Giải thích từ mới passage ''The Major Oak''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''The Major Oak''.

The Major Oak

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The Major Oak is a large English oak tree in Sherwood Forest, Nottinghamshire. According to local folklore, Robin Hood and his Merry Men used the Major Oak as their hideout. The size of the tree and its mythical status have led it to become a popular tourist attraction.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Major Oak là một cây sồi lớn ở rừng Sherwood, Nottinghamshire, vương quốc Anh. Theo văn hóa dân gian địa phương, Robin Hood và Merry Men đã sử dụng cây Major Oak làm nơi ẩn náu. Kích thước của cây và tình trạng huyền thoại của nó đã khiến nó trở thành một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng.

The Major Oak weighs an estimated 23 tons, has a girth of 10 metres, a canopy of 28 metres, and is about 800 to 1000 years old. In a 2002 survey, it was voted ‘Britain's favourite tree’, and in 2014 it was voted ‘England's Tree of the Year' in a public poll by the Woodland Trust.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Cây Major Oak ước tính nặng khoảng 23 tấn, có chu vi 10 mét, tán cây 28 mét và khoảng 800 đến 1000 năm tuổi. Trong một cuộc khảo sát năm 2002, nó đã được bình chọn là "Cây yêu thích của nước Anh", và vào năm 2014, nó được bình chọn là "Cây của năm ở nước Anh" trong một cuộc thăm dò công khai của Woodland Trust.

There are several theories concerning why the Major Oak became so huge and oddly shaped. One theory is that the Major Oak may be several trees that fused together as saplings. An alternative explanation is that the tree may have been pollarded. Pollarding is a pruning system that can cause a tree’s trunk and branches to grow large and thick. Due to their size and weight, the tree’s massive limbs require the partial support of an elaborate system of scaffolding, which was first put in place during the Victorian era.

Interestingly, in 2002, someone attempted to illegally sell acorns from the Major Oak on an internet-based auction website.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Có một số giả thuyết liên quan đến lý do tại sao Major Oak lại trở nên khổng lồ và có hình dạng kỳ lạ như vậy. Một giả thuyết cho rằng cây Major Oak có thể là một số cây hợp nhất với nhau thành cây non. Một giải thích khác là cây có thể đã bị cắt ngọn. Cây bị cắt ngọn được hiểu là việc cắt tỉa có thể làm cho thân và cành cây phát triển lớn và dày. Do kích thước và trọng lượng của chúng, các nhánh cây to lớn đòi hỏi sự hỗ trợ một phần từ hệ thống giàn giáo phức tạp, lần đầu tiên được đặt vào thời kỳ Victoria.
  • Điều thú vị là vào năm 2002, một người nào đó đã cố gắng bán trái phép những quả sồi từ cây Major Oak trên một trang web đấu giá dựa trên Internet.

Fill the gaps using words (weight ; branches ; den ; myth ; height ; put in ; put up ; circumference ; joined ; were )

  1. Legend has it that the Major Oak was Robin Hood’s ______.
  2. The ______ of the tree’s trunk is 10 metres.
  3. The tree may actually be more than one tree that ______ together.
  4. Some of the tree’s ______ have to be held up by props.
  5. Acorns from the oak were once _____ for auction on the Internet.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR