Giải thích từ mới passage ''Before Disaster Strikes''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''Before Disaster Strikes''.

Before Disaster Strikes

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Brendan Gormley on why aid agencies must raise money to prevent humanitarian emergencies, not just respond to them.

In the first three months of the United Nations' 2003 Iraq appeal, donor governments raised nearly $2bn (£1.1bn) — $74 for every person in the country. In comparison, the Democratic Republic of Congo — where an estimated 3 million people have lost their lives in years of conflict — has received only $17 per person.

It is a dilemma of humanitarian aid that high-profile emergencies tend to receive more aid than those situations where people suffer far from the media spotlight. The 'war on terror' has deepened the gap. There are needs in Iraq. But appeals for aid for countries such as Liberia or Sudan often receive scant attention from donor countries.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Brendan Gormley về lý do tại sao các cơ quan cứu trợ phải quyên tiền để ngăn chặn các trường hợp khẩn cấp nhân đạo, chứ không chỉ để phản ứng với chúng.
 • Trong ba tháng đầu tiên của cuộc kêu gọi Iraq năm 2003 của Liên hợp quốc, các chính phủ tài trợ đã quyên góp được gần 2 tỷ đô la (1,1 tỷ bảng Anh) - $74 cho mỗi người dân trong nước. Trong khi đó, Cộng hòa Dân chủ Congo - nơi ước tính 3 triệu người đã mất mạng trong nhiều năm xung đột - chỉ nhận được $17/ người.
 • Một vấn đề nan giải của viện trợ nhân đạo là những trường hợp khẩn cấp cấp cao có xu hướng nhận được nhiều viện trợ hơn những tình huống mà mọi người phải chịu sự chú ý của giới truyền thông. 'Cuộc chiến chống khủng bố' đã đào sâu khoảng cách. Có nhu cầu ở Iraq. Nhưng những lời kêu gọi viện trợ cho các nước như Liberia hay Sudan thường ít nhận được sự quan tâm từ các nước tài trợ.

It is not the only dilemma facing humanitarian agencies in an age where technology has shrunk the world, but failed to rid it of inequality, conflict, hunger, disease and disaster. How should humanitarian agencies operate? Does aid reach those in need? Do we know where those most in need are?

These are not new dilemmas. This year, the Disasters Emergency Committee, (DEC), which coordinates fund-raising for 12 leading aid, relief and humanitarian agencies in Britain, is marking 40 years of winning public support to help victims of wars and natural disasters. In those 40 years, almost £500m has been raised from the public for those distant victims.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Đây không phải là tình thế khó xử duy nhất mà các cơ quan nhân đạo phải đối mặt trong thời đại mà công nghệ đã thu hẹp thế giới, nhưng lại thất bại trong giải quyết vấn đề bất bình đẳng, xung đột, đói kém, bệnh tật và thảm họa. Các cơ quan nhân đạo nên hoạt động như thế nào? Viện trợ có đến được với những người cần không? Chúng ta có biết những người cần nhất ở đâu không?
 • Đây không phải là những tình huống nan giải mới. Năm nay, Ủy ban Khẩn cấp Thảm họa (DEC), cơ quan điều phối việc gây quỹ cho 12 cơ quan viện trợ, cứu trợ và nhân đạo hàng đầu ở Anh, đánh dấu 40 năm giành được sự ủng hộ của cộng đồng để giúp đỡ nạn nhân của chiến tranh và thiên tai. Trong 40 năm đó, gần 500 triệu bảng Anh đã được quyên góp từ công chúng cho những nạn nhân ở xa.

One problem we grapple with continually is: how do we raise public awareness of the crisis faced by those living in impoverished countries? And, crucially, how do we do this before these chronic crises become full-blown emergencies in which people die? The potential for a famine is not often considered newsworthy. But a famine is. Yet, humanitarian agencies know that famines need not happen. They can be averted if the world is made aware of them and action is taken early.

Early warning systems now exist, but are often ignored or played down by decision-makers, as happened in Malawi in early 2002. The DEC and its member agencies are vulnerable to being damned if we do appeal and damned if we don't, either seeming to exaggerate the situation or to be ignoring it.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Một vấn đề mà chúng tôi phải đối mặt liên tục là: làm thế nào để chúng tôi nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc khủng hoảng mà những người sống ở các quốc gia nghèo khó phải đối mặt? Và, quan trọng là, chúng ta làm điều này như thế nào trước khi những cuộc khủng hoảng kinh niên này trở thành những trường hợp khẩn cấp toàn diện khiến người ta chết? Khả năng xảy ra nạn đói thường không được coi là đáng tin. Nhưng nạn đói là như vậy. Tuy nhiên, các cơ quan nhân đạo biết rằng nạn đói không cần thiết xảy ra. Chúng có thể bị ngăn chặn nếu thế giới nhận thức chúng và hành động sớm.
 • Các hệ thống cảnh báo sớm hiện đã tồn tại, nhưng thường bị những người ra quyết định phớt lờ hoặc bỏ qua, như đã xảy ra ở Malawi vào đầu năm 2002. DEC và các cơ quan thành viên của nó rất dễ bị tổn thương khi bị nguyền rủa nếu chúng ta kêu gọi, và cũng thật đáng nguyền rủa nếu chúng ta không làm vậy, dường như đang phóng đại tình huống hoặc phớt lờ nó.

There is a tension between the time it takes to mobilise public compassion and the ability to mount a timely and appropriate emergency response. Little attention and resource is given to prevention and mitigation, yet we know this is the most cost-effective way of dealing with disasters. Prevention is better and cheaper than cure.

It is a constant struggle, for, sadly, the world has learned to tolerate — in large parts of Africa especially — very high levels of chronic malnutrition and collapsed services, where small climatic shocks or poor policies can have dramatic effects on the lives of the poor.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Có một sức ép giữa thời gian cần thiết để huy động lòng nhân ái của công chúng và khả năng đưa ra một phản ứng khẩn cấp kịp thời và thích hợp. Nguồn lực và sự chú ý ít được dành cho việc phòng ngừa và giảm thiểu, nhưng chúng tôi biết rằng đây là cách hiệu quả nhất để đối phó với thiên tai. Phòng bệnh tốt hơn và rẻ hơn chữa bệnh.
 • Đó là một cuộc đấu tranh liên tục, vì, đáng buồn thay, thế giới đã học được cách chịu đựng - đặc biệt là ở các khu vực rộng lớn của Châu Phi - mức độ suy dinh dưỡng mãn tính rất cao và các dịch vụ sụp đổ, nơi những cú sốc khí hậu nhỏ hoặc các chính sách tồi tệ có thể gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của người dân nghèo.

The DEC sets itself high standards, based on adherence to a set of principles and codes of best practice, collective action, accountability both to beneficiary and donor and investment in lesson learning. And it is the latter that is perhaps the most essential. It is built on independently commissioned evaluations of each disaster response.

The latest evaluation, of the DEC's Southern Africa Crisis Appeal, was encouraging. The independent evaluators concluded that the appeal was justified, that lives were prolonged and suffering averted.

It also said the complexity of the underlying problems of the region means there are big opportunities to learn from this new kind of preventative appeal. The link between the devastating HIV/AIDS epidemic and food security, for one, adds new complexities to an already difficult situation. No disaster is identical. But with each one we can add to our increasing fount of knowledge so that when a new disaster strikes, we might save — and rebuild — more lives.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • DEC tự đặt ra các tiêu chuẩn cao, dựa trên việc tuân thủ một loạt các nguyên tắc và quy tắc về thực hành tốt nhất, hành động tập thể, trách nhiệm giải trình cho cả người thụ hưởng và nhà tài trợ và đầu tư vào việc học hỏi bài học. Và điều sau có lẽ là điều cần thiết nhất. Nó được xây dựng dựa trên các đánh giá được ủy quyền độc lập về từng ứng phó thảm họa.
 • Đánh giá mới nhất về lời kêu gọi Khủng hoảng Nam Phi của DEC, là đáng khích lệ. Các nhà đánh giá độc lập kết luận rằng kêu gọi là hợp lý, rằng cuộc sống được kéo dài và tránh được đau khổ.
 • Nó cũng cho biết sự phức tạp của các vấn đề cơ bản của khu vực có nghĩa là có những cơ hội lớn để học hỏi từ hình thức kêu gọi phòng ngừa mới này. Mối liên hệ giữa đại dịch HIV/ AIDS tàn phá và an ninh lương thực, làm tăng thêm những phức tạp mới cho một tình hình vốn đã khó khăn. Không có thảm họa nào giống hệt nhau. Nhưng với mỗi thảm họa, chúng ta có thể bổ sung thêm nguồn kiến ​​thức ngày càng tăng của mình để khi một thảm họa mới xảy ra, chúng ta có thể cứu - và xây dựng lại - nhiều cuộc đời hơn.

Ideally, of course, we would prefer to act before disaster strikes — as we did in southern Africa. And ultimately, we would like it if our work ensured that, through the alleviation of poverty across the world, people were able to deal with their own problems without our help. Our aim is to make ourselves redundant.

But redundancy is a long way off. Until then, we have to raise money independently of governments, so we can act on the basis of need — irrespective of whether politicians are willing to pitch in. We need to raise awareness so governments cannot claim they didn't know there was a crisis. And we need to keep learning. (740 words)

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tất nhiên, lý tưởng nhất là chúng tôi muốn hành động trước khi thảm họa xảy ra - như chúng tôi đã làm ở miền nam châu Phi. Và cuối cùng, chúng tôi muốn điều đó nếu công việc của chúng tôi đảm bảo rằng, thông qua việc xóa đói giảm nghèo trên toàn thế giới, mọi người có thể tự giải quyết các vấn đề của họ mà không cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Mục đích của chúng tôi là làm cho bản thân trở nên thừa thãi.
 • Nhưng sự thừa thãi là một chặng đường dài. Cho đến lúc đó, chúng ta phải huy động tiền độc lập với các chính phủ, vì vậy chúng ta có thể hành động dựa trên nhu cầu - bất kể các chính trị gia có sẵn sàng tham gia hay không. Chúng ta cần nâng cao nhận thức để các chính phủ không thể tuyên bố rằng họ không biết có khủng hoảng. Và chúng ta cần tiếp tục học hỏi. (740 từ)

Questions 1 – 10

Do the following statements reflect the views of the writer in the reading passage? Choose:
YES if the statement agrees with the writer's view;

NO if the statement contradicts the writer's view;

NOT GIVEN if the statement does not reflect the writer's view.

1. Iraq people received nearly four times as much aid as the people in Congo.

Answer:.............................................................................................................
2. Because of the publicity, Iraq people deserve more humanitarian aid.

Answer:.................................................................................................................
3. The war on Iraq launched by America has improved on the aid situation there.

Answer:.................................................................................................................
4. Humanitarian agencies should be more aware of the issue of equality.

Answer:............................................................................................................
5. The main task of the Disasters Emergency Committee is to help the people avoid a famine.

Answer:................................................................................................................
6. Early warning systems have been operating in Malawi since 1992.

Answer:...........................................................................................................

7. The world should accept Africa's high-level malnutrition and collapsed service.

Answer:...........................................................................................................
8. More funds ought to be spent on the lesson learning, namely, the evaluation of disasters.

Answer:...........................................................................................................
9. More and more HIV/AIDS makes it difficult to implement the preventative measures.

Answer:...........................................................................................................
10. The ideal of the humanitarian agencies is to find themselves no longer needed by the world.

Answer:...........................................................................................................

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR