Giải thích từ mới passage ''Chickens''

· Giải thích từ mới bài Reading

Chickens

As pets and useful garden animals

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Before making a decision whether to keep chickens either as pets or convenient egg-layers and insect-eaters, it would be wise to check with the local council. Regulations vary from region to region and, although some cities still allow residents to keep chickens, the practice is far from usual today. Some communities prohibit roosters because of their early morning crowing and only allow the much quieter hens. However, in most rural areas, there are generally no restrictions on keeping chickens either as ornamental or practical birds.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trước khi đưa ra quyết định nên nuôi gà làm vật nuôi, gà đẻ trứng tiện lợi và ăn côn trùng, bạn nên kiểm tra với hội đồng địa phương. Các quy định khác nhau giữa các khu vực và, mặc dù một số thành phố vẫn cho phép người dân nuôi gà, nhưng thực tế ngày nay khác xa so với thông thường. Một số cộng đồng cấm gà trống vì chúng gáy vào sáng sớm và chỉ cho phép nuôi những con gà mái bởi chúng yên tĩnh hơn nhiều. Tuy nhiên, ở hầu hết các vùng nông thôn, nhìn chung không có bất kỳ hạn chế nào đối với việc nuôi gà làm cảnh hoặc nuôi theo kiểu gia cầm thực dụng.

There are some Asian ornamental varieties with eye-catching plumage: the Cochin and Silkie from China have distinctive feathery feet and the Phoenix from Japan has a strikingly long tail. These are examples of birds that have been imported by western countries to serve mainly ornamental purposes, even appearing in exhibitions.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Có một số giống gà kiểng châu Á có bộ lông bắt mắt: Cochin và Silkie từ Trung Quốc có bàn chân lông lá đặc biệt và Phoenix từ Nhật Bản có đuôi dài nổi bật. Đây là những loài gà đã được các nước phương tây nhập về để phục vụ làm cảnh là chủ yếu, thậm chí còn xuất hiện trong các cuộc triển lãm.

Chickens do not have to be especially beautiful to make loving and gentle companions and raising a few as garden pets is not at all difficult. The main concern is protection from predators—both domestic predators such as dogs and wild predators such as stoats and weasels. Backyard poultry need a secure place to roost at night. A cage or other structure which provides shelter, perches and nesting boxes with a lock-up door will suffice. Straw or non-toxic wood shavings can be spread on the floor and in the nesting boxes. Nocturnal predators are a danger and most chickens cannot flap their wings well enough to escape from peril. However, as they will naturally return to the same roost at night, they will remain secure till morning. If the birds are expected to stay in the chicken coop all day, a much larger structure is called for.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Gà không cần phải đặc biệt xinh đẹp để làm bạn đồng hành dễ thương và hiền lành và việc nuôi một vài con làm thú cưng trong vườn không khó chút nào. Mối quan tâm chính là bảo vệ khỏi những kẻ săn mồi — cả những kẻ săn mồi trong nước như chó và những kẻ săn mồi hoang dã như chồn ecmin (có lông màu nâu về mùa hè) và chồn. Gia cầm ở sân sau cần có một nơi an toàn để làm chuồng vào ban đêm. Một cái lồng hoặc cấu trúc khác cung cấp nơi trú ẩn, chỗ để gà đứng (cành cây, sào,...) và hộp làm tổ có cửa khóa là đủ. Có thể rải rơm rạ hoặc dăm bào gỗ không độc hại trên sàn và trong các hộp làm tổ. Những kẻ săn mồi về đêm là một mối nguy hiểm và hầu hết gà không thể vỗ cánh đủ tốt để thoát khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, vì chúng sẽ tự nhiên trở về cùng một chuồng vào ban đêm, chúng sẽ an toàn cho đến sáng. Nếu những con gà được dự kiến sẽ ở trong chuồng cả ngày, thì một cấu trúc lớn hơn nhiều sẽ được yêu cầu.

Chickens which are allowed to roam around the back garden during the day will prove to be safe, natural and effective methods of insect control. Not only that, but their constant scratching in search of insects will take care of unwanted weeds under bushes and other plants and even provide some beneficial soil cultivation. Chickens are great recyclers too and will eat almost any kind of kitchen scraps—leftovers and wastage are turned into usable, fresh, nutritious eggs! One of the benefits of free-ranging poultry is that they are exposed to the benefit of abundant sunshine which is a great health boost. On the other hand, wet weather can be perilous and make them more prone to disease. A planned approach to disease and parasite control is needed for the general health and well-being of backyard fowls. This may include a vaccination programme, health supplements in their feed, and keeping them in a clean, dry pen in times of extremely rainy weather. In dry weather, there is nothing more luxurious for a hen than a good dust bath to take care of mites and other problems.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Gà được thả rong quanh vườn sau vào ban ngày được chứng minh là phương pháp kiểm soát côn trùng an toàn, tự nhiên và hiệu quả. Không chỉ vậy, việc chúng thường xuyên cào cấu để tìm kiếm côn trùng sẽ gìn giữ cỏ dại không mong muốn dưới bụi cây và các loại cây khác, thậm chí cung cấp một số lợi ích canh tác đất. Gà cũng là loài tái chế tuyệt vời và sẽ ăn hầu hết mọi loại phế liệu nhà bếp — thức ăn thừa và chất thải thừa sẽ được biến thành những quả trứng tươi ngon, bổ dưỡng có thể sử dụng được! Một trong những lợi ích của việc thả rông gia cầm là chúng được tiếp xúc với lợi ích của ánh nắng mặt trời dồi dào, đó là một sự tăng cường sức khỏe tuyệt vời. Mặt khác, thời tiết ẩm ướt có thể nguy hiểm và khiến chúng dễ mắc bệnh hơn. Cần có phương pháp tiếp cận có kế hoạch để kiểm soát bệnh tật và ký sinh trùng vì sức khỏe chung và sự an toàn của gà thả vườn. Điều này có thể bao gồm chương trình tiêm chủng, bổ sung sức khỏe trong thức ăn của chúng, và giữ chúng trong chuồng khô, sạch khi thời tiết mưa quá nhiều. Trong thời tiết hanh khô, không có gì xa xỉ hơn đối với một con gà mái ngoài việc giũ bụi để loại bỏ con mạt và các vấn đề khác.

Young chicks are effortlessly turned into tame pets by hand feeding and simply spending time with them. Older hens also respond well to being fed by hand or they can be helped to forage for themselves if small rocks and other items are turned over allowing them access to the bugs and worms beneath. In both these cases, human presence is undoubtedly associated with food and will not only be tolerated but welcomed. Thus, companionship is assured and sought after! Chickens are said to be loyal, intelligent and even cheeky but it probably depends on the depth of their avian-human relationships.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Những chú gà con non có thể dễ dàng biến thành thú cưng thuần hóa bằng cách cho ăn bằng tay và đơn giản là dành thời gian cho chúng. Những con gà mái già hơn cũng phản ứng tốt với việc được cho ăn bằng tay hoặc chúng có thể được giúp tự kiếm ăn nếu đá nhỏ và các vật dụng khác bị lật úp cho phép chúng tiếp cận với bọ và sâu bên dưới. Trong cả hai trường hợp này, sự hiện diện của con người chắc chắn gắn liền với thức ăn và sẽ không chỉ được chấp nhận mà còn được hoan nghênh. Như vậy, sự đồng hành này được đảm bảo và săn đón! Gà được cho là loài vật trung thành, thông minh và thậm chí táo tợn nhưng nó có thể phụ thuộc vào độ sâu của mối quan hệ giữa người vàgà.

Breeding chickens will obviously require a rooster to fertilise the hens' eggs. If local by-laws allow it, invest in a rooster and watch his fascinating courting behaviour. Typically, when he finds food, he clucks in a high pitch to attract the hens and lets them eat first. When he is courting a particular hen, he may circle her, dragging one wing on the ground—attracting her attention in this way is just part of the mating ritual.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Việc nuôi gà rõ ràng sẽ cần một con gà trống để thụ tinh cho trứng của gà mái. Nếu luật pháp địa phương cho phép, hãy đầu tư vào một con gà trống và theo dõi hành vi tán tỉnh hấp dẫn của nó. Thông thường, khi tìm thấy thức ăn, gà trống vồ vập cao độ để thu hút gà mái và để chúng ăn trước. Khi đang tán tỉnh một con gà mái cụ thể, gà trống có thể vây quanh gà mái, kéo một cánh trên mặt đất — thu hút sự chú ý của gà mái theo cách này chỉ là một phần của nghi thức giao phối.

When a hen goes 'broody', she stops laying eggs and sits on the nest to incubate the clutch of eggs under her. She will rarely leave the nest during this stage, even to eat or drink, because she must keep the eggs at a constant temperature and humidity. Incubation takes approximately three weeks but the eggs do not hatch all at the same time so she will stay on the nest for a few more days. After the eggs have hatched, she will take care of the new chicks. This is a time when it is naturally important to keep predators away. Raising chickens can be a satisfying and enjoyable hobby. They do not need as much care and attention as most pets and there is always the reward of wholesome and nourishing eggs to look forward to.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Khi một con gà mái đi 'ấp trứng', nó ngừng đẻ trứng và ngồi trên ổ để ấp những quả trứng bên dưới. Gà mái sẽ hiếm khi rời tổ trong giai đoạn này, ngay cả khi ăn hoặc uống, vì nó phải giữ cho trứng ở nhiệt độ và độ ẩm ổn định. Quá trình ấp trứng mất khoảng ba tuần nhưng các quả trứng không nở cùng một lúc nên gà mái sẽ ở lại tổ trong vài ngày nữa. Sau khi trứng nở, gà mái sẽ chăm sóc những chú gà con mới. Đây là thời điểm tự nhiên quan trọng để tránh xa những kẻ săn mồi. Nuôi gà có thể là một thú vui thỏa mãn và thú vị. Chúng không cần được chăm sóc và quan tâm nhiều như hầu hết các vật nuôi và luôn có phần thưởng là những quả trứng lành mạnh và bổ dưỡng để mong đợi.

Questions 28-35

Do the following statements agree with the information given in the text?

In boxes 28-35 on your answer sheet, write:
TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

28. Keeping chickens in some cities is common practice.

29. Male chickens make a lot of noise.

30. In the country many people keep chickens.
31. Some species of chickens are popular because they have beautiful feathers.

32. Certain tame, household animals may pose a threat to chickens.

33. At night chickens like to sleep on straw or other bedding scattered on the floor of the hen house.

34. Most chickens will manage to fly out of harm's way.

35. Free-range chickens do not need a large hen house.

Questions 36-40

Complete the sentences below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the text for each answer.

Write your answers in boxes 36-40 on your answer sheet.

36. Chickens in the garden are a good form of .................

37. Scratching in the dirt not only helps the soil but it also gets rid of ................

38. Hens prefer ................. to rain.

39. Chickens can be successfully hand-reared and tamed easily if they learn to make a connection between people and ...........

40. Incubating eggs must have a consistent level of warmth and ........................

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR