Giải thích từ mới passage ''History of the computer''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích bài essay về "British emigration to selected destinations" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''History of the computer''.

History of the computer

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The history of the computer can be traced back around 2000 years to the birth of the abacus. However, construction of the first digital computer is usually attributed to the French inventor Blaise Pascal. In 1642, Pascal built a mechanical calculating machine which added numbers entered with dials. In the early 19th century, Charles Babbage, an English mechanical engineer, originated the concept of a programmable computer. His ‘Analytical Engine’ incorporated an arithmetic logic unit, control flow in the form of conditional branching and loops, and integrated memory, making it the first design for a general-purpose computer that could be described in modern terms.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Lịch sử của máy tính có thể bắt nguồn từ khoảng 2000 năm trước khi bàn tính ra đời. Tuy nhiên, việc chế tạo chiếc máy tính kỹ thuật số đầu tiên thường được tin là do nhà phát minh người Pháp Blaise Pascal. Vào năm 1642, Pascal đã chế tạo một máy tính toán cơ học có chức năng bổ sung các số được nhập bằng các mặt số. Vào đầu thế kỷ 19, Charles Babbage, một kỹ sư cơ khí người Anh, là người khởi xướng khái niệm máy tính có thể lập trình được. ‘Công cụ phân tích’ của ông đã kết hợp một đơn vị logic số học, luồng điều khiển ở dạng phân nhánh và vòng lặp có điều kiện, và bộ nhớ tích hợp, làm cho nó trở thành thiết kế đầu tiên cho một máy tính đa năng có thể được mô tả bằng thuật ngữ hiện đại.

The era of modern computing began with a flurry of development before and during World War II. The ‘Z2’ was one of the earliest examples of an electro-mechanical relay computer, and was created by German engineer Konrad Zuse in 1939. In the same year, electro-mechanical devices called bombes were built by British cryptologists to help decipher secret wartime messages. The initial design of the bombe was produced by Alan Turing, who was the first scientist to describe the principle of the modern computer. He proved that a machine would be capable of performing any conceivable mathematical computation if it were representable as an algorithm.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Kỷ nguyên của máy tính hiện đại bắt đầu với sự phát triển rầm rộ trước và trong Thế chiến thứ hai. 'Z2' là một trong những ví dụ sớm nhất của máy tính chuyển tiếp cơ điện và được kỹ sư người Đức Konrad Zuse tạo ra vào năm 1939. Cùng năm, các thiết bị điện cơ được gọi là bom được các nhà mật mã người Anh chế tạo để giúp giải mã tin nhắn bí mật thời chiến. Thiết kế ban đầu được đưa ra bởi Alan Turing, nhà khoa học đầu tiên mô tả nguyên lý hoạt động của máy tính hiện đại. Ông đã chứng minh rằng một chiếc máy sẽ có khả năng thực hiện bất kỳ phép tính toán học nào nếu nó có thể biểu diễn dưới dạng một thuật toán.

The Manchester Small-Scale Experimental Machine, nicknamed ‘Baby’, was the world's first stored-program computer. It was invented by Frederic Williams and Tom Kilburn, and ran its first program in 1948. Although the computer was considered "small and primitive" by the standards of its time, it was the first working machine to contain all of the elements essential to a modern electronic computer.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Máy thí nghiệm quy mô nhỏ Manchester, có biệt danh là 'Baby', là máy tính lập trình được lưu trữ đầu tiên trên thế giới. Nó được phát minh bởi Frederic Williams và Tom Kilburn, và chạy chương trình đầu tiên vào năm 1948. Mặc dù máy tính được coi là "nhỏ và thô sơ" theo tiêu chuẩn thời đó, nhưng nó là máy hoạt động đầu tiên chứa tất cả các yếu tố cần thiết cho một máy tính điện tử hiện đại.

Which scientist or inventor...

  1. designed a computer to aid military intelligence gathering?
  2. introduced the concept of the computer as a programmable machine?
  3. built the first electronic computer that had all the basic features of the computers we use today?
  4. built the first mechanical computer?

Choose your answers from the following list:

A - Blaise Pascal
B - Charles Babbage
C - Konrad Zuse
D - Alan Turing
E - Frederic Williams and Tom Kilburn

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking