Giải thích từ mới passage ''animal migration''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''animal migration''.

Animal migration

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Large migrations are some of nature's greatest spectacles. Wildebeest and zebra chase the rains through the Mara ecosystem every year, monarch butterflies trace a path from Mexico to Canada and back, and tiny songbirds fly nonstop for days at a time. And now scientists are starting to figure out how they know where to go, and when.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Những cuộc di cư lớn là một trong những cảnh tượng tuyệt vời nhất của tự nhiên. Linh dương đầu bò và ngựa vằn đuổi theo những cơn mưa qua hệ sinh thái Mara hàng năm, bướm vua lần theo con đường từ Mexico đến Canada và ngược lại, và những con chim biết hót nhỏ bé bay liên tục trong nhiều ngày. Và bây giờ các nhà khoa học đang bắt đầu tìm hiểu làm thế nào chúng biết được sẽ đi đâu và khi nào.

Some of these animals, they’ve found, have their migration pathways written into their genes. A songbird hatched in a laboratory, having seen nothing of the natural world, still attempts to begin migration at the right time of year and in the right cardinal direction.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Họ đã tìm thấy một số loài động vật có con đường di cư được ghi vào gen của chúng. Một con chim biết hót nở trong phòng thí nghiệm, không nhìn thấy gì về thế giới tự nhiên, vẫn cố gắng bắt đầu di cư vào đúng thời điểm trong năm và theo đúng hướng chính yếu.

But large mammals like bighorn sheep and moose are a different story. Wildlife researchers have long suspected that they require experience to migrate effectively, that their annual journeys are the result of learning from one another, not of genetic inheritance. A new study, published Thursday in the journal Science, suggests that those hunches may be correct—some animals must learn how to migrate.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nhưng những động vật có vú lớn như cừu bighorn (một loài cừu hoang dã màu nâu chắc nịch với cặp sừng lớn, được tìm thấy ở Bắc Mỹ và Đông Bắc châu Á) và nai sừng tấm lại là một câu chuyện khác. Các nhà nghiên cứu động vật hoang dã từ lâu đã nghi ngờ rằng chúng cần có kinh nghiệm để di cư hiệu quả, rằng các chuyến đi hàng năm của chúng là kết quả của việc học hỏi lẫn nhau, không phải do di truyền. Một nghiên cứu mới, được công bố hôm thứ Năm trên tạp chí Khoa học, cho thấy rằng những linh cảm đó có thể đúng - một số loài động vật phải học cách di cư.

The existence of collective information and knowledge, that can be passed from older animals to younger ones, is a form of “culture,” researchers explain. And when animals learn as a result of social interaction and the transfer of this information, that’s a type of cultural exchange—as opposed to genetic.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các nhà nghiên cứu giải thích: Sự tồn tại của thông tin và kiến thức tập thể, có thể được truyền từ động vật lớn tuổi sang động vật trẻ hơn, là một dạng “văn hóa”. Và khi động vật học hỏi là kết quả của tương tác xã hội và chuyển giao thông tin, đó là một kiểu trao đổi văn hóa - trái ngược với di truyền.

Fill each gap in the summary below with ONE word from the passage.

Scientists believe that ______ are responsible for some animal migrations. Songbirds, for example, do not need to learn when and in which ______ to migrate. On the other hand, bighorn sheep appear to ______ migration habits from the herd. They, and other mammals, seem to have a ______ that is passed from one generation to the next through interaction and exchange of ______.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR