Giải thích từ mới passage ''Collecting as a hobby''

· Giải thích từ mới bài Reading

Collecting as a hobby

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Many collectors collect to develop their social life, attending meetings of a group of collectors and exchanging information on items. This is a variant on joining a bridge club or gym, and similarly brings them into contact with like-minded people.

Another motive for collecting is the desire to find something special, or a particular example of a collected item, such as a rare early recording by a particular singer. Some may spend their whole lives in a hunt for this. Psychologically, this can give a purpose to a life that otherwise feels aimless.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nhiều nhà sưu tập thu thập để phát triển đời sống xã hội của họ, tham gia các cuộc họp của một nhóm các nhà sưu tầm và trao đổi thông tin về các mặt hàng. Đây là một biến thể của việc tham gia một câu lạc bộ bài bridge hoặc một phòng tập thể dục, và tương tự như vậy sẽ giúp họ tiếp xúc với những người có cùng chí hướng.
  • Một động lực khác để sưu tập là mong muốn tìm thấy một cái gì đó đặc biệt, hoặc một ví dụ cụ thể về một món đồ đã sưu tầm, chẳng hạn như bản thu âm ban đầu hiếm hoi của một ca sĩ cụ thể nào đó. Một số người có thể dành cả cuộc đời của họ để săn đuổi điều này. Về mặt tâm lý, điều này có thể mang lại một mục đích cho một cuộc sống mà nếu không có thì họ cảm thấy sống không có mục đích.

Complete each sentence below with ONE word from the passage.

  1. Collectors’ clubs provide opportunities to share ………. .
  2. Collectors’ clubs offer ………. with people who have similar interests.
  3. Collecting sometimes involves a life-long ………. for a special item.
  4. Searching for something particular may prevent people from feeling their life is completely ………. .

Which 'keywords' in the questions and in the passage helped you to get the answers?

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK