Giải thích từ mới Bài tập dạng Yes - No - Not Given IELTS Reading (cơ bản)

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới các passage trong bài tập Yes - No - Not Given IELTS Reading (cơ bản)

1. Bài tập 1

2. Bài tập 2

3. Bài tập 3

4. Bài tập 4

5. Bài tập 5

6. Bài tập 6

7. Bài tập 7

8. Bài tập 8

9. Bài tập 9

10. Bài tập 10

11. Bài tập 11

12. Bài tập 12

13. Bài tập 13

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking