Giải thích từ mới passage ''Government in Aboriginal Societies''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích bài essay về "British emigration to selected destinations" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''Government in Aboriginal Societies''.

Government in Aboriginal Societies

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

System of political organisation are divided into two board categories. Larger systems such as that of modern Australia with centralised structure and developed form of legislative and judicial institutions are known as states. In contrast to societies organised as states are stateless societies in which there are highly developed institutions with less specialisation.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Hệ thống tổ chức chính trị được chia thành hai loại quản trị. Các hệ thống lớn hơn như của nước Úc hiện đại với cấu trúc tập trung và hình thức phát triển của các cơ quan lập pháp và tư pháp được gọi là các bang. Ngược lại với các xã hội được tổ chức như các bang là các xã hội không có bang, trong đó có các thể chế phát triển cao với ít chuyên môn hóa hơn.

Stateless societies are divided into two main types, chiefdom and acephalous societies. In chiefdom there are visible leaders. The title of chief is normally inherited by birth. The word acephalous means headless and refers to societies which do not have clearly visible leaders. Power may be in the hands of a council or may be spread throughout the group with kinship being the most important factor in determining authority. Aboriginal societies are acephalous stateless societies.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Xã hội có hệ thống chính trị phi tập trung được chia thành hai loại chính, xã hội có thủ lĩnh và xã hội không có thủ lĩnh. Trong xã hội có thủ lĩnh, có những nhà lãnh đạo có thể nhìn thấy được. Chức danh tù trưởng thường được thừa kế khi sinh ra. Từ acephalous có nghĩa là không đầu và dùng để chỉ các xã hội không có các nhà lãnh đạo có thể nhìn thấy rõ ràng. Quyền lực có thể nằm trong tay một hội đồng hoặc có thể được lan truyền trong cả nhóm với quan hệ họ hàng là yếu tố quan trọng nhất để xác định quyền lực. Các xã hội thổ dân là các xã hội phi tập trung acephalous.

The nature of aboriginal societies created problems for them when they faced expansionist European societies in the seventeenth and eighteenth centuries. In other areas of colonial expansion, Europeans observed political structures with identifiable chiefs or councils. In some societies, people engaged in warfare and were organised into fighting units which put up some resistance to invaders. In many stateless societies, there were recognisable claims to ownership of territory, with permanent occupancy of villages and use of land for agriculture or animal husbandry. In these societies, there was sometimes an accumulation of surplus goods with recognised avenues of trade between groups. Members of societies gained status as they accumulated wealth through trade.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Bản chất của các xã hội thổ dân đã tạo ra những vấn đề cho họ khi họ phải đối mặt với các xã hội bành trướng của châu Âu vào thế kỷ XVII và XVIII. Khi mở rộng thuộc địa, người châu Âu đã quan sát các cấu trúc chính trị với các thủ lĩnh hoặc hội đồng có thể xác định được. Trong một số xã hội, những người tham gia chiến tranh và được tổ chức thành các đơn vị chiến đấu để kháng chiến chống lại quân xâm lược. Trong nhiều xã hội không tập trung, có những tuyên bố chủ quyền về quyền sở hữu lãnh thổ, với sự cư trú lâu dài của các làng và sử dụng đất cho nông nghiệp hoặc chăn nuôi. Trong những xã hội này, đôi khi có sự tích lũy hàng hóa thặng dư với những con đường thương mại được công nhận giữa các nhóm. Các thành viên của xã hội đạt được địa vị khi họ tích lũy của cải thông qua thương mại.

When in contact with these societies, Europeans identified people with authority and made treaties or entered into alliance with them, negotiated titles to land while recognising the traditional rights, and established trade links with those who had accumulated surplus goods. These contacts sometimes increased status and power of local chiefs and councils.

Pacific island societies in Polynesia and Melanesia provide contrasts which highlight disadvantages suffered by aboriginal groups during the period of nineteenth century colonial expansion. In the Polynesian islands of Tonga, society was divided in an hierarchical structure with chiefs, nobles and commoners. Status in the hierarchy was ascribed by birth and in a person. Others could not achieve entry into higher status through ambition and effort. The power of some chiefs was strengthened through alliances with Great Britain.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Khi tiếp xúc với các xã hội này, người châu Âu đã xác định những người có thẩm quyền và lập các hiệp ước hoặc liên minh với họ, thương lượng về quyền sở hữu đất đai trong khi công nhận các quyền truyền thống, và thiết lập các liên kết thương mại với những người có tích lũy hàng hóa thặng dư. Những cuộc tiếp xúc này đôi khi làm tăng địa vị và quyền lực của các thủ lĩnh và hội đồng địa phương.
  • Các xã hội hải đảo Thái Bình Dương ở Polynesia và Melanesia mang đến những sự tương phản làm nổi bật những bất lợi mà các nhóm thổ dân phải gánh chịu trong thời kỳ mở rộng thuộc địa của thế kỷ XIX. Ở quần đảo Tonga của người Polynesia, xã hội được phân chia theo cấu trúc thứ bậc với tù trưởng, quý tộc và thường dân. Địa vị trong hệ thống phân cấp được quy định bởi ngày sinh và một người. Những người khác không thể đạt được vị trí cao hơn thông qua tham vọng và nỗ lực. Quyền lực của một số thủ lĩnh đã được củng cố thông qua các liên minh với Vương quốc Anh.

In Somoa, power was exercised by local political units as family heads formed the village councils. Melanesian societies of Vanuatu, Solomon Islands and Papua New Guinea, lacked these formal hierarchies and structure but within local groups status, were achieved by 'Big Men' through their own prowess in fighting, skills in accumulating and distributing goods, and initiative in arranging marriage alliances.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ở Somoa, quyền lực được thực hiện bởi các đơn vị chính trị địa phương khi các chủ gia đình thành lập các hội đồng làng. Các xã hội Melanesia của Vanuatu, Quần đảo Solomon và Papua New Guinea, không có cấu trúc và hệ thống phân cấp chính thức này nhưng lại có địa vị nhóm địa phương, các 'Big Men' đạt được nhờ sức mạnh chiến đấu, kỹ năng tích lũy và phân phối hàng hóa, và chủ động sắp xếp hôn nhân giữa các liên minh.

In Australia, the lack of large-scale warfare and military leaders, the nomadic nature of land occupancy and use, the absence of trading goods of interest to Europeans, and the difficulty in discerning leaders with whom agreements could be negotiated proved costly for aboriginal societies as they succumbed quickly to invasion, despite pockets of resistance. It was often assumed that aboriginal people had no real attachment to their land and no system of authority.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ở Úc, việc thiếu các nhà lãnh đạo quân sự và chiến tranh quy mô lớn, tính chất du cư của việc chiếm hữu và sử dụng đất, không có hoạt động buôn bán hàng hóa mà người châu Âu quan tâm, và khó khăn trong việc tìm kiếm các nhà lãnh đạo sáng suốt để đàm phán các thỏa thuận đã tỏ ra tốn kém cho các xã hội thổ dân khi họ nhanh chóng khuất phục trước cuộc xâm lược, bất chấp sự kháng cự. Người ta thường cho rằng thổ dân không có sự gắn bó thực sự với đất đai của họ và không có hệ thống chính quyền.

Questions 1-5
Answer the following questions by writing the letter corresponding to the correct answer in the space provided.

1. In aboriginal societies, ..................

A. the chief makes all the decisions

B. the chief inherits its position

C. it is not clear to outsiders who the leader is

D. family ties are most important in deciding who has power

2. Europeans could not understand aboriginal societies because .........................

A. they did not speak their language

B. their chiefs did not engage in trade

C. their political structure was different from that of the other colonised peoples

D. their military units were ineffective
3. Pacific island societies ....................

A. resembled aboriginal societies

B. were usually allied to Great Britain in the 19th century

C. showed distinctive hierarchical structures, both formal and informal

D. were ruled by the most successful warriors

4. Aboriginal societies could not withstand European invasion because ..........................

A. aborigines did not believe in trade

B. Europeans did not believe it was necessary to negotiate with them

C. they were not interested in land

D. they had no system of authority

5. The most important people in aboriginal societies .......................

A. wore badges around their necks

B. were known as chiefs and elders

C. could not contacted on stations

D. were not recognised by the Europeans

Questions 6-12

The following is a list of the characteristics of the three types of societies mentioned in the passage. Indicate the characteristics of each society by writing the code in your booklet. The first has been done as an example.

Use this code:
M = Modern states

C = Chiefdom

A = Aboriginal
Example: Kinship being the most important (Answer: A)

6. Visible leaders inherited by birth

7. Centralised structure

8. An hierarchical structure of leaders

9. Nomadic lifestyle

10. Legislative and judicial institutions

11. Position could be attained through skill and commerce

12. Family heads as council members

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Lý do chọn IELTS TUTOR