Giải thích từ mới passage ''PROGRAMMABLE PLANTS'' IELTS Reading

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích bài essay về "British emigration to selected destinations" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR giải thích từ mới passage Programmable Plants.

PROGRAMMABLE PLANTS

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

In electronics, even the most advanced computer is just a complex arrangement of simple, modular parts that control specific functions; the same integrated circuit might be found in an iPhone, or in an aircraft. Biologists are creating this same modularity in – wait for it – plants, by designing gene "circuits" that control specific plant characteristics – color, size, resistance to drought, you name it.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong lĩnh vực điện tử, ngay cả máy tính tiên tiến nhất cũng chỉ là một sự sắp xếp phức tạp của các bộ phận đơn giản, mô-đun điều khiển các chức năng cụ thể; giống mạch tích hợp có thể được tìm thấy trong iPhone hoặc trên máy bay. Các nhà sinh học đang tạo ra mô-đun tương tự này trong thực vật, bằng cách thiết kế các "mạch" gen kiểm soát các đặc điểm cụ thể của thực vật - màu sắc, kích thước, khả năng chống chịu hạn hán.

The relatively new, interdisciplinary field is synthetic biology – the design of genetic circuits, just like in electronics, that control different functions and can be easily placed in one organism or the next. Most of today's synthetic biologists work with simple microorganisms, like E. coli or yeast.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Lĩnh vực tương đối mới, mang tính liên ngành là sinh học tổng hợp - thiết kế các mạch di truyền, giống như trong lĩnh vực điện tử, điều khiển các chức năng khác nhau và có thể dễ dàng được đặt ở một sinh vật này hoặc sinh vật khác. Hầu hết các nhà sinh học tổng hợp ngày nay làm việc với các vi sinh vật đơn giản, như E. coli hoặc nấm men.

A CSU team led by June Medford, professor of biology, and Ashok Prasad, associate professor of chemical and biological engineering, is doing the same thing, but in the much more complex biological world of plants.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một nhóm CSU dẫn đầu bởi June Medford, giáo sư sinh học và Ashok Prasad, phó giáo sư kỹ thuật hóa học và sinh học, đang làm điều tương tự, nhưng trong thế giới sinh học phức tạp hơn nhiều của thực vật.

1. The scientists are using a technique from electronics to control specific plant properties.

2. Some synthetic biologists work with genetic circuits of mammals.

3. Most of synthetic biologists work with mammals.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking