quan tâm. Nó đặt ra một cách lôgic các mục đích và nguyên tắc của tổ chức, cấu trúc và quyền hạn của tổ chức. Hiến pháp Hoa Kỳ cũng được cấu tạo tương tự.
  • Cả hai hiến pháp này đều đáp ứng các tiêu chuẩn được đặt ra bởi biên tập viên nổi tiếng nhất của tờ báo này, Walter Bagehot, rằng chúng phải 'kích thích và duy trì sự tôn kính của người dân' và chứa đựng những phần hiệu quả - thực tế là những điều mà nó hoạt động và trị vì '.

While the practical achievements of the EU have been profound, the Union's treaties fail almost every test of clarity and brevity: 165 pages long, plus another 90 pages in the yet to be ratified Treaty of Nice. As for Bagehot's idea of excitement, forget it. There's no point reading the EU treaties in the hope of illumination. For a start, there is not one constitution, but two. One 'on European union', the other 'establishing the European community'. What's the difference? Although 'union' implies a more closely-knit organisation than 'community', the union treaty deals mainly with inter-governmental matters - defence, foreign policy and home affairs, whilst the community treaty deals with the core economic business of the customs union and single market, and so on. But both have overlapping preambles with 'objectives', 'tasks' and 'principles'. As for the institutional arrangements, they are shared between the two treaties. These complex texts make the case for a single, coherent constitution for the EU. The Convention on the Future of Europe, meeting under the chairmanship of former French President Valery Giscard d' Estaing, is currently debating the idea, with a view to making recommendations for a new draft treaty to be considered by an inter-governmental conference in 2004.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong khi những thành tựu thực tế của EU đã đạt được là rất lớn, nhưng các hiệp ước của Liên minh hầu như thất bại các kiểm tra về tính rõ ràng và ngắn gọn: dài 165 trang, cộng với 90 trang khác trong Hiệp ước Nice chưa được phê chuẩn. Đối với ý tưởng về sự kích thích của Bagehot, hãy quên nó đi. Chẳng ích gì khi đọc các hiệp ước của EU với hy vọng được soi sáng. Để bắt đầu, không có một hiến pháp, mà là hai. Một "về liên minh châu Âu", cái còn lại là "thành lập cộng đồng châu Âu". Có gì khác biệt? Mặc dù 'liên minh' có nghĩa là một tổ chức gắn bó chặt chẽ hơn 'cộng đồng', hiệp ước liên minh chủ yếu giải quyết các vấn đề liên chính phủ - quốc phòng, chính sách đối ngoại và các vấn đề gia đình, trong khi hiệp ước cộng đồng đề cập đến hoạt động kinh tế cốt lõi của liên minh thuế quan và thị trường đơn lẻ, v.v. Nhưng cả hai đều có phần mở đầu trùng lặp với "mục tiêu", "nhiệm vụ" và "nguyên tắc". Đối với các thỏa thuận về thể chế, chúng được chia sẻ giữa hai hiệp ước. Những văn bản phức tạp này tạo nên một hiến pháp thống nhất, duy nhất cho EU. Công ước về Tương lai của Châu Âu, họp dưới sự chủ trì của cựu Tổng thống Pháp Valery Giscard d 'Estaing, hiện đang tranh luận về ý tưởng, nhằm đưa ra các khuyến nghị cho một dự thảo hiệp ước mới sẽ được một hội nghị liên chính phủ xem xét vào năm 2004.

What should the new constitution look like? The minimal requirement is for the two current texts to be merged into one, and put in a logical order - purposes, principles, then organs and institutions - the 'why' and the 'how' first, then the 'what' in terms of broad policies, after that. But there's a much bigger point here. The very complexity of EU constitutional law is not just a matter of drafting but is indicative of serious shortcomings in the way the Union works. As last year's Laeken declaration made clear, real reform is urgently needed.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Hiến pháp mới nên trông như thế nào? Yêu cầu tối thiểu là để hai văn bản hiện tại được hợp nhất thành một, và đặt theo một trật tự hợp lý - mục đích, nguyên tắc, sau đó là các cơ quan và thể chế - trước tiên là "tại sao" và "làm thế nào", sau đó là "cái gì" về các chính sách rộng, sau đó. Nhưng có một điểm lớn hơn nhiều ở đây. Sự phức tạp của luật hiến pháp EU không chỉ là vấn đề soạn thảo mà còn cho thấy những thiếu sót nghiêm trọng trong cách thức hoạt động của Liên minh. Như tuyên bố của Laeken năm ngoái đã nói rõ, cần phải cải cách thực sự.

Any new text should answer the basic questions about the Union which have characterised the debate in the UK for the past three decades. It should set out the EU's mission in simple language, clarify for befuddled voters the role and responsibilities of its institutions, and draw a clear distinction between supranational and national competencies. The constitution should start with just a few lines, setting out what the EU is - a union of sovereign states who have decided to pool some of that sovereignty, and it is better to secure peace and prosperity in Europe and the wider world. It should confirm that the Union exercises only those powers which are explicitly and freely conferred on it by the member states, which remain the EU's primary sources of democratic legitimacy. The treaty should celebrate the lights citizens enjoy and the core values they live by. The text should then set out the roles of the EU's institutions. And here, the reality is that in an EU of 25 member states or more, each of the three main institutions - the council, the commission and the parliament needs to be strengthened.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Bất kỳ văn bản mới nào cũng phải trả lời những câu hỏi cơ bản về Liên minh vốn là đặc điểm của cuộc tranh luận ở Anh trong ba thập kỷ qua. Nó nên đặt ra sứ mệnh của EU bằng ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng cho các cử tri ngạc nhiên về vai trò và trách nhiệm của các thể chế của nó, đồng thời phân biệt rõ ràng giữa năng lực siêu quốc gia và năng lực quốc gia. Hiến pháp chỉ nên bắt đầu bằng một vài dòng, nêu rõ EU là gì - một liên minh các quốc gia có chủ quyền, những người đã quyết định gộp một số chủ quyền đó và nó là tốt hơn để đảm bảo hòa bình và thịnh vượng ở châu Âu và thế giới rộng lớn hơn. Nó nên xác nhận rằng Liên minh chỉ thực hiện những quyền lực được các quốc gia thành viên trao cho nó một cách rõ ràng và tự do, vốn vẫn là nguồn chính thống của EU về tính hợp pháp dân chủ. Hiệp ước nên tôn vinh những ánh sáng mà công dân được hưởng và những giá trị cốt lõi mà họ sống. Sau đó, văn bản phải nêu rõ vai trò của các tổ chức của EU. Và ở đây, thực tế là trong một EU gồm 25 quốc gia thành viên trở lên, mỗi một trong ba thể chế chính - hội đồng, ủy ban và nghị viện cần được củng cố.

Let me begin with the councils which represent the national governments. The European Council should set the strategic agenda tot the Union. But one of the problems with delivery has been that - unlike the commission which is appointed for five years - there are musical chairs every six months in the European Council and the Councils of Ministers. The presidency switches from one country to the next. This stop-go comes at the expense of consistency and efficiency. I therefore support Jacques Chirac 's proposal for a full-time president of the European Council, chosen by and accountable to the heads of government. He or she would serve for several years, overseeing delivery of the Union's strategic agenda and communicating a sense of purpose to Europe's citizens.

For the functional councils, there should be 'team presidencies' whereby a group of member states would each chair, say, two of the councils for two to three years. At the same time, the six-monthly rotation for countries to be 'vice-presidents', hosting informal ministerial meetings — an important showcase for the EU, should continue.

(824 words)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Hãy để tôi bắt đầu với các hội đồng đại diện cho các chính phủ quốc gia. Hội đồng Châu Âu nên thiết lập chương trình nghị sự chiến lược cho toàn Liên minh. Nhưng một trong những vấn đề với việc phân phối là - không giống như ủy ban được chỉ định trong 5 năm - cứ 6 tháng một lần trong Hội đồng Châu Âu và Hội đồng Bộ trưởng lại có những chiếc ghế âm nhạc. Nhiệm kỳ chủ tịch chuyển từ quốc gia này sang quốc gia tiếp theo. Điểm dừng này phải trả giá bằng sự nhất quán và hiệu quả. Do đó, tôi ủng hộ đề xuất của Jacques Chirac về một chủ tịch toàn thời gian của Hội đồng Châu Âu, được lựa chọn bởi những người đứng đầu chính phủ. Người đó sẽ phục vụ trong vài năm, giám sát việc phân phối chương trình nghị sự chiến lược của Liên minh và truyền đạt ý nghĩa về mục đích cho công dân Châu Âu.
  • Đối với các hội đồng chức năng, nên có 'chủ tịch nhóm', theo đó, một nhóm các quốc gia thành viên sẽ chủ trì mỗi hội đồng, chẳng hạn, hai trong số các hội đồng trong hai đến ba năm. Đồng thời, việc luân chuyển sáu tháng một lần để các quốc gia làm 'phó chủ tịch', tổ chức các cuộc họp không chính thức cấp bộ trưởng - một hình thức giới thiệu quan trọng đối với EU, nên tiếp tục. (824 từ)

Question 1 – 10

Do the following statements reflect the views of the writer in the reading passage? Choose:
YES if the statement agrees with the writer's view;

NO if the statement contradicts the writer's view;

NOT GIVEN if the statement does not reflect the writer's view.

1. A lengthy and fuzzy constitution may interfere with people's rights.

Answer:.....................................................................................................
2. The UN charter and the US constitution set a good model for the EU to follow.

Answer:.....................................................................................................
3. A good wording of a constitution should be precise and exciting.

Answer:.....................................................................................................
4. A clear distinction must be drawn between union and community in terms of constitution.

Answer:.....................................................................................................
5. The verbosity and murkiness of the EU constitution leads to the current operation of the Union.

Answer:.....................................................................................................
6. Under the EU constitution, the national supremacy of the member states should be removed.

Answer:.....................................................................................................
7. As EU has 25 member states now, there should be more governing institutions.

Answer:.....................................................................................................

8. The citizens' rights and their core values must be embodied in the new constitution.

Answer:.....................................................................................................
9. A functional council is one with more authorised powers to take necessary actions.

Answer:.....................................................................................................
10. The informal ministerial meeting is an important occasion to discuss urgent issues.

Answer:.....................................................................................................

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR