Giải thích từ mới passage ''Having a Lovely Time?'' và ''Hiring a Car Online''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''Having a Lovely Time?'' và ''Hiring a Car Online''.

You are advised to spend 20 minutes on Questions 1-14.

Look at the article on page 131 about holidays and at the statements (1-8) below.

Questions 1-8
In boxes 1-8 on your answer sheet write:

TRUE if the statement is true

FALSE if the statement is false

NOT GIVEN if the information is not given in the pass

1. Solving problems can be hard work for the holiday-maker.

2. The most common problem for holiday-makers is crowded airports.

3. Overall, holiday accommodation poses few problems.
4. Tour companies provide a satisfactory level of information to holiday-makers.
5. A low-cost holiday should still offer some high-quality services.
6. Hotel staff can advise you on who you should complain to.

7. Photographs may help to support an argument about a holiday problem.

8. If you are not good at writing letters, find someone to help you.

IELTS TUTOR lưu ý:

Having a Lovely Time?

A chance to relax and leave your worries behind?

For some, holidays are nothing but trouble as the results of one survey showed

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

When you think about it, it's amazing that anyone gets away with a carefree holiday. It seems there is limitless potential for things to go wrong, from flight delays and lost luggage to poor accommodation.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Khi bạn nghĩ về điều đó, thật tuyệt vời khi bất kỳ ai cũng có thể nghỉ ngơi với một kỳ nghỉ không lo lắng gì. Dường như có vô số khả năng xảy ra sai sót, từ việc hoãn chuyến bay, thất lạc hành lý đến chỗ ở tồi tàn.

A recent questionnaire showed that a third of people who replied had a complaint about their holiday last year. And when these unhappy holiday-makers discussed the problem with their tour company nearly half said it involved time and effort on their part to resolve things.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Một bảng câu hỏi gần đây cho thấy rằng một phần ba số người trả lời đã phàn nàn về kỳ nghỉ năm ngoái của họ. Và khi những người đi nghỉ không hài lòng này thảo luận vấn đề với công ty du lịch của họ, gần một nửa cho biết chúng liên quan đến thời gian và nỗ lực để giải quyết mọi việc.

When asked exactly what the reasons were for their dissatisfaction top of the list was flight delays and 20 per cent of holiday-makers to Europe said they had to wait up to an hour.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Khi được hỏi chính xác lý do khiến họ không hài lòng, vấn đề đứng đầu danh sách là chuyến bay bị hoãn và 20% những người đi nghỉ đến châu Âu cho biết họ phải đợi tới một giờ.

More worrying is the fact that almost a third of holiday-makers who had complained said it was about the apartment or hotel room they had been allocated. There is an enormous variety of holiday accommodation and we recommend that consumers look for places that have been inspected by the Tourist Boards; this way they can have the confidence that they will get the type of accommodation they are looking for. It seems that tour companies now offer more honest accurate brochures though. Eight-five per cent of holiday-makers who responded to our questionnaire said the description offered by the company matched the place they visited and the facilities provided.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Đáng lo ngại hơn là gần một phần ba số người đi nghỉ đã phàn nàn cho biết đó là về căn hộ hoặc phòng khách sạn mà họ đã được cấp. Có rất nhiều chỗ ở cho kỳ nghỉ và chúng tôi khuyến nghị người tiêu dùng nên tìm những nơi đã được Ủy ban Du lịch kiểm tra; bằng cách này, họ có thể tự tin rằng họ sẽ có được loại hình chỗ ở mà họ đang tìm kiếm. Có vẻ như các công ty du lịch hiện nay cung cấp các tài liệu quảng cáo chính xác trung thực hơn. 85% những người đi nghỉ trả lời bảng câu hỏi của chúng tôi cho biết mô tả mà công ty đưa ra phù hợp với địa điểm họ đến thăm và cơ sở vật chất được cung cấp.

This is good news for the industry and for holiday-makers. A holiday is a major purchase - yet it's one we can't try before we pay. All we have to go on is the brochure and it's a credit to tour operators that they now contain more detail.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Đây là một tin tốt cho ngành và cho những người đi nghỉ. Kỳ nghỉ là một đợt mua sắm lớn - nhưng chúng ta không thể thử trước khi thanh toán. Tất cả những gì chúng ta phải tiếp tục là xem tập gấp về du lịch và đó là danh tiếng của các công ty lữ hành mà nó hiện chứa nhiều thông tin chi tiết hơn.

OUR ADVICE

DO be realistic. No one should be palmed off with a poor standard of service, food or accommodation even if you paid a rock-bottom price for a last-minute break. However, be reasonable - you won't get a room with the best view in town if you've paid a budget price.

DO complain to the right person. Moaning to the waiter about a week's worth of appalling food, then writing an indignant letter when you get back home won't have the same impact as airing your grievances at the time.

DO get evidence for a serious problem such as having a building site instead of the promised swimming pool below your window. Take a photo to back up your case.
DON'T write and complain for the sake of it. Letters can be powerful as long as they're about something you have a good reason to complain about.

DON'T lose your temper. Easier said than done, but you're more likely to get results if you state your case firmly, explain why you think there's a problem then suggest a reasonable solution.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • LỜI KHUYÊN CỦA CHÚNG TÔI
  • HÃY thực tế. Không ai nên cảm thấy chán nản với tiêu chuẩn dịch vụ, thức ăn hoặc chỗ ở tồi tàn ngay cả khi bạn đã trả một mức giá thấp nhất cho kỳ nghỉ vào phút cuối. Tuy nhiên, hãy hợp lý - bạn sẽ không nhận được một căn phòng có tầm nhìn đẹp nhất trong thị trấn nếu bạn đã trả một mức giá bình dân.
  • NÊN khiếu nại với đúng người. Rên rỉ với người phục vụ về món ăn đáng sợ của một tuần, sau đó viết một lá thư phẫn nộ khi bạn trở về nhà sẽ không có tác động tương tự bằng việc giải tỏa sự bất bình của bạn vào thời điểm đó.
  • NÊN lấy bằng chứng cho một vấn đề nghiêm trọng chẳng hạn như có một địa điểm xây dựng thay vì hồ bơi như đã hứa ở bên dưới cửa sổ của bạn. Chụp ảnh để sao lưu trường hợp của bạn.
  • ĐỪNG viết và phàn nàn vì lợi ích. Những lá thư có thể có sức mạnh miễn là chúng nói về điều gì đó mà bạn có lý do chính đáng để phàn nàn.
  • ĐỪNG mất bình tĩnh. Nói thì dễ hơn làm, nhưng bạn có nhiều khả năng nhận được kết quả hơn nếu bạn trình bày chắc chắn trường hợp của mình, giải thích lý do tại sao bạn cho rằng có vấn đề rồi đề xuất giải pháp hợp lý.

Now read the information on page 133 and answer Questions 9-14.

Questions 9-14

Match the car-hire websites on page 133 to the statements 9-14.

Write the appropriate letters (A-H) in boxes 9-14 on your answer sheet.

NB Some of the websites may be chosen more than once.

Example: The company assures customers that their car hire is the cheapest ( Answer : D)

9. It is possible to see what the cars look like.

10. Assistance is provided with some holiday routes.

11. You will get cheaper car hire if you have used the company before.
12. Attempts made by the writer to book a car were unsuccessful.

13. You can only hire a car in certain locations.
14. The site is suited to people with up-to-date hardware.

IELTS TUTOR lưu ý:

Hiring a Car Online

Online car hire promises to be cheap, quick and convenient. But is it? Neil McDougall revs up his mouse.

A. Autos.com

Just click on the reservations button, fill in your home country, destination and dates, pick a car and you're into the booking form without any fuss and with all the charges, fixed and optional, laid out. There's also a detailed rental guide explaining your contract.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • A. autos.com
  • Chỉ cần nhấp vào nút đặt chỗ, điền vào quốc gia, điểm đến và ngày, chọn một chiếc xe và bạn có thể vào mẫu đặt phòng mà không gặp bất kỳ phiền phức nào và với tất cả các khoản phí, cố định và tùy chọn, được đưa ra. Ngoài ra còn có một hướng dẫn cho thuê chi tiết giải thích hợp đồng của bạn.

B. Cash.com.uk

One to consider if you're going to the States, although, after I'd worked through half the booking process, it returned an error message without telling me which element of the procedure needed adjusting. I got there in the end. There is an inspirational section with detailed directions for some of the great drives of America.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • B. Cash.com.uk
  • Một điều cần xem xét nếu bạn đến Hoa Kỳ, mặc dù sau khi tôi đã làm việc qua một nửa quy trình đặt vé, nó trả về một thông báo lỗi mà không cho tôi biết yếu tố nào của thủ tục cần điều chỉnh. Cuối cùng thì tôi đã đến đó. Có một phần đầy cảm hứng với hướng dẫn chi tiết cho một số chuyến đi chơi bằng xe tuyệt vời ở nước Mỹ.

C. Expeed.org.uk

Book a flight with Expeed and when you continue on to the car-hire section, the software already knows where you are going and when. However, you seem to be restricted to cities with airports for your car hire, and additional taxes are presented in travel-agent speak.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • C. Expeed.org.uk
  • Đặt chuyến bay với Expeed và khi bạn tiếp tục đến phần thuê xe, phần mềm đã biết bạn sẽ đi đâu và khi nào. Tuy nhiên, bạn dường như bị giới hạn ở các thành phố có sân bay cho việc thuê xe của bạn và các khoản thuế bổ sung được trình bày trong bài phát biểu của đại lý du lịch.

D. Cutprice.com

Is currently offering an aggressive lowest rates guarantee, an extra discount for former Holtravel clients and a package of free gifts to sweeten the deal. It also commits to no insurance excess on any of their rentals anywhere.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • D. Cutprice.com
  • Hiện đang cung cấp mức bảo hiểm thấp nhất, chiết khấu thêm cho các khách hàng cũ của Holtravel và một gói quà tặng miễn phí để làm thỏa thuận vui vẻ hơn. Cũng cam kết không có bảo hiểm vượt quá bất kỳ khoản cho thuê nào của họ ở bất kỳ đâu.

E. Hot.org

Straightforward to navigate, with plenty of information on rental requirements and rules of operation. There are photographs of the types of vehicles available, leaving no doubt what a 'premium' or 'compact' car is. It took me just seconds to start reserving a car but then the whole thing ground to a halt and refused all attempts to access the reservation system.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • E. Hot.org
  • Dễ dàng điều hướng, với nhiều thông tin về các yêu cầu cho thuê và quy tắc hoạt động. Có những bức ảnh về các loại xe có sẵn, không còn nghi ngờ gì nữa, bất kể là xe 'cao cấp' hay xe 'nhỏ gọn'. Tôi chỉ mất vài giây để bắt đầu đặt xe nhưng sau đó toàn bộ sự việc dừng lại và từ chối mọi nỗ lực truy cập vào hệ thống đặt xe.

F. Cars.net

Another site offering discounts for booking online, but also special late deals (for example £35 off a Renault Megane in Majorca last week). Prices are fully inclusive of insurance and there is a reassuringly large small-print section.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • F. Cars.net
  • Một trang web khác cung cấp giảm giá cho đặt phòng trực tuyến, nhưng cũng có các giao dịch đặc biệt muộn (ví dụ: giảm giá £35 cho một chiếc Renault Megane ở Majorca vào tuần trước). Giá đã bao gồm đầy đủ bảo hiểm và có phần in nhỏ đầy đủ chi tiết làm hài lòng.

G. Cover.org

A three-step process to rent cars in 70 countries. Very flash and slick, so much so that people with older computers may have trouble getting this information. Limited selection of online tourist attractions (but that's more than most give you). Graphically complex but impressive booking system.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • G. Cover.org
  • Quy trình ba bước để thuê ô tô ở 70 quốc gia. Rất nhanh và mượt, đến nỗi những người sử dụng máy tính cũ hơn có thể gặp khó khăn khi lấy thông tin này. Lựa chọn hạn chế về các điểm thu hút khách du lịch trực tuyến (nhưng đó là nhiều hơn hầu hết cung cấp cho bạn). Hệ thống đặt phòng phức tạp nhưng ấn tượng về mặt đồ họa.

H. Cheapandcheerful.net.uk

Avoids unnecessary embellishments online but the booking procedure is as good as it gets. Enter how many miles you expect to drive and tick your insurance, driver and child-seat choices and they will all be included in the final price. You must contact the location directly if you need a car within 3 days. And to hire a car abroad, there's a dull email form to fill in and they'll get back to you.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • H. Cheapandcheerful.net.uk
  • Tránh những sự trang trí trực tuyến không cần thiết nhưng thủ tục đặt phòng vẫn tốt như nó được. Nhập số dặm bạn muốn lái và đánh dấu vào các lựa chọn bảo hiểm, tài xế và ghế trẻ em và tất cả chúng sẽ được bao gồm trong giá cuối cùng. Bạn phải liên hệ trực tiếp địa điểm nếu cần xe trong vòng 3 ngày. Và để thuê một chiếc xe hơi ở nước ngoài, bạn có thể điền vào một mẫu email chán ngắt và họ sẽ liên hệ lại với bạn.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR