Giải thích từ mới passage ''Compound words and hyphens''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''Compound words and hyphens''.

Compound words and hyphens

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A study of more than 10,000 compound words has found that four basic rules, regarding when to use a hyphen, will work 75 per cent of the time.

If the compound word is a verb (like to blow-dry), or an adjective (like world-famous), it probably needs a hyphen. For nouns with two syllables, like break-up and set-to, the rule is easy: use a hyphen only when the second word has two letters. If the second part of the word has more than two letters, it should be spelled as a single word, like coastline or bedroom. This explains why hotdog is not hyphenated. Finally, if the noun has three or more syllables, it is two separate words. Examples here include bathing suit and washing machine.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một nghiên cứu về hơn 10.000 từ ghép đã phát hiện ra bốn quy tắc cơ bản, liên quan đến thời điểm sử dụng dấu gạch nối, sẽ hoạt động 75% thời gian.
  • Nếu từ ghép là một động từ (như sấy tóc), hoặc một tính từ (như nổi tiếng thế giới), nó có thể cần một dấu gạch nối. Đối với những danh từ có hai âm tiết, như break-up và set-to, quy tắc rất dễ dàng: chỉ sử dụng dấu gạch nối khi từ thứ hai có hai chữ cái. Nếu phần thứ hai của từ có nhiều hơn hai chữ cái, thì nó nên được đánh vần là một từ duy nhất, như đường bờ biển hoặc phòng ngủ. Điều này giải thích tại sao hotdog không được gạch nối. Cuối cùng, nếu danh từ có ba âm tiết trở lên, nó là hai từ riêng biệt. Ví dụ ở đây bao gồm đồ tắm và máy giặt.

Christina Sanchez-Stockhammer, who is a linguistics professor at Ludwig Maximilian University of Munich, produced the simple set of rules after examining thousands of English words. She worked alongside a programmer and a statistician to find the patterns in the English language. She said: “A whole range of factors can have an influence on how compound words are typically spelled. But on a general level, it all boils down to a few simple guidelines.” She has published exceptions to the rules, and additional guidelines for hyphens, in a book called ‘English Compounds and their Spelling’.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Christina Sanchez-Stockhammer, giáo sư ngôn ngữ học tại Đại học Ludwig Maximilian của Munich, đã đưa ra bộ quy tắc đơn giản này sau khi kiểm tra hàng nghìn từ tiếng Anh. Cô đã làm việc cùng với một lập trình viên và một nhà thống kê để tìm ra các mẫu trong tiếng Anh. Cô ấy nói: “Một loạt các yếu tố có thể có ảnh hưởng đến cách các từ ghép thường được đánh vần. Nhưng ở mức độ chung, tất cả chỉ tóm gọn ở một vài hướng dẫn đơn giản." Cô ấy đã xuất bản các ngoại lệ và các hướng dẫn bổ sung cho dấu gạch nối, trong một cuốn sách có tên là 'English Compounds and their Spelling' (từ ghép và các quy tắc chính tả tiếng Anh)

Answer each question below with just ONE word.

1. How many different rules for the use of hyphens did the study identify?
2. Are these rules always correct?
3. Do compound adjectives usually need a hyphen?
4. Do we normally use a hyphen when a compound noun has more than two syllables?
5. Did the linguistics professor carry out this research alone?

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR