Giải thích từ mới passage ''Creative writing''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh giải thích Luyện thi IELTS online cấp tốc 1 kèm 1 nâng band nhanh thế nào?, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''creative writing''.

Creative writing

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

New research, prompted by the relatively high number of literary families, shows that there may be an inherited element to writing good fiction. Researchers from Yale in the US and Moscow State University in Russia launched the study to see whether there was a scientific reason why well-known writers have produced other writers.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nghiên cứu mới, được thúc đẩy bởi số lượng tương đối cao các gia đình văn học, cho thấy rằng có thể có một yếu tố kế thừa để viết tiểu thuyết hay. Các nhà nghiên cứu từ Yale ở Mỹ và Đại học Moscow State ở Nga đã khởi động cuộc nghiên cứu để xem liệu có lý do khoa học nào giải thích tại sao các nhà văn nổi tiếng lại sản sinh ra các nhà văn khác hay không.

The study analysed the creative writing of 511 children aged eight to 17 and 489 of their mothers and 326 fathers. All the participants wrote stories on particular themes. The stories were then scored and rated for originality and novelty, plot development and quality, and sophistication and creative use of prior knowledge. The researchers also carried out detailed intelligence tests and analysed how families functioned in the Russian households.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nghiên cứu đã phân tích khả năng viết sáng tạo của 511 trẻ em từ 8 đến 17 tuổi cùng 489 người mẹ và 326 người cha của chúng. Tất cả những người tham gia đã viết những câu chuyện về các chủ đề cụ thể. Các câu chuyện sau đó đã được chấm điểm và đánh giá về tính độc đáo và mới lạ, sự phát triển và chất lượng của cốt truyện cũng như sự tinh tế và sáng tạo trong việc sử dụng kiến thức trước đó. Các nhà nghiên cứu cũng thực hiện các bài kiểm tra trí thông minh chi tiết và phân tích cách thức hoạt động của các gia đình trong các hộ gia đình Nga.

Taking into account intelligence and family background, the researchers then calculated the inherited and the environmental elements of creative writing. They found what they describe as a modest heritability element to creative writing.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Sau khi tính trí thông minh và nền tảng gia đình, các nhà nghiên cứu đã tính toán các yếu tố kế thừa và môi trường của khả năng viết sáng tạo. Họ nhận thấy những gì họ mô tả như một yếu tố di truyền bình thường đối với khả năng viết sáng tạo.

Fill each gap in the summary below using a maximum of 2 words.

Creative writing ability may be ______ from parents, according to a new study. Researchers compared ______ written by children and their parents, looking at elements such as originality and use of ______. After conducting intelligence tests and allowing for ______, they concluded that there is a ______ link between genetics and creative writing.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR